תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  תויריב חצרה - הדמשהה -"יפוסה ןורתפה"
()1972 תימשנ הרש :תאמ

ןיא .תועדה וקלחנ ךכ לע - ידוהיה םעה תדמשה לע יצאנה "ךייר"ב טלחוה קוידב יתמ
."יפוסה ןורתפה" לע טלחוה םיוסמ ךיראתב יכ ,תורורב עבקיש ךמסמ ונדיב
ךירנייה ביבס וזכרתהש םיגוחב .תיצאנה תרמצב םג תוקולח ויה תועדהש ,הארנ
- יארחא .המצע-בר ילכלכו יאבצ-יתרטשמ ,יטילופ ןוגרא), .ס.ס-ה תוחוכ שאר -
רלמיה
ינוילימ לש תיסיפה םתדמשהו םתדובע לוצינ ,םשוכר תזיבל - ויתוחולשו ויתודסומ לכ לע
הנוממה ,"ךייר"ב הרטשמהו (.תיצאנה הגלפמה לש תורחבומה ןגמה-תוגולפב ותישאר .םידוהי
תיצאנה הטילשה יבחרמב רורטהו יוכידה רטשמ לש םיירקיעה וילכירדאמו זוכירה תונחמ לע
ימשיטנאו ינעזג היה רלמיה .ידוהיה םעה תדמשה תא עצבל שי יכ ,הרכהה רבכ הז הלשב --
עזג" לש ןיערג ,תינמרגה המואה ךותב ,.ס.ס-ה רדסמ ךותמ רוציל שקיב אוהו ,יאנק
דוקיפה יגוחב םג וחוור הלא ןיעמ תופקשה .רוהטה יראה םדה סותימ לע ססובמה ,"ןוילע
.טכאמרווה לש ןוילעה
םלועה תונידמ תבוגת ינפמ וששח ,ץוחה-דרשמ ישנא רקיעב ,םייעוצקמה םיאנידמה םרב
ומצע רלטיה וליאו .םידוהיה ןמ רטפיהל תורחא םיכרד ,המחלמה תכשמנ דוע לכ ושקיבו
תא חפקי אמש ששח ןיידע ,םידוהיה תא דימשהל שקיבש םע :םיפיעסה ינש לע חספ ןיידע
לש התלוכיבו החוכב רלטיה ןימאה ןכש ,ותכחב יסכסולגנאה םלועה תא תולעהל יוכיסה
תירבה-תוצרא תוינידמ לע הקירמא ידוהי לש םתעפשה חוכב ןימאה רקיעבו ,םלועה-תודהי
ךותל ,"ךייר"ל וחפוסש םיחטשה ןמ םידוהיה תא שרגל וליחתה ךכיפל .הילגנאו
רבכ םייתניבו וקספוה הלא םישוריגש דע האחמ ירחא האחמ חלש קנארפ .ןמנרבוג-לרנגה
.תואטגה תמקהב ולחה
.תוצעומה-תירב לע הפקתהל תונכהה ושענשמ 1941, ביבאב טלחוה הדמשהה לע יכ ,חינהל שי
.)RSHA( ךיירה ןוחטיבל ישארה דרשמה ידיל רסמנ עוציבה
יחטשב לכ םדוקו ,המחלמה לש ןושארה עובשב ,דימ עצבל ולחה הדמשהה תא
םסחיב "ךייר"ה יטילש תוינידמב לחש יתוהמ הנפמ לע .ושבכנש תוצעומה-תירב
.ד.ס-הו ןוחטיבה תרטשמ שאר לא גנירג לש ותכשלמ האציש ,הארוה הדיעמ ,םידוהיל
ךמסמב .ךירדייה דראהנייר (לרנגה) רריפנפורגה (,.ס.ס-ה לש ןוחטיבה תוריש)
: רמאנ ,הלוכ הפוריא ידוהיל סחייתמה 1941, ילויב - 31 המ ,הז ימשר

תלאש תא רותפל 1939, ראוניב - 24 מ וצב ךילע הלטוה רבכש ,המישמה תמלשהלו
