תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  דרמלו ירמל רעונה לש תינחורה ותנכהב הדיקפתו תרתחמה תונותיע
()1972 תימשנ הרש :תאמ

תונותיע האלימ - דרמלו ירמל וטגב רעונה לש תינחורה ותנכהב רתו יב בושח דיקפת
תועונת לכו תוגלפמה לכ ,תונושה רעונה תועונת לשו תוידוהיה תוגלפמה לש תרתחמה
ועיפוהש ,תע-יבתכ םהמ ,םיימעפ-דח םימוסרפ םהמ ,ןהינואטיב תא רואל ואיצוה ,רעונה
השראוב ועיפוה ,וטגה תריגס ינפל דוע 1940, לירפא-סרמ ישדחב .תועיבקב רתוי וא תוחפ
.תרתחמה תונותיע לש םינושארה היתונויליג
הלא םינותיע ויה ,תואטגה יאולכ םייורש ויה וב ,םלועה ןמ םויאה קותינבו תודידבב
םלועב שחרתמה לע ,המחלמה תותיזחב השענה לע תועידי ואיבה םה .דיחי היצמרופניא רוקמ
תא םתולגב ,ירמה שא תא ובילו ביואה לש ופוצרפ תא ופשח םה .ללכב םלועבו ידוהיה
רקיעב ,וטגה תומוח ירוחאמ אולכה רעונה .ללוש םידוהיה תא ךילוהל ביואה לש ויתומיזמ
םהל התייה תורדוק םינש ןתואב .לארשי-ץראמ תועידיל דחוימב אמצ היה ,ינויצה רעונה
.בושייה ןמ העידי לכל ויה םיאמצ .םיפיה םהיתומולחו םהיתווקת לכ תומלגתה ץראה
בושייה לש וקבאמ לע ,ץראב שחרתמהמ העידי לכ לע הביגמ התייה תינויצה תרתחמה תונותיע
.לבא תעדומב "רורד" תרבוח העיפוה - זוה בוד תחפשמ ןוסא לע העידיה העיגהשכ .'וכו
.יקסניטוב'ז באז לש ותומל שדקומ דחוימ םוסרפ רואל האיצוה ר"תיב תעונת
תרתחמה םע הלועפ ופתישש וטגב םיררושמלו םירפוסל יוטיב ילכ םג השמיש תאז תונותיע
.הדיחיה ךרדה תא קבאמב וארו
,שדח םשב םעפל םעפמ עיפוהל היצריפסנוק ימעטמ וצלאנש ,תוגלפמהו תועונתה ינואטיב
.תינלופבו תירבעב ,שידייב : תופש 3-ב ועיפוה םינותיעה .הפוקתה חור תא תונמאנ ופקיש
םירעב םג ועיפוה תרתחמ-ימוסרפ ךא ,השראוב תרתחמה תונותיע הפעתסה רקיעב
ואצי םבור .הנבוק וטגב -"ץוצינה" ,בוקארקב -"םחולה-ץולחה" ומכ ,תורחא
םירמאמ ,המגודל ,איבנ .ןמזהו םוקמה יאנת יפל לכה ,די-בתכב םטועימו ,לופכשב
.תרתחמב תונושה תועונתה ינותיעמ םידחא

! םקונ וניתומצעמ אנ םוקי
תועיגמ םוי-םוי .תמדקתמו תכלוה ןגמה-תרסח תידוהיה הייסולכואה לש התחיצר
םיניילתה ידי-לע תידוהיה הייסולכואב םיינומה חצר-ישעמ לע בויא-תורושב
המ ...תידוס-תינטש תינכות וזיא יפל ,רתויב תונושמו תונוש םיכרדב םיירלטיהה
