תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  הדמשהה תונחמו הזנאו תדיעו - הדמשהה -"יפוסה ןורתפה"
()1972 תימשנ הרש :תאמ

תא ועציבש םהו ,הרטשמהו .ס.ס-ה תונוטלש ידיל םידוהיה ורסמנ שוביכה יחטש לכב
ןיבו קנארפ סנאה ןמנרבוג-לרנגה לשומ ןיב תורחתהה תטלוב ןאכ .ןילופב ןכ אל .הדמשהה
,ותערכהל ןותנ אהי םידוהיה לרוג םג יכ ,שרדו ,ןילופב דיחי ןוטלש סרג קנארפ .רלמיה
םוחתל תוכיישה תולועפה לכ יכ ,סרג רלמיה וליאו .היכרדו הדמשהה דעומ תא עבקי אוהו
תדמשה תא .ותוכמסב ןה ,תורורגה תונידמה יחטשב ןהו "ךייר"ה חטשב ןה ,"יפוסה ןורתפה"
.רגירק - הרטשמהו .ס.ס-ה דקפמ רלמיה לש ומשב עצבל היה בייח ןילופב םידוהיה
ףא) ןמנרבוג-לרנגב ןוחטיבה יתוריש שארכ רגירק תא קנארפ הנימ ותוכמס תא טילבהל ידכ
ושיחה דחי םג םימרוגה ינש הכו הכ ןיב .(רלמיה לש ןוילעה ודוקיפל ןותנ היה הלה יכ
.ןילופ תודהי לש התדמשה תא
- 15 ב דועו ,דחאכ םינלופו םידוהי ,ךיירה ישרוגמ תא טולקל ןילופ הדעונ הליחת
רבמצדב .םישרוגמה תעסהל (,"ןאבטסוא") חרזמל לזרבה תליסמ תנקתהב לחוה 1939 רבמבונב
עטק הנהו .םידוהיה תדמשהל תיצרא-ללכה תינכתה לע וידוקפ םע תויולג קנארפ רבדמ 1941
תודועת לש בר עפש ריתוה קנארפ סנאה) בוקארקב "ותלשממ" תבישיב קנארפ סנאה לש ומואנמ
םימואנ ,ןילופב שוביכה תלשממ תובישימ תוח"וד ואבוה ונמויב .ןילופב ונוטלש יכרד לע
ונמויב םשרנ הז םואנ .םידוהיה לש הדמשהה תוינידמ לע םיבושח םיעטק םהבו ,םיבר
1941(: רבמצדב 19 ךיראתב

ךישמאש ינפל …תרחא וא וז הרוצב רומגל ךירצ םידוהיה םע יכ ,יולגב סכל רמוא - - -
לע םימחר - יהי וננורקע : האבה הרדגהה יבגל יתא םיכסהל ותואית יכ ,םכמ שקבא ,רבדל
.םימחר לש סחי וניפלכ םג וליג אל וללה .ותלוז יפלכ םימחר לא ,דבלב ינמרגה םעה
ףיסוי םידוהיה עזגו ,הפוריא תלצהל ונמד בטימ תא בירקנ םאש ,רמול ילע קיתו יצאנכ
תתשומ ןכל .דבלב יקלח גשיה קר היהי המחלמב וננוחצינ ירה ,וז תשביב םייקתהל תאז-לכב
לע מ"ומב יתלחתה .קלתסהל םהילע .ומלעיי םידוהיהש הווקתה לע םידוהיל ינורקעה יסחי
ריכזמ ימשב הב ףתתשיו ,הז ןיינעב הבישי ןילרבב םייקתת ראוניב .חרזמל םשוריג עוציב
רריפנפורגראבואה לש ןוחטיבל יזכרמה דרשמב םייקתת הבישיה .ראליב ר"ד הנידמה
.הלודג תידוהי הייסולכוא תעונת ליחתת ,םינפ-לכ-לע .ךירדייה
