תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  תומוחה ירוחאמ
()1972 תימשנ הרש :תאמ

,וטגל בצקוהש ,חטשה ןמ 1940. רבמבונב - 15 ב םירעשו תומוח ךותב רגסנ השראו וטג
ידוהיה עבורל ופסונ ,רבכמ הפ וררוגתהש ,םידוהיה תובבר לא .םינלופ 110,000 ואצוה
וטגל ומרז - 1941 ו 1940 םינשב ."םייראה" ריעה ירוזא ראשמ םידוהי 138,000 דוע
יצחל בורק תומוחה ןיב םיאולכ ויה רבד לש ופוסבו ,הביבסב תורייעה ןמ םידוהי ינומה
תופיפצה .םעפל םעפמ ךלהו םצמוצ אוהו השראו לש החטשמ 8% היה וטגה חטש .שיא ןוילימ
3 לעמ ההבוג ,םירטמוליק 18 היה המוחה ךרוא .עצוממב רדחל שפנ - 13 המויא התייה וטגב
.תוננתסה עונמל ידכ ,תיכוכז ירבש הילעמו ,םירטמ
והשמ ןימטהל וחילצה םה ,רתוי בוט היה ,רבכשמ וטגה חטשב וררוגתהש ,הלא לש םבצמ
וזכורש הלא םלוא .םפילחהל ולכי קחדה תעשבו ,םהיטיהרמ קלח לע ורמש ףא םה ,םשוכרמ
.דבלב םיבולע תורורצ אלא שדחה םהירוגמ םוקמל ריבעהל ולכי אל םירחא תומוקממ וטגב
,השראווב םיבורק םהל ויהש הלא .לכ רסוחב וטגל ללכ ךרדב ואב תונכשה תורייעה ישרוגמ
גג תרוק אוהש-ךיא םמצעל ואצמ ,ךרע יצפחב וא ףסכב ,שוכר םתא איבהל וחילצהש הלא וא
תומוקמב המויא תופיפצב םבור וזכור םיינעה םידוהיה ינומה וליאו ;םויק-תויורשפאו
הלא "םיטילפ-יזכרמ" .המודכו םינסחמב ,שרדמ יתבב ,ורגסנש רפס-יתבב :םייערא םירוגמ
זכרל תורשפא אלל ,ץחרתהל תורשפא אלל ,םימ אלל ,םייראטינס םירודיס אלל םבורב ויה
אלש אלא דוע אלו .לדה םלישבת תא לשבל םייריכ אללו םומיחל רונת אלל ףאו ,הפשא קלסלו
יחופנ וכלהתה םישנאה .רתויב םויאה רוסחמה ררש ןאכ .הסנרפ רוקמ לכ הלא םידוהיל היה
תפגמ הללותשה ןאכ ;רוקבו המהוזב ,םהיבכשמ לע םינוא רסוחב םילטומ ויהש וא ,בער
.עפושה וריצק תא רצק תוומהו תורהבה-סופיט
ישאר לש הקדה הבכשה ןיב רעפה היה לודג ,םיידמעמה םידוגינה ופירחה תומוחה ןיב
ויה ללכב וטגה ייח .םעה ינומה ןיבו םהינימל הררשה ילעבו הרטשמה יניצק ,טארנדויה
תוליצא לש םיבר םירקמ וטגב ויה .רתויב םייבטוק - םייוליגהו ,דוסיה דע םיתוועמ
םישנא וטגב ויה .ירסומ ןווינו תישפנ המהוז ייוליג םג ורסח אל ךא ,שפנ תוריסמו
םישנא ויהו .םע-יטושפ םידוהי אלא ויה אל ןכ ינפל יכ ףא ,םישודק תגרדמל ולעתהש
.םינוגה םישנאל המחלמה ינפל ובשחנ יכ ףא ,תירסומה הגרדמה לפשל וטגה יאנתב ורדרדיהש