תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  קסנימבו הנבוקב ,הנליווב םיינאזיטרפ םינוגרא
()1972 תימשנ הרש :תאמ

,םינושארה תואטגה ןמ היה וז ריעב וטגה יכ ףא ,וטגב דרמ ידיל העיגה אל הנליו
.דיב קשנב תודגנתהה ןויער שבגתנ וב
הנליווב םק 1942 ראוניב 21-ב .םידרפנ תרתחמ-יאת לש הרוש הנליווב הצצ הליחת
,דקפמה -גרבנטיו קיציא ושארבו (.וא.פ.פ) "דחואמה ינאזיטרפה ןוגראה"
,תויטילופה תוגלפמה לכמ ואב ןוגראה ירבח .וינגס - ןמזאלג ףסויו רנבוק אבא
.םיר"תיבב הלכו םיטסינומוקב לחה

;םריע רורחש רחאל הנליו וטיגמ םידוהי םינאזיטרפ :הנומתב
רנבוק אבא - זכרמב
לאיחי דמע ושארבש ,"לאיחי קבאמה ןוגרא" םע .וא.פ.פ-ה דחאתה 1943 ץיקב
.תורעיל םירבח תוצובק חלשו דרפנב ןכ ינפל לעפ רשא ,(ץולחה)
םואבניש
ויה אל ,וטגה םקוה רשאכ 1941. ינויב - 24 ב םינמרגה תסינכ םע לחה הנליו ידוהי חבט
לש םקבאמ .דבלב םידוהי ףלא - 15 כ םש ויה 1941 יהלשב .הנליו ידוהימ םיטעמ אלא וב
םיאטיל ,םינמרג :תשלושמ םיביוא תרוגח םיפקומ ויה ןכש ,דחוימב השק היה הנליו ידוהי
.םיינמואל םינלופו
1943 ילויב - 17 ב .הבורקה הביבסבו ריעב המקנו הלבח תולועפ ועציב .וא.פ.פ-ה ירבח
,קוטסילאיבב דמלמ הרקמ רזח ןאכ .גרבנטיו דקפמה ופאטסגה ידיב םייוניע תומ תמ
,וטגב םד רפש םורגל אלש ידכ ."וטגה לכ דמשוי תרחא" ,יח דקפמה תא ושרד םינמרגה
תא סייגש ,סנאג וטגה שארל די התייה ותרגסהב .ופאטסגה ידיל ומצע תא גרבנטיו ריגסה
.ורסאלו גרבנטיו תא שפחל וירטוש
- 7 ב .ס.ס םע ברקב לפנו ,םינזיטרפה תורעיל וטגה ןמ - ןמזאלג ףסוי אצי ילויב 22-ב
.1943 רבוטקואב
.םהיתודמעב ורצבתה םימחולה .הנליו וטג לוסיחב םינמרגה ולחה 1943 רבמטפסב -1 ב
לאיחי םהילע חתפ 12( ןושארטש בוחר) םואבניש לאיחי לש ותדמעל םינמרגה ועיגהשמ
םימחולה .ומדב ססובתמ לפנו דימ עגפנ לאיחי .תזכורמ שאב ובישה םינמרגה .תויריב
.תיב רחא תיב ץצופל םינמרגה ולחה ןכש ,תגסל וצלאנ
תורעיל ועיגהו וטגה ןמ בויבה תולעת ךרד ואצי ,רנבוק אבא לש ודוקיפב ,םימחולה רתי
הנליו וטגמ ואצי ןכל םדוק דוע ךא ,םיינאזיטרפ םידודג השולש ומיקה םש .יקינדור
אבצה םע ורזח הנליו וטגמ םינזיטרפה .'ץוראנ תורעיל ןגרואמ רעונ לש תוטעמ אל תוצובק
.לארשיב ונתא םייח םהמ .םריע רורחשל תוברקב ופתתשהו םודאה
תועונתה לש םידדוב תרתחמ יאתמ - 1943, ב ינאזיטרפה ןוגראה םקוה הנבוק וטגב
דקפמו תורעיב תינזיטרפה העונתה םע םירשק ורשקש םינושארה ויה םיטסינומוקה .תודרפנה
רנימסב ףתתשהו ,יקינדור תורעיב ינאזיטרפה סיסבב רקיב ףא ןילי םייח ןוגראה
ביטקלוקב היה וזכרמש ,ןהלש תרתחמה את תא ומיקה תויצולחה תועונתה .דחוימ ינאזיטרפ
,תורצ ויתואטמסו ץע תותקב ויתבש ,רברפב אצמנ וטגהו ליאוה 7(. סודלימ בוחרב) יצולחה
םייח .םינזיטרפה לא האיציל ונפוה םיצמאמה לכו ,וטגב דרמ לע ןויערה ללכ םש הלע אל
טקש ,עונצ היה אוה .הליכשמ תידוהי החפשמל ןב היה ,ינאזיטרפה ןוגראה שאר ,ןילי
היה םייחו ,הנבוקב "הלכשה יבבוח" תרבח לש תירוביצ הירפס להינ באה ןילי .רפס בהואו
םיווסומ םירבח תוצובק תורעיל חלוש לחה ןוגראה .תיאטילה הטיסרבינואה טנדוטס
.וטגה רעש לע םידקפומ ויהש ,ןוגראה ירבח ,םידוהי םירטוש ךכב ועייס .םילעופכ
ר"ד ,טארנדויה ר"וי .וטגל ץוחמ קשנ ינסחמ ויה הנבוק וטגמ םידוהיה םינזיטרפל
יתבב רתסב ונקתוהש ,רוגחבו םישובלמב ודיוצ וירבחו ,ןוגראה םע הלועפ ףתיש ,
סקלא
,תורוכש תוינוכמב תורעיל םיעסומ םינזיטרפה ויה וטגה ןמ .טארנדויה לש הכאלמה
.הדובעל םיאצויה םילעופ תוצובקכ

רצענ ,תורעיל םינזיטרפ תגולפ עיסהל דמעש ,גהנ םע השיגפל וכרדב 1944, לירפאב 5-ב
הגיסנ ךרד ול ןיא יכ הארשמ .טלמיהל הסינו וחדקאב םהב הרי אוה .ופאטסגה ידי-לע ןילי
,ותוא וניעו ורקח ,םילוח-תיבל ותוא ואיבה םינמרגה .ויקרוע תא חוליג ןיכסב חתפ ,
.םדיב סרח ולעה ךא
םידודג 3 לש םהיתורוש ואלימ הנבוק וטג יאצוי .תורעיל הכילהה הכשמנ ותומ רחא םג
.תיאטילה הביטחה לש םיינאזיטרפ
ינאזיטרפ ןוגרא םק ,תיסורולייבה תיטייבוסה הקילבופרה תריב ,קסנימ וטגב םג
ןוגראה תא קסנימ וטגמ םידוהיה ומיקה השעמל ,תורעיל םימחול תואמ חלש רשא ,ידוהי
,םידוהי םידלי דחוימב ונייטצה וטגה ןיבו תורעיה ןיב םירשקמכ .ריעב ןושארה יתרתחמה
ארומ אלל םנכסב ,םינזיטרפה יסיסב לא וטגה ןמ םימחול לש תוצובק תוצובק וכילוהש
.םיריעצה םהייח תא תאז הכילהב