וא ,םזידסו םעז אלא ןאכ ןיאש ,חינהל השק ? וללה םיירזכאה חצרה ישעמ לש םמעט
םהירחא ךושמל הנווכה קר וא ,םהלש םמע לש וסעכ תא םמצע לעמ חיסהל ןוצרה קר
.דחי הלאה תוביסה לכ וליפא וא ,תידוהי-יתלבה הייסולכואה ןמ םיקלח הזכ ןפואב
.שדח בושיח הזיא ונשי ןאכ
םיכייש םניא תידוהיה הייסולכואב התע םיעצובמה םיינומהה חצרה ישעמ ?... אוה המ ךא
םהש תמאל רתוי בורק אלא ,ןוחצינ לש הרקמל המחלמה רחאל "שדחה רדסה" לש תינכותל
ברקב הצובק ןיא ןכש .תידוהיה המקנה ינפמ דחפמ עשופה .הלפמ-הרקמל חוטיב-יעצמא
...םידוהיל ומכ ,םיבשוחמו םיירזכא םירוסיי הברה ךכ-לכ הל םרג אוהש ,ןיסולכואה
קשנ ילוטנ ונאש העש ,םויא וחוכש ביוא לומ הצע-ידבואו עשי-ירסח םידמוע ונא"
בושת ילוא ונמע תודלותב ךכ-לכ החיכש העפות אוהש ,סנ ונליצי ילוא .וננה ןגמו
אל תאזה דיה םא ךא ...ילוא .םיפחו םייקנ ימד התוורש רחא ,עשופה די רוחא
המקנה ןמ עשופה טלמיי אל .גישת אל התרטמ תא ,חוצרל ףיסות אלא ,גוסית
לארשי-ץראב וניחא תאו ,םייטייבוסה םידוהיה תא ינחצרה וקשנ גישי אל .תידוהיה
ןואמיצ תא ריבגת ןאכ ךפשיתש תפסונ ידוהי םד תפיט לכ .תורחא תובר תוצראבו
ןווכתמ אוהש ,וזמ הכופה שממ הרטמ גישי עשופה .םש אוה רשאב ,ידוהי לכב המקנה
יטייבוסה ,ילגנאה אבצה םע םיקזחו םיריעצ םידוהי ועיגי ,הנה ועיגי .הל
ובריש לככ .שנוע אלב וראשיי אל עשפה-ישעמ ןובשחו ןיד ושרדיו יאקירמאהו
לש תוערה-תויחה וחילצי וליפא .חילצי אל חוטיבה .שנועה רימחי ןכ וללה םיעשפה
םימקונה לש םפוס ,ןהידיב התע תאצמנה ,תידוהיה הייסולכואה לכ תא דימשהל רלטיה
.ותרואמב עשופה תא ואצמיש -םידוהיה םימקונ ה -
תרתחמב יאנודרוגה רעונה לש תע-בתכ "םיריעצה רבד" - "ךידולמ ובולס": ךותמ
1941 רבמבונ 8,'סמ ,השראו וטג
קדורגובונ ירוביג
לכמ תועיגמה תועידי ,תידוהיה הייסולכואב םינומהה חבט לע תורדוקה תועידיה תעפש ךותב
ריעב ואצמנ הנה .ירמגל רחא דה תולעהל היושעה ,העידי ונתאב ,יארלטיהה שוביכה יחטש
זוע ואצמ םה .חבטל ןאצכ גרהה-םוקמל תכלל ונאימש ,םיריעצ םידוהי םייתאמ קדורגובונ
ךא ,לוקש-יתלבה קבאמב ללח ולפנ םלוכ םנמא .רלטיה יניילת לע דיב קשנ םע םוקל םשפנב
.םיחצור םירשע וליפה םתומ ינפל
הענכהה תקספהל םה למס קדורגובונ ירוביג לש םרבק לע ונישאר ונכרה הרקוהבו תוממותשהב