ןילרבב ?םיבשייתמ-ירפכב ,'דנאלטסוא'ב םבשיינש םתא םיבשוחה ?םידוהיה לע היהי המ לבא
יכ ,איה יתשקב ,ייתובר 'םכמצעב םתוא ודימשה ,תאזכ הבר החרט המ םשל': ונל ורמא
רבדהש םוקמ לכב םידוהיה תא דימשהל ונילע .םיינמחר םיסוסיה לכ ינפמ םכמצע תא ונסחת
...ךיירה לש תינגרואה ותומלש לע רומשל ידכ ,םהב םילקתנ ונאש םוקמ לכבו ,ןתינ
וגא ןיא םידוהי ןוילימ יצחו השולש ...רתויב םיקיזמ םינללוז םג וניבגל םה םידוהיה
,םידעצ טוקנל לכונ לוכי לבא .םליערהל לכונ אל ףא ,הייריב גרוהל איצוהל םילוכי
הדימ הנקב תולועפל יתנווכ .לוסיחה עצבמב שממ לש תואצותל ,איהש ךרד וזיאב םואיביש
.'ךיירה' ומכ שממ ,םידוהימ יונפ תויהל ךירצ ןמנרבוג-לרנגה .'ךייר'ב ועבקייש לודג
לע רשאו ,ןאכ םליעפנשו םיקנש םיפוגל ךייש הז ןיינע - השעיי ןכיהו רבדה השעיי ךיא
-. - - ןוכנה דעומב םכעידוא םתלועפ ימוחת
תא הרהמב "רהטל" וחילצי אל תומייקה םיכרדב יכ ,הדמשהל "םיחמומ"ל ררבתנ םייתניב
תרבגהל רתוי תוליעי תוטישו תושדח םיכרד םישפחמ וליחתה ךכיפל ,םידוהימ הפוריא
...הקופתה
תורוב דיל ,תויריב הדמשהה תטיש יכ ,וננולתה םימיוסמ םידקפמ : תפסונ הביס ךכל התייה
,ברה לוהוכלאה ףאו ,םירויה לש םהיבצע תא תרערעמ ,םידליו םישנ תדמשה רקיעב ,םיחותפ
םימיה דחאב חכנ רלמיה .רזוע אוה דימת אל ,הדמשהה תויצקא ינפל םיחצורל םיקפסמ ויהש
םיכרד" אוצמל ןכמ רחאל שרדו ,קסנימב םידליו םישנ לש ,תוירי ידי-לע הדמשה תולועפב
- םירחא תודסומו עזגה תוינידמל דרשמה ,רריפה תכשל .תינומה התמהל רתוי "תוינאמוה
.רתוי תוליעי םיכרד ושפיח
ןהב קונחל תודחוימ תוינוכמ ןוחטיבל ישארה דרשמה לש תינכטה הקלחמה הננכת ןמז ותואב
תלעפה םע .תיטמרה רגסנ היהש ,תינוכמה זגראל םיסחוד ויה תונברוקה תא .תונברוקה תא
ירוחאמש רוגסה זגראל תורוניצב םינפומ ,ףורשה קלדה תטילפ ,עונמהמ םיזגה ויה תינוכמה
.קנחמ םיתמ םישנאה ואצמנ (תוקד - 20 כ) טעומ ןמז רובעכ .תינוכמה
תוצובקב תויצקאב רקיעב -,היבלסוגויבו ,הגירב ,קסנימב שומישב ויה הלא תוינוכמ
.תונטק
תימהל ושקיב םיחצורה וליאו - 30, כ אוה תינוכמ ךותל סוחדל ןחינש םישנאה רפסמ ,םרב
.ךכ םושמ וכשמנ רתוי תוליעי התמה תוטיש ישופיח .םינוילימ
תא הלעהש ,ןושארה "תוומל תשורחה תיב" ןילופ תמדא לע םקוה הנשה תאצ ינפל דוע
הנחמ לועפל לחה 1941 רבמצדב - 8 ב : םישדח םיבלשל תינומהה הדחכהה תויורשפא