ןמזה יאנתל םאתהב רשפאה לככ חונ ןורתפ ,יוניפ לש וא הריגה לש הרוצב םידוהיה
,תינוגראה הניחבה ןמ תושורדה תונכהה לכ תא תושעל ךחוכ הזב הפיימ ינירה
תינמרגה העפשהה םוחתב םידוהיה תלאש לש ללוכ ןורתפל תירמוחהו תיניינעה
ףתשל שי ,םירחא םייזכרמ תודסומ לש םתוכמסל םיעגונ םירבדהש הדימב .הפוריאב
.םתוא
- תומדקומה תולועפה לש תללוכ תעצה בורקב יל איצמהל ךילע ינא ליטמ ףא
תלאש לש יוצרה יפוסה ןורתפה עוציבל - תוירמוחהו תויניינעה תוינוגראה
."םידוהיה
הדימב תוליעי אל םג ךכ םושמו ,תוללכושמ יתלב תינומהה הדמשהה תוטיש ויה הליחת ,ןכא
שרגמב וא קושה רכיכב -,דחא םוקמב םיזכרמ ויה םידוהיה תא .יצאנה "ךייר"ל השורדה
םתוא םיגרוהו דעומ דועב ורכנש תורוב לא ,ריעה ןמ בר אל קחרמב םתוא םיכילומ - יונפ
.היירי תונוכמב וא םיבור תויריב
ומקוה רשא (,"תויעצבמ תובצוע" )"ןפורגצאזנייא"ה ישנא ידיב עצוב תויריב ינומהה חצרה
ןוחטיבל ישארה דרשמה ןיב םתתנש ,דחוימ םכסה יפל ,תוצעומה-תירבל םינמרגה תשילפ םע
ץרמב - 13 מ ,לטייק לשראמדליפה הטמה שאר תדוקפ יפל ומקוה ןה) "טכאמרוו"ה הטמ ןיבו
ןפורגצאזנייא .לירפאב 4-מ ,רנגאוו רטסיימטראווק לרנגה םע םכסה תטויטל םאתהבו 1941
תודומצ ויה ןה (.בחרוה ןפקייהו שדחמ ומקוה התע לבא ,ןילופ תמחלמב תומייק ויה רבכ
חטשה תא ,םדקתמה אבצה תובקעב ,רהטל היה ןדיקפתו ,תמיוסמ תיזחבש אבצה תוסייגל
רפסמ .אבצה ןמ םילבקמ ויה הקפסאהו דויצה תא .םידוהיה תא חוצרלו "ךייר"ה יביואמ
תובצועה A.B.C.D.(. תויתואב וניוצ) תוצעומה-תירבב תותיזחה רפסמכ עברא היה תובצועה
תא ."ודנמוקרדנוז"ו "ודנמוקצזנייא" םשב ,רתוי תונטק תויביטרפוא תודיחיל וקלחנ
הרטשמה תרזעב ,םתרזעל וסייגתהש ,םוקמה יבשות תרזעב םיעצבמ ויה חצרה תולועפ
.ותדוקפבו טכאמרווה תודיחי תרזעב םג םיתעלו ,תימוקמה
םיטסא ,םיבטאל ,םיאטיל םיבדנתמ לש הדמשה-תודיחי ןתאו ,הלא תוינמרג תובצוע
תוצראב םידוהיה בור תא חוצרל םינושארה המחלמה ישדחב דוע וקיפסה ,םיניארקואו
םיטעמה .םיידוהי םיבושיו תוליהק תואמ תירכהל ,הניארקואו היסורולייבב ,תויטלבה
יחטשב תוידוהיה תוליהקה ידירש .תואטגב ואלכנ תולודגה תוליהקה ןמ םיראשנה
- ב םהילע רבעש ישילשו ינש הדמשה לגב ודמשוה תויטלבה תוצראבו םישובכה תוצעומה-תירב
.- 1943 בו 1942
תדמשהל רתוי "תוליעי" םיכרד םישפחמ םינמרגה ולחה "ןפורגצאזנייא"ה תלעפה םע םלוא
.השובכה הפוריאב ידוהיה םעה