תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  דרמה לא ירמהמ רעונה תועונת
()1972 תימשנ הרש :תאמ

לש םייטילופה ויגיהנממ םיבר ןילופמ ואצי תינומהה החירבה ילג םעו םינמרגה תשילפ םע
ינפלש םבשומ תומוקממ ,המיאהו רורטה ןמ םימומה ודדנ ,וראשנש םיטעמה .ידוהיה רוביצה
.תוליעפ אלל ,םתניפב םימומד ובשי וא ,המחלמה
.םינוגראהו תוגלפמה תלועפ תא וקתיש ,ידוהיה רוביצה לע וכתינש ,תונושארה תוריזגה
,םירתס-רתסב תבהבהמ הראשנ איה .הכעד אל תינויערה תלחגה םלוא .דבלב םיסיסר וראשנ
ףאו ,העדל םירבח שגפיהל ולחה ,שדחה בצמה תצקמב בצייתהשמ .רתויב םינמאנה גוחב
םייחה יאנתל לגתסהל ושקתה םישישקה תוגלפמה ישנאש העש .תרתחמב תינויער הלועפ המקרתנ
הכימתב ,תידדה הרזעב לחה - םינווג-תברו הרישע תוליעפ רעונה תועונת וחתיפ ,וטגב
םייח-חור חיפה רעונה .קשנב המיחלל דעו ,הפנע תינויער-תיתוברת הלועפ ךרד ,ךרצנ רבחב
.תוגלפמב םג
: תונושה תויטילופה תוגלפמה ןהירחאו ,םינושה ןהינוג לע תויצולחה רעונה תועונת
לש תבחרנ תשר וחתיפ - םיטסינומוקהו ינויצ-יטנאה "דנוב"ה ,תוינויצה תוגלפמה
תילכלכה תוליעפב ועייס ,םייגולואידיאה םייחה תא ויחה רעונה תועונת .תרתחמ-תונותיע
אובבו ?תואטגה וכלי הב ,ךרדה יהמ : תילרוגה היעבה םע ודדומתה ,תואטגב תיתוברתהו
לע וטילחהש ,הלא לכ .דרמל ,תואטגב ידוהיה קבאמל תוירחאה לטנ תא ןמצע לע ולביק העשה
ןיידע םיריעצה םימחולה ןמ םיכרל ,תואטגה יריעצ ויה ,םות דע והואשנו והוניכהשו דרמה
.הנש םירשע ואלמ אל
תופנוסמה רעונה תועונתלו "ץולחה"ל היה השראו וטגב דרמה ןוגראבו תונכהב עירכמ דיקפת
ויה תוצע-ידבואו םישאוימ ,העש-ייח םייחה ,וטגה ינומה לש לודגה םיה ךותב .וילא
רשאמ תוקמע רתיב ףא םיינויערה וייח תא יחש ,יא תניחב - רעונה תועונתו "ץולחה"
רזח ,המחלמה תולועפ תובקעב תוררופתההו ןושארה םלהה ירחא .המחלמה ינפלש םינשב
.ןמזה יאנתל ותלועפ תא םיאתהו ןגראתהו "ץולחה"
תונמאנב ,םתוריסמב ימינפה םדוכילב ,וטגה ינומה ברקב םתוגהנתהב וטלב "ץולחה" ירבח
קלח םתויה ףא לע ,הרבשנ אלש םחורבו ינמרגה טושה תחת החש אלש ,הפוקזה םתמוקב ,םערל
.דמשומהו ףדרנה ידוהיה רוביצה ןמ
תינחור הניחבמ םירבח לע הלקה ,שדחמ ונגראתהש ,םיצוביקב םיפתושמה םייחה תרוצ
תיב םיצוביקב ואצמ ,םויק לש רוקמ לכ אלל םהירוהמ םימתוימ םיריעצ : דחאכ תירמוחו
םהיתובשחמ .רתוי הבר הדימב םייכונא ושענ םישנאש ,ךכל המרג וטגב המויאה הקוצמה .שדח
החפשמה ינב תא ליכאהלו םהיפל ףרט איצמהל : תחא הרטמל תונווכמ ויה וטגה יאולכ לש
.םישוריגהו תופיטחה ןמ םשפנ תא טלמל ,םיבערה
םיחרואה לש םשפנ תא הממיח םיצוביקה תריוואו ,םמחל תפב םהיניב וקלחתה םיצוביקה ירבח
.םתציחמ לא םיעלקנ ויהש ,םיברה
,םירבח ישופיחב תויצולחה רעונה תועונת וקפתסה ,ןילופב תוברקה םות םע ,הליחת
םירבחל ירמוח עויס תשגהב ,שדחמ םדוכילב ,המחלמה תולועפ בגא םהיתובקע ודבאש
תיב .דודיעלו הרזעל םיקוקזה םידוהיה ינומה ברקב תילאיצוס הלועפבו םיקקזנה
לכל םחל תפו קרמ תחלצ קלחמ היהו ויתותלד חתפ 34 הנלי'זד בוחרבש "ץולחה"
.שרוד

,הקצינטולפ הקמורפ "ץולחה" זכרמ תרבח התייה דעסה תלועפל תונושארה תחא
הנפש ידוהי לכל אלא התעונת ירבחל קר אל הגאד הקמורפ ."ץולחה םא" התנוכש
.הלועפב הלחהו יסורה שוביכה חטשמ השראוול הרזח תוברקה םות רחא דימ .התרזעל
איה ףא ,ןיקטבול היבצ ,םחולה ידוהיה ןוגראלו העונתל התרבח הילע הדיעמ ךכו
: השובכה השראווב העונתה תלועפל הבישל םינושארה ןמ תחא
'יעמאמ יד' .םידוהי ינומהל הרזעה תלועפ ךותל הלוכ לכ תא הליטה הקמורפ
ךותב דימת התייה איה .תמחרמו תגאוד התייה הבוט םאכ םנמאו ,הל וארק (םאה)
םצע .המוצע התייה השראוב תידוהיה תוירוביצה לע התעפשה .םמע דחיו םעה ינומה
השע ,הדיחי הראשנו הרזח איהו ריעה תא ובזע ידוהיה רוביצה ישאר לכש ,הדבועה
עומשל ושקבי אלש בושח ירוביצ ףוג הזיא לש הבישי התייה אל ,ריעב רבד םשל התוא
.
