תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  היופכה הריגהה ; םיצאנה תילע םע הינמרג ידוהי
()1972 תימשנ הרש :תאמ

.ןיסולכואה ללכמ 0,76%,םידוהי 503,000-כ הינמרגב ובשי ןוטלשל םיצאנה תילע םע
דמעמל וכייתשה םבורב .הנידמה תלכלכב עירכמ םרוג םלועמ ויה אל הינמרג ידוהי
תונגרובה םע ונמנ םהמ ןטק זוחא קרו .תדבועה היצנגילטניאה תבכשלו ינגרוב-ריעזה
היה בר ךא .םיאקנבו םילודג םיניישעת - רישעה ינשוכרה דמעמה םע דבלב םיטעמו ,הדימאה
.םידוהי ויה עדמל לבונ סרפ ילבקממ םיבר .הינמרג לש םייתוברת םיינחורה הייחב םקלח
ידוהיל 9% םכותמו 11%, םידוהיל ויה 1930 - תנש דע וקלוחש ,לבונ יסרפ 183 ןיב)
.(הינמרג
לודג .םינושה ןורטאיתה יפנעבו תורפסב ,תונותיעב רכינ זוחאב םיגצוימ ויה םידוהיה
ליאוה .םינטפשמהו םיאפורה ןיב רקיעב ,םיישפוחה תועוצקמה ילעב ןיב םג םקלח היה
.תשחומו תשגרומ הינמרג ידוהי לש םתוחכונ התייה ,הרבחב םיטלובו םירכינ הלא תועוצקמו

.תוימשיטנא לש תרוסמ םיבר תורוד הז הררש תינמרגה תונגרובה יגוחב רקיעבו הלוצאב
םלועה תמחלמב הינמרג תלפמ רחאל לבא ,רתוי תפפור וז תרוסמ התייה םילעופה דמעמ ברקב
.םיימשיטנאה תושגרה וז תיתרבח הבכשב םג ורבג ,רימחהו ךלה ילכלכה הבצמשכ ,הנושארה
תא .תימשיטנאה ןתלומעת תא תומיוסמ תוגלפמ וריבגה ינמרגה רחובה לש ולוק לע ןקבאמב
הפצוה הינמרג .םידוהיה לע וליטה תיטילופה תוביציה רסוחלו תילכלכה הקוצמל תוירחאה
לש תיאבצה התלפמב ומשאוה םידוהיה : תימשיטנא תונותיעו םידוהיה יפלכ האנש לש תורפס
הרואכל םישקה ויאנת לע ייסראו הזוח תמיתחב ,תיטילופה התלפשהב ,םלועה תמחלמב הינמרג
תוטטומתהל םיארחאכ ;ינמרגה לעופה תא םילצנמה םירספסכ ועקוה םידוהיה .ילכלכה רבשמבו
.םינמרג ינומה לש םילדה םהיתונודקיפ ןדבאלו ,םיקנבה

