תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  בוקארק וטגב םקנ תולועפ
()1972 תימשנ הרש :תאמ

.ריעה ייסולכוא ללכמ - 20% כ םהש ,םידוהי ףלא 55 בוקארק תליהק התנמ המחלמה ץורפב
1941 סראמב -21 ב םקוה וטגה .םידוהי 32,000 ריעה ןמ ושרוג 1940 רבוטקואב דחא דע
.הביבסב תורייעה ןמ - 5,000 ו בוקארק ידוהי 12,000 וב ואלכנו
- ץיבוביל םהרבא תא ,דרמה ןוגרא םשל ,בוקארקל רגיש (ל"יא) םחולה ידוהיה ןוגראה
(הבוט) הטסוגו ןושמש ,דניקסביל ןרהא -"אביקע" תעונת לש הגהנהה ירבחו אוה .ןאבאל
"ריעצה רמושה" ירבח .םחולה ידוהיה ןוגראה תא בוקארקב ומיקה םירחא םירבחו רגנרד
ןימינבו רגנימואב יבצ ,ארימ הלוג ודמע ושארבש ,דרפנ ןוגרא ומיקה םיטסינומוקהו
.ךיירבלאה

ץוחמ רקיעב לעפ ןוגראה .תפתושמ הדקפמ ורחבו םינוגראה ינש ודחאתה 1942 רבוטקואב
םיקהל חילצה אל אוה .םיינלופ םירטוש לעו םינמרג לע תופקתהו הלבח תולועפ עציבו וטגל
םידוהיה םירוחבהו ,תינזיטרפ העונת הביבסב תמייק התייה אלש םושמ ,םיינאזיטרפ םיסיסב
ולת תווקת .םיכירדמ םהל ויה אל ףאו תינזיטרפ המיחלב עדיו ןויסינ ירסח ויה
םע רשקה תא חפטל השקיב ארימ הלוגו ,(יטסינומוקה םעה אבצ 0"הבודויל הידראווג"ב
םירוחבה .ודבתנ הלא תווקת ךא ,תידוהיה תרתחמה תרזעל וליעפהלו הז ינלופ ןוגרא
.וטגל ורזח םיטלמנה .םיחצרמ ידיב ופסנ ,תורעיל וחלשנש ,םידוהיה
היצקא לע לומגתכ םידממ-תבחר םקנ תלועפ ןוגראה ירבח ועציב ברעב 1942 רבמצדב - 22 ב
הפק-יתב ךותל םינומיר וליטהו ריעב וטשפ םירבח תוצובק .וטגב םינמרגה ועציבש
- .ס.ס יניצק ןודעומ לע הפקתהה התייה רתויב תחלצומ .םינמרג םיניצק לש םינודעומו
."הירנגיצ"
,ופסנ ןוגראה ישאר .ץק-ןיא תוריסמבו שפנה רהוטב תפומ ויה בוקארק וטגב םימחולה ישאר
.לארשיב ונתא םיאצמנו םייחב ראשיהל וכז בוקארק וטג ימחולמו םיליעפה ןיבמ םיטעמ קרו