תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  ןילופ ידוהי תדמשהב םיבלשה ינש - הדמשהה -"יפוסה ןורתפה"
()1972 תימשנ הרש :תאמ

.רתוי בר ןמז הכרא ,םיבלש -םיבלש העצובשו תונדפקב הננכותש ,ןילופ ידוהי לש םתדמשה
לש ידוסה קזבה-בתכמ אוה ,ןילופב "יפוסה ןורתפה" עוציב לע ןושארה בושחה ךמסמה
יוארו ,השראו לש התליפנ ינפל עובש רמולכ 1939, רבמטפסב - 21 מ ,ךירדייה דראהנייר
רחאלש הנושארה הפוקתב ןילופ ידוהי יבגל תינמרגה תוינידמה יכרד תא עבוקה ,הז ךמסמ
: םיירקיעה ויפיעס תא ונממ איבנש ,השוביכ

1939 רבמטפסב - 21 ה ,ןילרב ,ןוחטיבה תרטשמ דקפמ
קזב תרגיא
ןוחטיבה תרטשמ לש "ןפורגצזנייא"ה ידקפמל
.שוביכה ירוזאב םידוהיה תייעב :ןודינה
לע רומשל שי יכ ,שיגדמו ינא רזוח ,ןילרבב םויה ומייקתהש תוחישה תובקעב
לידבהל שי .(תיפוסה הרטמה - רמולכ) עוציבה תינכתל עגונה לכב תטלחומ תוידוס
יבלש2( ןיבו (ידמ בר ןמז ךשמית התמשגהש) תיפוסה הרטמה: 1( ןיב
יכרד .(םיבוצק ןמז-יקרפב לעופל-םאיצוהל שיש) וז תיפוס הרטמ לש
עוציבה
.תילכלכ הניחבמ ןהו תינכט הניחבמ ןה רתויב תידוסי הנכה תונועט וננכותש עוציבה
תוארוהה .תויופצה תומישמה לכ לש םיטרפ-יטרפל סנכיהל התע רשפא יאש ,וילאמ ןבומ
.םיישעמ םילוקישל ןפורגצזנייאה תא ררועל םג ןתילכת - ןלהל תונתינה תויחנההו
רבד תולודגה םירעב היצניבורפה ידוהי זוכיר - אוה תיפוסה הרטמה תגשהל ןושאר יעצמא
...תוריהמב עצבל שי הז
םיעצמאב כ"חא טוקנל לקיש ידכ ...רשפאה לככ ,ןטק רפסמב זוכיר-תודוקנ םיקהל שי
ןהש ,םירע ןתוא קר זוכיר-תודוקנכ ועבקייש ,תאדל ךירצ תאז םע .ןלהל םימושרה
.לזרב-תליסמ דיל ,תוחפל ,תויוצמה וא ,תובכר-תמוצ
...הכומסה זוכירה-ריעל ןריבעהל שפנ 500-ל תועיגמ ןניאש תוידוהי תוליהק קרפל יחרכה
2