,תיצאנה הגלפמה רוציקב הארקנש ,"תיטסילאיצוס-תימואלה תינמרגה םילעופה תגלפמ" םלוא
ידי-לע ,יגולואידיא ןורקיעל תוריחב יכרוצל יטילופ סיסכטמ תוימשיטנאה תא התלעה
םד לש היגולואידיא ורצי םיצאנה .לוכיבכ תיעדמ ,תפלוסמ עזג-תרותב תוימשיטנאה בוליש
ןווינ ררוג םיעזג בוברע וליאו ,וז הרות יפל אמייק-רב אוה םד-רוהט עזג קר .עזגו
,םיימש תודוסי לש) םינוש םיעזג לש תבורעת םתעדל םה םידוהיה .דחאכ ינחורו יזיפ
,ינמרגה םעה לש ומויק םצעל ףאו ותוחתפתהל רתויב םה םינכוסמ ןכלו -(םייראו םיישוכ
םידוהיל םינמרג ןיב תבורעתה יאושנ ,םתרות יפל .ןוילעה יראה עזגל ובורב ךייתשמה
הינמרג תא ץלחל ידכ .תינמרגה המואה לש הפוגל תוחנ ידוהי םד לש לודג זוחא ומירזה
המואה לש תיגולויבה המרה תא הליחת תולעהל שי ,םיילכלכהו םייטילופה הירבשממ
םרוז ויקרועבש ימ לכ ,תיעזג הניחבמ ירכנ דוסי לכ הכותמ קלסל - תרמוא-תאז ,תינמרגה
.םידוהימ הינמרג תא רהטל שי לכ םדוקו ;רז םד
תקפסמו םלועב תטלוש יתבר הינמרג :תיטילופה הרטמה סוסיבל היגולואידיאה התייה תאז
.לודגה ינמרגה םעל םיתואנ תוחתפתה-יאנת
? הינמרג ידוהי לע היהי המ לבא
לכ .הינמרגמ םידוהיה לש םתאיצי תא ריבגהל םיצאנה ושקיב םנוטלשל תונושארה םינשב
ידוהי שוכר תמרחה ,תוללעתה ,הלפשה ,רורט ,םיינומה םירסאמ : ךכל םירשכ ויה םיעצמאה
תריגהל יזכרמ דרשמ ; םידוהי תריגהל םידחוימ םידרשמ "ךייר"ב ולעפ - 1938 ב .'וכו
אצוממ ,רתויב ליעי ופטסג דיקפ דמעוה הריגהה ידרשמ שארב .גארפבו הניווב לעפ םידוהי
.ןמכייא ףלודא :ירטסוא
תנגהל םירטסינימה תצעומ שאר ,גנירג לשרמה ליטה 1939, ראוניב 24-מ ,דחוימ וצב
-ה ןוגרא לש ןוחטיבה תורישו ןוחטיבה תרטשמ דקפמ ,ךירדייה דראהנייר לע ,"ךייר"ה
.תינמרגה הטילשה בחרמ לכב "תידוהיה היעבה תא רותפל", .ס"ס
תנש איה 1938, תנשב דוע .סנואמ םא ןוצרמ םא ,הריגה :ןיידע היה הפוקת התואב ןורתפה
הפוריא-חרזמ תונידמ יאצוי םידוהי יפלא םינמרגה ורסא ,תינמרגה תוינידמב הנפמה
.ןישנובז לובגה תרייע לא ושרוג םהו ,תינמרגה תוחרזאה םהמ הללשנ .הינמרגב וררוגתהש
אלל הדשב םייורש ויה םהו הלובג לא סנכיהל הלא םידוהיל הריתה אל ןילופ םלוא
הלא םידוהיו ןילופ תלשממ הרתענ תובורמ תויולדתשה ירחא קרו ,םשגבו הרקב ,גג-תרוק
.הדמשה םג דיתעבו םישוריג לש ךורא עסמל החיתפ תאז התייה .ןילופ תוליהקב טלקמ ואצמ
םעטמ ץראל-ץוחב תויטמולפידה תויוגיצנה לכ לא 1939 ראוניב חלשנש ,הייחנה -רזוחב
איה םידוהיה יבגל תינמרגה תוינידמה לש תיפוסה הרטמה יכ ,רמאנ ,ינמרגה ץוחה דרשמ
..."ךייר"ה יחטשב םיררוגתמה םידוהיה לכ תריגה
הנידמהמ וטלמנ וא ושרוגש םידוהיה םיטילפה ינפב ןהירעש ולענ םלועה-תונידמ בור לבא
םימיוסמ תועוצקמב םיחמומל ,םש-ילעב םישנאל קר ונתינ הסינכ-תורשא .תיצאנה
.םלרוגל ורקפוה - רתיה ;תאצל וחילצה יצאנה "ךייר"ה ידוהימ - 50% כ קר .שוכר-ילעבלו
ישנא לש םיוסמ זוחא היה םיראשנה ןיב .םידוהי - 100,000 מ הלעמל ואצי הירטסואמ םג
םירושק ויהו ,הינמרגל ושידקה םהיתוחוכ בטימ תא ,םישנאה ויה םישישק .תונמאו עדמ
םרבעמ קתניהל םשפנב חוכ ואצמ אל םהילע ברח םמלוע יכ ףאו .םבל ימינ לכב "תדלומ"ל
.תולג ךורעלו