.ןירוח ינבכ תומל םישקבמה םדא-ינב לש האנה םתבוגתל םה למס ,םידבעה-תויביסאפו
ןתינ ; תוננוגתה-ןויסינ לכ אלל םיחצרנה םידוהיה ינומה לש םדובכ תא הליצה קדורגובונ
םא ,םיריעצה םייתאמ לש םתרובג-השעמ היהי אוושל ,תדבוכמ הדימעו האג הערכה לש תפומ
!תומילאל םכתענכהל ץק ומיש :ידוהיה רעונה לכל ארוק-לוקכ שמשת אל תימצעה םתברקה
! שנוע ןיאב םכתא טוחשל םהל ונתת לא !םיריעצה םכייח ריחמ רקויב חצורה םלשי
ןדבאלו אצומ-ןיאל תויבקעב הכילומ רלטיה לש דושהו חבטה ,חצרה תטיש יכ ונא םיעדוי
ואגטראוובו ,םינמרגה ידיב םישובכה ,םייטייבוסה םיחטשב םידוהיה לש םלרוג ,תודהיה
דגנ הנפ םוצעה חצרה-ןונגנמ .ידוהיה בושיה לש הרומגה ותדחכהב השדח הפוקת ןייצמ
תויתטישב .םישוריגמו תונחממ ,בערמ םילדלודמה ,ןגמה ירסח ,םישלחה םידוהיה ינומה
םהל שמשל דעונ םידוהיה לע םנוחצינ .םידוהיה ייבושיי תא הז רחא הזב אוה לסחמ תינטש
.ודבתנש רלטיה לש ויתומולח ללח אלמלו תיזחב םהיתודבא לע יוציפ םינמרגל
,הרובגה-בר םודאה אבצה ידי-לע קספוה רלטיה לש ויסגלק עסמ יכ ,ונא םיעדוי ףא
ינומה יבגל .הפוריאב תוירלטיהה לש רומגה הלוסיח ליחתי ביבאה תפקתהב יכו
.םהימי-ירבד לכב הומכ התייה אלש םימדה תיוור הפוקתה וז הפוקת אהת םידוהיה
םיב םידוהיה תא עיבטהל רלטיה רמאי ,ברקתמ ונוטלש ץק יכ ושיגרהב יכ ,קפס ןיא
סויגל ,אופא ,שגיי .ןנוכתהל ידוהיה רעונה בייח הלא םישק םימי תארקל .םד לש
םיבורמ תוחוכ ורתונ דוע הדחכהה תורמל .ידוהיה בוחרבש םיינויחה תוחוכה לכ
ונמצע תוחוכב הנומאה רסוחו תויביסאפה תסמעמ ונילע םיקיעמ תורוד ירודמ .הלאכ
לא .םיקבאמו הרובג לש םיריהזמו םיפי םיפד םג ונימי-ירבדב םייוצמ םלוא ;
םייתאמ לש הרובגה-תתימ ונילע הווצמ ךכ לע .ףרטצהל ונילע וללה הרובגה תופוקת
.קדורגובונב םידוהיה יריעצ
השראו וטג תרתחמב "ריעצה רמושה" לש םוסרפ ,"רחשה" - "הינ'צוי": רותמ
1942 סראמב 28-מ
קבאמל
םוי תוריהב רתיב ןמתסמש לככ ,לכה לע אונשה ,ירלטיהה םימדה-רטשמ לש וצק ברקתמש לככ
תא םוטמטו תוארפ ,הדיקש רתיב תירלטיהה ףרטה-תייח תעצבמ ןכ ,אבו שמשממה רחמ
.טרפב םימיה-יקיתע םידוהיה-יבושייבו ללכב םידבעושמה הפוריא-ימע ברקב םימדה-ריצק
האור אמש ?המדאה ינפ לעמ הנחמי רשא ,ינכפהמה לושחנה אובב ףרטה-תייח רבכ השח אמש
