תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  בוחוטסנא'צ ימחול
()1972 תימשנ הרש :תאמ

םידוהיה לש םתודידב .תינלופה תילותקה הייסנכה לש הזועמכ העודי בוחוטסנא'צ ריעה
.תיספאכ הומכ םינלופה תרזעו המלש התייה תאז ריעב
הלודג רעונה לע התעפשה .ץנאלג הקבר בוחוטסנא'צל העיגה םחולה ןוגראה תוחילשב
השראומ התא האיבה ףאו ,תוגלפמה חוכ-יאב םעו תועונתה ירבח םע םירבדב האב איה .התייה
.םינושארה םיחדקאה ינש תא
.קשנב שומישב עדיו ןויסינ ירסחו רתויב םיריעצ םבורב ויה םחולה ןוגראה ירבח
.והותב ולע תוידוהי תוינזיטרפ תוגולפ הביבסב תורעיב םיקהל תונויסינה לכ
םיחוכיווה ומת זאו .תוינלופ תויפונכ ידיב םבור ,וחצרנ םידוהיה םינזיטרפה
.וטגה תנגהב זכרתהל טלחוהו םיימינפה

.וקשנ תא רגא ןהב ,תויעקרק-תת תורהנמ 3 ןיכה בוחוטסנא'צב םחולה ןוגראה
,ריעה ןמ םיריעצ לש ביטקלוקו םייצולחה הרשכהה יצוביק ושמיש הלועפ יזכרמכ
.'ץיבלאשיפ לדנמ לש ודוקיפב תיברק הגולפל ונגראתהש

דרמה לע םירבחל רפיס אוה .ןמלופ קראמ בוחוטסנא'צל אב ,השראו וטגב דרמה רחא
.לודגה וטגה ידרומ תובקעב תכלל םהל ארקו השראווב
,הברה תוריסמהו בלה ץמוא ףא לע .התייה תיגארט בוחוטסנא'צב תידוהיה המיחלה תשרפ םרב
דחא דרמב אל ,תחא תבב אל ולפנ םימחולה .דרמ ללכל וטגה עיגה אל ,םיריעצה וליגש
תובכרב ונעטוהו וספתנש םהמ ויה .תונוש תוביסנבו תודרפנ תולועפב ולפנ םה ;ןגרואמ
ללח ולפנ םירחא .תונורקב תעדל םמצע ודביא וא תרהודה תבכרה ןמ םצפקב ופסנו שוריגה
.ורי אל םהידיבש םיחדקאהשכ ,קשנה בטימב םידיוצמה םיבר םיביוא דגנ שאונו רמ ברקב
.ןמלופ קראמ םג היה בוחוטסנא'צב םילפונה ןיב .וב וקסרתהו ןורחא ןומיר וליטה םהמ
ישנאו םירטוש תגולפ ינפב ודמע םירחא םירבח הששו איה .ןורחאה ברקב הלפנ ץנאלג הקבר
.1943 ינויב - 26 ב ברקב ולפנ םלוכ .דחא ןומירו םיחדקא 2 םהידיבשכ ,םופיקהש .ס-ס