טרפ 1945, ראוניב 18 דע לעפ Kulmhof ונמלח תוומה הנחמ) ונמלח הדמשהה
.(םידוהי ףלא 360 כ וב וחצרנ 1943. ב הקספהל
םגא תפש לע ,ןילרבבש "ךייר"ה ןוחטיבל ישארה דרשמה תיבב הסנוכ 1942 ראוניב - 20 ב
לשומ חילש ,םינושה םינוירטסינימה חוכ-יאב הב ופתתשה .תוצעייתה ,הזנאו
- ,הלשממה תושאר תכשלו "רריפה תכשל"- רלטיה לש ויתוכשל יגיצנ ,ןמנרבוג-לרנגה
.ד.ס-הו ןוחטיבה תרטשמ שאר להינ תוצעייתהה תא .ןוחטיבל ישארה דרשמה יגיצנו
הבושחה המישמה תא גנירג לאשראמסכיירה ,ליעל רפוסמכ ,ליטה וילעש ,ךירדייה דראהנייר
המישמה הרבעוה ודימו תינמרגה העפשההו תינמרגה הטילשה בחרמב תידוהיה היעבה תא רותפל
.ןמכייא ףלודאל
ודעונ .תינומהה התמהה יכרד תאו ידוהיה םעה תדמשהב ךרוצה תא תיפוס ומכיס תאז הבישיב
ואבוה .דבלב תורורגהו תושובכה תוצראב אלו ;םידוהי ינוילימ - 11 מ הלעמל תוומל
'א הגרד תבורעת-ייאושינ ינב םג .דרפסו הידבש ,לגוטרופ ,ץיווש ידוהי םג ןובשחב
ץבוקב ןתינ תאזה הבישיה לש יקלח לוקוטורפ) .הדמשהל ונודינ (ידוהי אוה םירוהה דחאש)
(.א"כשת ,תואטגה ימחול תיב תאצוה ,רנש .צ תכירעב "יפוסה ןורתפה" תודועתה
ואנקריב ,רוביבוס ,ץ'זלאב :םיפסונ הדמשה תונחמ ןילופ תמדא לע ומקוה 1942 תנשב
תופוגה ,םידחוימ םיזג-יאתב םיתיממ ויה תונברוקה תא .הקנילברטו קנאדיימ ,(ץיבשוא)
,המצע הינמרגב םג .םימשה תפיכ תחת תולודג תורודמב וא תופרשמב ןכמ רחאל ופרשנ
טרופ"ה תא קר ןאכ ןייצנ .הדמשה יזכרמ םימייק ויה ,תורחא תושובכ תוצראבו הירטסואב
ןוטלשה תפוקתמ דוע תויעקרק-תת תודוצמ ויה הנבוקל ביבסמ) (אטיל) הנבוק דיל "יעישתה
,הנבוק ידוהי תובברל הדמשה םוקמ ושמיש הלא תודוצמ ."םיטרופ" ונוכש יראצה יסורה
תונחמה תאו (.ופרשנ םיחצרנה תופוג .םייסור המחלמ-ייובשלו תיברעמה הפוריאמ םידוהיל
םג םימייק ויה תופוג תפרשלו התמהל םידחוימ םינקתימ .היבלסוגויב ץאבונסאיו הצינייב
ףוהטוטש ,(הירטסואב) ןזואהטואמ ,(הינמרגב) דלאוונכובו ואכד : ןוגכ ,זוכיר תונחמב
תונחמ תשרב תינמרגה הטילשה בחרמ לכ הסוכ ךכ-לע ףסונ .דועו (יטלבה םיה תפש לע)
תוומה ריצקו ,ךרפ תדובעבו רוקב ,בערב םיקמנ םייובשה וא םיריסאה ויה םהב ,םהינימל
ללוכ וניא הז רפסמ ,הלאכ תונחמ 1100 לע הדיעמ תימשרה הקיטסיטטסה .רתויב רישע היה
.םוקמב "המישמה" רמג םע ולסוחו טעומ ןמז ומייקתה רשא ,תונחמ תואמ

