תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  ץיבונסוס-ןידנבב םחולה ןוגראה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

ארקנה ,ןילופ לש יברעמ-ימורדה לבחב ,תורכמה רוזאב וזל וז תוכומסה הלא םירע יתשב
.תוחרופ תוידוהי תוליהק ויה ,איבמאלגאז
תאו הקצינטולפ הקמורפ תא ןאכל רגיש ל"יא .רעונה ברקב תודגנתהה ןויער לשב ןהב םג
.'ץיבלינא יכדרמ םג םש השע םידחא םישדח .קטפאג ךורב
לשרה ,(ריעצה רמושה) סדנארב יבצ :ויה םוקמב קבאמה ימזויו םינגראמה ישאר ןיב
ופסנ םלוכ .(הינודרוג) ןמרמיצ המלשו (ינויצה רעונה) ךו'זוק קזוי ,(רורד) רגנירפש
.םקבאמב
היה ובו "ישילשה ךייר"ל ותעשב חפוס לבחה .יהשלכ תינזיטרפ העונת התייה אל רוזאב
.םירקנובב ןנוגתהל וצלאנ םימחולה .ףופצ ינמרג בושיי
םש ,םירקנובל ודרי ןוגראה ירבח 1943. טסוגואב 1-ב תואטגה לוסיחב ולחה םינמרגה
ולכי םלוכ אלו ,םירקנובה לכל טעומה קשנה תא קלחל וקיפסה אל םה ךא .םקשנ היה רתסומ
.ןנוגתהל ךכ םושמ
הקמורפו קטפאג ךורב ואצמנ וב - 5, ה רקנובה לוסיחל םינמרגה ושגינ 1943 טסוגואב 3-ב
ינש וגרהו םהיחדקאמ תויריב םירבחה וחתפ ,תאצל םהל וארקו םינמרגה וברקשמ .הקצינטולפ
וכותל םירזהלו םינומיר רקנובה ךותל םיליטמ םינמרגה וליחתה םעז-תמחב .ס-ס ישנא
.םימ ינוליס
תיצחמב הכורח הקמורפ .םימחולה לש םהיתופוג תא רקנובה ךותמ ואיצוה ,לכה םדנ רשאכ
.ןורחאה רודכה תא התרי וב ,חדקא תוצווכמה היתועבצאב ןיידע הקיזחה הפוג

ףאו ולצינ םידדוב קר .ופסנ םבורב ןוגראה ירבח .תונחמל ועסוה םהידירש .ולסוח תואטגה
.ץראל עיגהל וכז