תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  האושב ידוהיה םעה יללח
()1972 תימשנ הרש :תאמ

האושב ידוהיה םעה יללח
םלועה תמחלמ ץורפ ברע ןהיתולובג יפל ןה תוצראה ;ןדמוא לע וקלחב ססובמ הז םוכיס
.הינשה