תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  אטילבו ןילופב ינמרגה שוביכה יבחרב םיפינסהו השראווב םיזכרמה ןיב רשקה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

יבחרב םיפינסה ןיבו השראווב םיזכרמה ןיב רשקה תייעב התייה וטגב תורומחה תויעבה תחא
לעו עדימ תגשה לע קבאמה .ןמצע הדשה ירע ןיב םיעגמהו אטילבו ןילופב ינמרגה שוביכה
לש םנויסינל תודגנתהב יזכרמ קלח היה תונושה םירעב העונתה ירבח ןיב עדימ תרבעה
.םלועהמ םידוהיה תא קתנלו דדובל םינמרגה
קתונש ,םירבחה םע עגמה תא שדחל ךרוצ היה רקיעב ;יתעונת יפוא לעב רשקה היה הליחתב
רקיעב ,הדשה ירעל םיחילשה ואצי - תועונתה יזכרמ השראווב ונגראתהשכ .המחלמה ימיב
םירעב העונתה יפינסל םג ךכ רחאו ,םייצולח הרשכה יצוביק םהב םימייק ויהש ,תומוקמל
תונחממ םירבח תודפל ףא םימעפלו - ינחורו ירמוח דעס - הרזע שיגהל ךרוצ היה .תונושה
הלועפה חותיפל רשקה שרדנ םימיה תוברב .םירחא רצעמ תומוקממ וא םייובש
.'דכו םירנימס ,םיסנכ םויקל ,תיתוברת-תיכוניחה
תוטיחשה לע תועידיה השראוול עיגהל ולחהשכ ,תוצעומה-תירבב הינמרג תמחלמ ץורפ םע
ירעמ םג ,תומוקמב בצמה תא קודבל - תועונתהו "ץולחה" יחילש ואצי בוש ,רפסה ירעב
לע רפסל ידכ ,השראוול ,ןילופורטמל םיחילשה ואצי ,ןמוציעב תוטיחשה ויה ןהב ,רפסה
וחלשנ םידוהי תובברו ,הדמשה-תונחמ לועפל ולחה 1942 תנשבו 1941 יהלשב .ריהזהלו םבצמ
תא ורשיא םהו ,םיחולשמה לע תוקחתהל ,תועונתה יחילש ואצי בושו ."עודי יתלב ןוויכב"
.השראוול ועיגהש הדמשהה לע תועומשה
הדשה ירעב םג תוננוגתהו המיחל ינוגרא םיקהל ךרוצה ףצ השראווב םחולה ןוגראה תמקה םע
רקיעבו תרתחמ-תונותיע תואטגל בינגהל ,היצמרופניאו תודוקפ ריבעהל ,(תונחמב םגו)
.ותודהי תא חיכוהל היה לק ,ספתנ יכ רבג .תורוחב וחלשנ הלאה תולועפה לכל .קשנ
ויה ,אוה ידוהי יכ ,םדשח תא והשימ ררוע: תואטגה ביבס םישחור ויה םיבר םינטחס
יוליגל תלבוקמה ךרדה .תושרל ותוא םיריגסמ ףאו ,שפנ רפוכ םישרודו הדיצה ותוא םיחקול
הלכי ,יסופיט ידוהי ףוצרפ הל היה אל םא : הרוחב ןכ אל ...ויסנכמ תדרוה - ותודהי
.'דכו תיניארקוא ,איה הינלופ יכ ,ןועטל
,תואצמתה רשוכו היישות וליג ןה .תונבה רקיעב תויוחילשל תואצוי ויה ךכיפל
.ופסנו וספתנ - ןבורב .םייוניעהו תוכמה לבסב דומעל חור זועו שפנ-תוריסמ
ידכ ,ןוציחה םלועל ךרד סוליפב ,םיבר םיצמאמ ועקיש וטגב תוגלפמהו רעונה תועונת
לש שאונה וקבאמב תירב ילעב אוצמל ידכו תירמוחו תירסומ הרזע סייגלו םירשק רושקל
לשב וא םיינמוה םיעינמ ךותמ םא) ידוהי ריתסהל ותואינש ,םינלופ ואצמנ וליפאו .וטגה
םהייח ונכיסו תיצולחה תרתחמה םע הלועפ ופתישש ,םינלופה ויה םיבר אל ירה ,(ףסכ עצב
ילעב - םהו ,תונושה םעה תובכשמ - םאצומו .הלאכ םג ויה ךא .תידוהיה תרתחמה תוחילשב
.םיטסינומוק דעו םיקודא םילותקמ :תונוש תויטילופ תועד
,רשק-יעצבמל םיאצויו םידימתמ ויהש ,תינלופה םיפוצה תעונת ירבח - םיינש ורכזיי בוטל
,ץיבומאדא הנריאו ,(הפסנ) יקסבובארג קינה :תיצולחה תרתחמה תוחילשב
.ןילופב םויכ תבשויה
ךכ ידי-לעו ,וטגב תרתחמה יחילשל תיביטריפסנוק הריד שמיש םתיבש ,םינלופ םג ויהו
.םהיתוחפשמ ייח תאו םמצע תא םוי-םוי ונכיס