םינברמו םיבושח םישיאמ ,רשפאש המכ דע ,בכרותש הצעומ תונמל שי תידוהי הליהק לכב 1(
םלוכ -(תידוהיה הליהקה לש הלדוגל םאתהב)27- ל עיגי הצעומה ירבח רפסמ .ורתונש
תוארוהה לכ עוציבל ,וז הלמ לש התועמשמ אולמב ,תוירחאב תאשל הצעומה לע .םירבג
.עבקנש דעומבו קוידב - ונתניישו ונתינש
.הלא תוארוהב הלבח הרקמב רתויב םיפירח םיעצמא תטיקנ לע תוצעומל עידוהל שי 2(
גיוסמ ,םידוהי דקפמ ןהיתוזוחמב ךורעל - ןתלוכי תדימב - תובייח םידוהיה-תוצעומ 3(
,חז ליגל לעמ (ג-ו 20 דע (ב ,הנש 16 דע (א :(ליג תוצובקב) ןימה יפל רשפאה לככ
רצק ןמז ךות שיגהל שי דקפמה תואצות תא .םירוגמה-תומוקמו תועוצקמה יגוסל םאתהבו
.רתויב
םהבש םילולסמה לע ףוסבלו הרבעהה יעצמא לע ,הרבעהה יכיראת לע תוצעומל עידוהל שי 4(
.הדשה-ירעמ םידוהיה יוניפל תישיא תוירחא לטות תוצעומה לע ,עצובת
תוינזיטרפ תולועפב קלח וחקל םידוהיהש הדבועה שמשת םירעב םידוהיה לש םזוכירל קומינכ
.דוש ישעמבו
ןמ םיאבה םידוהיה לש םנוכישל תוירחאה לטות זוכירה-ירעב םידוהיה-תוצעומ לע 5(
.היצניבורפה
תונקת תנקתה םירעב םידוהיה זוכיר בייחי ,םייללכ-םייתרטשמ ןוחטב ימעטמ יכ ,חינהל שי
.תמיוסמ העש ירחא בוחרל האיצי ,וטגה תביזע ,םימיוסמ םיעברב םתוררוגתה תא תורסואה
.םיילכלכה םיכרצב בשחתהל דימת שי הלא תונקתב
םתרבעה תעשב םידוהיה תלכלכל תוירחאה לטות זוכירה-ירעב תוידוהיה תוצעומה לע 6(
רבדה םא ,םהילטלטמ םהמיע תחקל וצרי םירבעומה םידוהיהש ,הרקמב ברעתהל ןיא .םירעל
.תינכט הניחבמ עוציבל ןתינ
קיתעהל הדוקפה רחא ואלמי אלש םידוהיל הרצק הכרא ןתנית ךכל הקדצה שיש םירקמב 7(
תא תושעל וברסי םא ,רתויב םירומח םישנוע וטקניי יכ ,םהב תורתהל שי .םירעל םבשומ
.וז הכרא רחא םג םהילע לטומה
3
םע הלועפ-ףותישבו אלמ םואיתב תושורדה תולועפה לכ תא דימת עצבל שי ינדפק חרואב
.םיימוקמה םיכמסומה םייאבצה תונוטלשה םעו יחרזאה להנמה לש םיינמרגה תונוטלשה
.תילכלכ הניחבמ קזנ םישובכה םיחטשל םרגיי אלש ,ךכל גואדל שי לעופל האצוהה ןמזב
םינושארה םימיב ענמיהל לכונ אל ,לשמל ,ךכ .אבצה יכרצב בשחתהל שי לכ-תישאר 1(
.םיידוהי םיקפס םשו הפ ריאשהלמ
- ךירצ הלאכ םירקמב .ויכרצ תא אבצל קפסל ידכ ראשיהל םה וכרטצי הרירב רסוח ךותמ
קסע-יתב תרבעה) היצאזיראל רותחל - םוקמב םייביטרטסינימדאה תונוטלשה םע םואית ךותמ
הריהמ (.ידוהיה שוכרה תעקפה ,תינלופ וא תינמרג ,"תירא" תולעבל ידוהי שוכרו םיידוהי
.םידוהיה יוניפ תא םילשהלו הלא קסע-יתב לש
המ-ןמזל ,ןבומכ ,ריאשהל שי ,םישובכה םיחטשב תינמרגה הלכלכה לש םיסרטניאב בשחתהב 2(
קופיסל ,םייחה לש ןיקתה םכלהמ תחטבהל םייחרכהה קסעה-יתבו םיידוהיה היישעתה-יפנע תא
היצאזיראל רותחל ךירצ הלא םירקמב םג .םינשה-עברא-תינכת עוציבל וא המחלמה יכרצ
.םידוהיה יוניפ תמלשהלו ,רשפאה לככ ,הריהמ
תומדא רוסמל שי ,לשמל ךכ .םישובכה םיחטשב הקפסאה בצמ תא ןובשחב איבהל שי ,ףוסבל 3(
ידכ תונכשב םיאצמנה םינלופ לש וא םינמרג םירכיא לש תוספורטופאל םידוהי םיבשייתמ לש
.השדח העירזל חטשה תנכה תאו המקה ריצק תא תאז הרוצב חיטבהל ידכו - ןדבעל וכישמיש
שאר י"ע תואלקח ינינע לע הנוממה םע םירשקב דומעל שי וז הבושח היעבל עגונה לכב
".תיחרזאה היצארטסינימדאה
ךירדייה
הצעומ) "טארנדוי" יונימ ,תואטגב םידוהיה זוכיר ,אופא ,אוה ןושארה בלשה
.תיפוסה הרטמה היהת המ רמאנ אל הז בלשב .תידוהי וטג תרטשמו (תידוהי
רמולכ ,תינמרגה הלכלכה לש היכרצב בשחתהל שי תואטגה ןוגראב יכ ,הז ךמסמב רמאנ דועו
םינשב) תיללכה הדמשהה עוציב םע .הינמרג ןעמל םידבועה םילעפמ סורהל ןיא :
םיינויחה םיתמומה ףא - םידוהיה לכו ,ןובשחב םיילכלכ םיקומינ ואבוה אל 1943--1942(,
.ותמוה - ינמרגה קשמל
לופיטה לש הז ןושאר בלשב .לעופה לא ואצוה ךירדייה לש תרגיא התואב תולולכה תוארוהה
םנמא .תוידוהיה תוליהקב תוינומה תוטיחש ויה אל ןילופ תמדא לע "תידוהיה היעב"ב
תוערפל ,תדמתמ הבערהל היפכ תדובעל תוללעתהל ,הלפשהל ןילופ ידוהי ויה םינותנ
.1941 יהלשב ,ינשה בלשב קר לעפוה תיאנוטיסה הדמשהה ןונגנמ ךא ;תוחיצרלו םישוריגל