ןגמה-ירסחב דעומ דועב התמה איה הלכמ ךכיפלו ,התסובתבו היתוילשא בזכיהב רבכ איה
? קבאמב קלח תחקל תורשפאה ילוטנבו
םיפלא תואמ .תללותשמה הדמשהה-תפוסב םינורחאה םיישדוחב ולפנ םידוהי יפלא תורשע
תונורקב וחלוש ,הבאלסיטרבמו גארפמ ,הילאפטסחוומו גרובנדניהמ ,גיצפיילמו ואלסרבמ
ךפתשנ ,היטאורקו הילטיא ,הירגלובו הירגנוה ינפ לע ."םיעודי-יתלב םינוויכ"ל םימותח
...םידוהי-תדחכהו םידוהי-תופידר לש לושחנ
.. .שפנה תלצה םצעל ,םתלצהל הייפיצ תוחיתמב םייורש םידוהי ינוילימו
.הציק תברקמ העש לכ .הנויליכ לא קנע-ידעצב תדעוצ "תחצונמ-יתלב"ה תירלטיהה הינמרג
.רתוי תישממ תישענו הלואגב הנומאה תקזחתמ עובשל עובשמ
;ויתואבצ ררופמו ביואה לע וצחל םויל םוימ ריבגמה ,םודאה אבצה לש רידאה וחוכ
הסיסתה ;הפוריא תשביב תחתפנה הינשה תיזחהו תויטרקומדה לש תרבוגה תיתמחלמה תוליעפה
.ןוחצינל תודוסי םה הלא - שבוכה דגנ ליעפ קבאמל רבעמה ,םיאכודמה םימעה לש תינכפהמה
ןיב םריכי םמוקמ ,השעמ-ספאב םידמוע ידוהיה םעה ינומה ןיא הזה ןורחאה קבאמה חכונל
! עגר ףא תוהשל ןיא .דימ קבאמב חותפל ,רתלאל רישי קבאמ :םירמואה
תוכזל ,דבלב הילשא רשפא דיספהל .םרקיעמ םייחה ,לכה חנומ םיינזאמה-ףכ לע ןכש
.םייחה םצעב ,שדח םלועב - רשפא
- המ ,השראו וטג תרתחמב ,"רורד" לש יביטמרופניאה ןיטלובה ,"תועידי" :ךותמ
1942 יאמב 25
םילפונל דובכ
10-ו םישנ 10,םידוהי םירבג םיעשת ינטש חרואב םיארלטיהה וחצר ילויב השולש םויל רוא
,יכבב ררמל ונל הלילה .הז םיחא-רבק לע שאר םיניכרמ ונא לבא ייפוטע .םידוהי םירטוש
- וחצרנ םה .םתרמשמ לע ולפנש םילייח הלא ןה - םייפכ קופסל ,תונברוקה לע ןנוקל
ךותמ איצוהל םינאממ םידוהיה ונאש ןוויכ ונא ףרוע-השק םע םידוהיה ונאש ןוויכ
םיקוחה תא ףרה אלל םיריפמ ונאש ןוויכ ,ינמרגה םימדה-לוע תחת וניתומשנ תונתייצ
ויתועדומב זירכה דלאוסראוא םיניילתה-בר .ונילע םירזוג םייניצה םיניילתהש ,םיווצהו
התעמש ,ןיילתה עדי .םינמרגל ונתודגנתה לע ,ונתדירמ לע לומגתכ םידוהי 110 חצרש
בוש .ונדיחפי אל םדוקה ןמ דבכ שנועב ומויא .םייארלטיהה םיקוחה דגנ וניירמ תא ריבגנ
דובכ תדועת איה דלוסראוא לש העדומה .לכב םילוכי ונא תוכזלו דיספהל המ ונל ןיא
,םשפנ לע םידמועה השראו וטגב םידוהיה ינומהל
1942 ילויב , 5"דנוב"ה לש יתרתחמה ןותיעה ,"הרעסה" - "םרוטש" :רותמ