1942 רבמטפס ,הדמשה הנחמל 'זדול וטיגמ םידלי שוריג :הנומתב
דרשמה ידי-לע המקוה רשא ,הרידאה הדמשהה תנוכמ לכ הענתוה - הזנאו תטלחה רחאל - התע
ותגרד .ןמכייא ףלודא ראריפנאבמרוטשרבוא דמעוה הזה עצבמה שארב .ןוחטיבל ישארה
אל - V B 4( הנומיס) ופאטסגה תוקלחממ תחאב ותרשמ ףאו תיסחי הכומנ התייה תיאבצה
היעבב לפטל דחוימ חוכ יופיי לביק ןמכייא ךא .ידרשמה גורידה יפל תובושחה ןמ התייה
םייאבצה םילשומה לעו תויחרזא תולשממ לע תווצל היה ךמסומ הז ודיקפת ףקותבו תידוהיה
זוכיר תא ןהב ונגראו תושובכה תוריבה לכ לא ועיגה ןמכייא לש ויחילש .תושובכה תוצראב
ונונגנמ ישנאלו ןמכייאל ול ועייס .הדמשה תונחמל םחולישו תובכרב םתנעטה ,םידוהיה
,תוימוקמה תולשממהו םייאבצה שוביכה תונוטלש ,תורורגה תוצראב תוינמרגה תויוגיצנה
"יפוסה ןורתפה" ןונגנמ הנהנ ןילופבו תויטלבה תוצראב .ינמרגה שבוכה לש ודסחב ומקוהש
.םוקמה ינבמ םיבר לש םתרזעמ םג
םהיחרזא תא תוומל וריגסה אלו הלא תוילרוג םינשב ןחבמב ודמע רשא תולשממה ויה תוטעמ
אל יגברונהו ידנלוהה ,יקלטיאה םעה םג .קרמנדו הירגלוב ,דנלניפ : ןה הלאו .םידוהיה
הרזע ושיגה ףא הלאה םימעה ינבמ םיבר .הדמשההו שוריגה ןונגנמ םע הלועפ םבורב ופתיש
,ןופצמ ילעב םישנא ואצמנ הפוריא-חרזמ תוצראב םגו תורחא תוצראב םג .םיפדרנל תישממ
הברה השק התייה םש םידוהיל הרזעה ןתמ ךא .םיפדרנל תרזוע די וטישוהו םשפנ ונכיסש
.ירזכאה ינמרגה רורטה לשבו םינומהב תשרשומה תוימשיטנאה לשב הפוריא-ברעמב רשאמ רתוי
הליג םיבטלהו םיאטילה ,םיניארקואה ןמ רכינ קלח .ןילופב דחוימב קזח היה הז רורט
וחצרש ,תודיינ "תודחוימ תודיחי" ומקוה םכותמ : םידוהיה חצרב יביטקא הלועפ ףותיש
.הדמשה-תונחמב םג ובצוהשו םישובכה תוצעומה-תירב תוזוחמבו ןילופ יבחרב םידוהי
הדמשהה-ברח ךא .םיזגב תוינומהה תותמהה וקספוה 1944, רבמבונב ,המחלמה ףוס ברקתה םע
ופסנו ורונ ,תושישת תמחמ זוכיר תונחמב ועווג םידוהי יפלא .הריצק תא רוצקל הכישמה
םיאנתב העצוב והנשמל דחא םוקממ תונחמה תייסולכוא לש התרבעה .תונחמה יוניפ ןמזב
תונחמה רתי וררחוש יאמ-לירפאבו ץיבשוא הררחוש 1945 ראוניב - 5 ב .םיישונא-יתלב
וררחוש רשא ,םישובכה םימעה לכ ינב ,םיריסאה תובבר ןיב .תירבה-תולעב תואבצ ידי-לע
םעה לש הטילפה תיראש ,םידוהי לש ןטק ץמוק םג אצמנ - ישילשה "ךייר"ה לש ותסובת םע
.הפוריאב ידוהיה