תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  "תידוהיה תיעבה ןורתפ"ל תוינמזה תוינכתה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

ןכש ,"םידוהיה תייעב ןורתפ"ל תונוש תוינמז תוינכת םינמרגה וסינ ןילופ שוביכ םע
.רבעשל תינלופה הנידמה יחטשב םיבשויה םידוהי ינוילימ 3 םהל ופסונ
ןוחטיבל ישארה דרשמה לש תדחוימ הדוקפב 1940, רבוטקואב הרסאנ ןילופ ידוהי תריגה
."'ךייר'ה ידוהי תריגה ערפות אלש ידכ")R.S.H.A.(, הנידמה
ידוהימ רטפיהל תינכת םייתניב הגה ,םידוהי תריגהל ישארה דרשמה שארב דמעש ,ןמכייא
הנחמ (ןאס רהנה לע) ןילופבש וקסינ-ב ןגרא ךכ םשל .ןילופל םחוליש ידי-לע "ךייר"ה
היסורפמ םידוהי םג וחלשנ .היכ'צמו הירטסואמ םידוהי םש זכרל לחהו יערא רבעמ
ושקיב םינמרגה .ןילבול רוזאל ,ןילופ זכרמל ,םירחא תומוקממו ןרמופ רוזאמ ,תיברעמה
... םידוהיל עבט תרומש ןיעמ םש רוציל
לש התליפנ םע רקיעבו ,תויברעמה הפוריא תונידמ לע םינמרגה לש םתוטלתשה םע
תא ןמכייא הלעה םעפה .םידוהי יפלא תואמ ןמכייא לש "ולופיט"ל ופסונ ,תפרצ
יאב םבושייו ,םידוהימ הפוריא לש הייוניפ תינכת איהש ,רקסגדמ תינכת
ידרשמב הדבוע איה) ותאצמא התייה אל תאז תינכת םנמא .ידוהה סונייקואבש רקסגדמ
תא רצי אוה .המישגהל שקיבו הנממ בהלתה ןמכייא ךא ,(ינמרגה ץוחה ןוירטסינימ
עוציב .תורורגהו תושובכה תוצראל חלשש חוכ-ייפוימ ידי-לע התמשגהל םילכה
המחלמה ךא .הינמרגל יאה תא תפרצ רוסמת ויפלש ,םולש םכסהב היה יולת תינכתה
.1942-1941 ףרוחב תישעמ יתלבכ הלטוב תינכתה .רקסגדמב וכז אל םינמרגהו ,הכשמתנ
אל ."ךייר"ל וחפוסש םיחטשה ידוהי תא ]ןילופ[ 'ןמנרבוג-לרנג'ל שרגל ולחה םייתניב
ול יד יכ (,"תילרנגה הינרבוג"ה לש יללכה הלשומ) קנארפ סנאה לש ויתואחמ וליעוה
עידוה 1941 ץרמב - 25 ב .םידוהי ףלא - 100 כ ופיקה הלא םישוריג ."ולש םידוהיב"
,ןוחטב ייניינעל קנארפ לש ונגס היה אוה) השובכה ןילופב הרטשמהו ס"ס-ה דקפמ ,רגירק
.ןמנרבוג-לרנגה ךותל םישוריג דוע ויהי אל יכ ,(רלמיהל ףופכ היה תיעצבמ הניחבמ ךא
.הילע וטילחה ףאו ידוהיה םעה לש ותדמשה תינכתב םג םינמרגה ונד הפוקת התואבש ,הארנ