התעד תא םדוק
תאו ןהיפינס תא שדחמ ןגראל הל תופנוסמה רעונה תועונתו "ץולחה" ושגינ ןכמ רחאל
אלשו םייפכ תדובעמ םייקתהל ולכויש ידכ ,הדובע תומוקמ ושפיח םירבח .הרשכהה יצוביק
ץורפל 1940-1939, תונשב רקיעב ,םיטעמ אל תונויסינ ושענ .יוחמתה תרזעל וקקזיי
התעמ .תולובג תצירפ המייתסנ תוצעומה-תירב לע הפקתהה םע .הילעל םיכרד סלפלו תולובג
,וטגב ידוהיה רעונה ברקב תיתרבח-תיכוניח הלועפב תימואלה םתוחילש רקיע תא ואר
.םיריעצ םיכירדמב ףוחד ךרוצ ץצ ,ןגראתהל םיפינסה ולחהשמ השפנל בוזעהו אכודמה
תווצק לכמ רבח 50 וילא ועיגה ,תרתחמב ןושארה רנימסה תא זא ןגרא "רורד"-"ץולחה"
.ועיגהו - תולובג ךרד וננתסה ,םהייח ונכיס םה ."ךייר"ל וחפוסש םיחטשה ןמ ףא ,ןילופ
.םירנימס ןה ףא ונגראש רעונה תועונת ראש וכלה "ץולחה" תובקעב
םינוש םיסרוקו רפס-יתב רעונה תועונת ונגרא ,וטגב הארוהה תא םינמרגה ורסא רשאכ
ולעפ ןה : תילאיצוסה הרזעה תודסומ לש תוברתה תולועפב םג ופתתשה ןה .תרתחמב
ןמצע תא ואר ןיידע ןה ."םיתבה ידעו" ידי-לע ומקוהש ,"דליה תוניפ"ב ,תוימינפב
יפוא תלעב הלועפ ןמצע לע לוטיל תויואר ןניאו תויאכז ןניאש ,דבלב רעונ-תויורדתסהכ
תועונת וריאשה ,ץוחבמו םינפבמ ,יטילופה קבאמה תא ,וטגה לרוגל תוירחאה תאו יטילופ
.תוגלפמל רעונה
תועונת ירבח ויה ,תינומה הדמשה תולועפב םינמרגה ולחהשמו ,רורטה תולועפ ורבגשמ
ןוטלשה תודסומ השראו וטגב וחפיטש ,תוילשאמ ורענתהש םינושארה ,תויצולחה רעונה
.םידגובב םקנ תולועפ ועציב ףאו תודגנתהל וארקש םינושארה ויה םה .םיימשרה
ררגו דרמה תא רבד לש ופוסב איבה ,השראווב ןגרואמה רעונה ברקב לחש ,ינויערה הנפמה
.םירגובמה תוגלפמ תא םג ביואב המחלמל
ןוגרא תלועפ וחתיפו שדחמ ונגראתה ,"ץולחה"ל תופנוסמ ויה אלש ,רעונה תועונת םג
תגלפמ לש רעונה תעונת ףועמ-תבר דעס-תלועפו תוברת תלועפ הלהינ השראווב ,וטגב תצרמנ
רעונה ינוגרא יכינח .תינויצ יטנאהו תינומהה םידוהיה םילעופה תגלפמ -"דנובה
.הבוזעהו ינועה תונוכשב ,םילעופ ידלי ןיב הלועפל רקיעב ורסמתה "דנוב"ה לש םידליהו
,תורצחל וכלשוהש םילכ לשו תואטורג לש תומרע ןיבו תוברוח יבג לע ,םייונפ םישרגמב
ויה םיפסוא .םיללמואה םהייחב החמש תצק וחיפהו ,םתא ורש ,םידליה םע םהיכירדמ וקחיש
,םהינודעומ לא םיאיבמו ,תובוחרב גג-תרוק אללו ול גאוד אלל טטושש ,בוזעה רעונה ינבמ
.תוימינפב םוקמ הלא לרוג-יכומ םידליל םישפחמ ףאו ,םתוא םיליכאמו םתוא םיצחור
המיחל ינוגרא ומיקהש ,םינושארה ןיב רעונה תועונת ירבח ויה ,םירחא תואטגב םג
ינוגרא ומק הליחת .ידוהיה בוחרב ולעפש ,םייטילופה םינווגה לכמ ויה םה .תודגנתהו
ודחאתה ןמז רחאל .תחא העונתל םירבח ברקמ ללכ ךרדב ,הזמ הז דרפנב ,םידדוב תרתהמ
םיצולח ,םיר"תיבו םיטסינומוק ףתושמב ולעפ וב ,ינאזיטרפ ןוגראל וא תרתחמ ןוגראל
.קבאמל האצי םשפנש ,םיריעצ םתסו