תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  ידוהיה וטגה-ןוטלש
()1972 תימשנ הרש :תאמ

ןוגה םדא היה אוה .בוקאינר'צ םדא סדנהמה ,ללובתמ ידוהי דמע טארנדויה שארב
אלש .העשה ךרוצל םאתהב ,תולעתהל חילצה אל םימויאה וטגה יאנתב ךא ,םייפכ-יקנו
םירכנתמה םירמומו םיללובתמ ףקומ היה אוה .םיצאנה ידיב יוכיד רישכמל ךפהנ ונוצרמ
.םעה יכרוצל
לודג דסומ היה (וטגה יבשות ול וארקש יפכ "הליהקה" וא "תידוהיה הצעומה") טארנדויה
הקלחמ ,הקפסא תקלחמ ,תיסנניפ הקלחמ :תובר תוקלחמב םידיקפ תואמ וב ודבעו ףעוסמו
ויה טארנדויל .'וכו הדובע יניינעל דרשמ ,תואירב יניינעל הקלחמ ,ןוכיש יניינעל
- םידחוימ םיילאיצוס תודסומ ,םינמרגה ידי-לע וטגל וקפוסש ,םינוש םיכרצמל םינסחמ
תא תאלוכ וטגה תרטשמ התייה וב ,רהוס-תיב ףאו ,םילוח תיבל הסחמ יתבו םידלי יתב
.וטגה יקוח לע םירבועה
טארנדויה ישנא .םינוש הכנפ-יכחלמו םיברוקמו םירזוע ולו להנמ דמע הקלחמ לכ שארב
ןוזמ יכרצמ גישהל ולכי םה ,רקיעהו - תונוש תויגליבירפמו תולקהמ ונהנ וידבועו
.ללכה לש ודי גשיהב ויה אלש ,םיינויח
ויה םתחפשמ ינבלו םהל .רתוי םיחוטב טארנדויה ישנא םמצע תא ושיגרה ךכ לע ףסונ
וכשמ אלש ,םידבוע טארנדויב ויה .םישוריגו תופיטח ינפמ תוניסח םהל ונקה רשא תודועת
טארנדויה ישנא ויה תויצקאה ימיב .םינוש תותיחש ישעממו םמצעל האנה תבוטמ םהידי
ךכב .םעז רובעי דע ,היצקאה םות דע םש םיראשנ ויהש ,םהיבורק תא םהידרשמ ךותל םיסנכמ
םישנא םג יאשרווה טארנדויב ובשי יכ םאו .םילבוסה וטגה ינומה לע םמצע תא ואינשה
תרתחמה לשו םידוהיה םימחולה לש םדידי ,רוסמ ידוהי ןקסע - רנפג םהרבאכ ,םינוגה
דסומב םגפ ,ביואה םע הלועפה ףותישו תותיחשה םתכ - ודי הגישהש לככ רזעש ,תיצולחה
.ולוכ

.םויל שיא 5,000,הליחת .שוריגל םידמעומה תא םהל קפסל טארנדויה לע וליטה םינמרגה
חכונ בוקאינר'צ .התולעהל ופיסוה םעפל םעפמו ,הסכמה תא ולידגה שוריגל ינשה םויב רבכ
ספת ומוקמ תא .תעדל ומצע תא דביאו -םינמרגה ירבדל ונימאהב ושפנ תא הלשה יכ ,תעדל
.וטגה ןברוחב ופסנ לכהו דרמה ץרפש דע ,םינמרגה תושירד לכ לע םתחש םואבנטכיל סדנהמה
וטגה תרטשמ .תידוהיה הרטשמה התייה ,םינפבמ השראו וטג לע ותורמ ליטהש ינשה ףוגה
הלכשה ילעב אלא הרטשמל ולבקתנ אל יכ ,ןייצל שי .ידוהי םדב ולעוג הידי ,השראווב
םג םהיניב ויהש ,קפס ןיא .םיאמדקא םיראת ילעב םבורב ויה הרטשמה יניצקו ,תינוכית
לכ הב וראשנ .הרטשמה ןמ םינוגהה וקלתסה ,םהמ שרדנה והמ ררבתנשמ ךא .םינוגה םישנא
.תלוזה ייח ריחמב םהיתוחפשמ ייחו םהייח תא תונקל םינוכנ ויהשו עבוש-יח ופידעהש ,הלא
"רדסה תוריש" ישנא הב ולטנ ,השראו וטגמ הלודגה שוריגה תיצקא 1942 ילויב הלחהשמ
םדיקפתמ וקלתסהו םירטושה-יעבוכ תא וכילשהש םהיניב ויה ךא .רתויב ליעפ קלח ידוהיה
.יוזבה
"דוד-ןגמ"ב תוניוצמ ,תויחצמ םע םיעבוכ םהישארל - םשובלב םג וטלב השראו וטג ירטוש
םילמב ,וטגה תובוחר תא םיצוח ויה הוואג ידעצב .םיחצחוצמ רוע יפגמ םהילגרלו ,לוחכ
,םידוהיה רוביצ לככ ,םה םג יכ ,לוכיבכ ,וחכש םא .םידורמה םידוהיל םיבישמ ויה תוטוב
.השראו וטג הנוכמה לודגה אלכה-תיבב םינמרגה ידיב םה םיריסא
תא וב ואצמ םינמרג" .יקסניראש םשב רמומ ידוהי ,ינלופה אבצב לנולוק ותעשב היה םדקפמ
תא הז שנרב תרש ןכא .וטגה תרטשמ לע דקפמ ותוא ונימו ןוכנה םוקמב ןוכנה שיאה
.תונמאנב םהיתורטמ
ואלימ - הרטשמה יניצק - וירזוע .םינמרגל רכמנש וטגה תרטשמב דיחיה היה אל יקסניראש
.וטגב ופאטסגה ינכוסכ םג ושמיש םהמו םינמרגה תודוקפ תא תונמאנב
: היה ימשרה ומש .הבר הררש-לעב ךא ,רחא גוסמ ,ישילש דסומ השראו וסיגב היה םייק
לע (,"לטנציירד סאד" ["רשע-השולשה" הנוכ םידוהיה יפבו -"תורספסב המחלמל דרשמה"
- ורזועו ךייווצנאג ידוהיה ודמע הזה דסומה שארב .ןכש וב הנשל בוחרב תיבה רפסמ
.השראו וטגב ופאטסגה לש הדיו םינמרגה ריצי ולוכ היה הז דסומ .דלפנרטש
םהל שמשל ,םיצאנה תא תרשל ותואינש ,רתויב םילפשה םיסופיטה וזכרתנ "לטנציירד"ב
.דורמל ותעד לע הלעי אלש ,ןגרואמה ידוהיה רוביצה ירחא שולבלו בוקעל ,שרח-ינכוס
ןויסינ לכ לעו תיאשח הפיסא לכ לע ,ירמ לש יוליג לכ לע םינמרגל עידוהל :היה ודיקפת
.תונגראתה
לע סופורטופא ומצע םישמ היה אוה .םילודג םייפסכ םיעצמא ודמע ךייווצנאג לש ותושרל
ותוא ריכה םימיל .םיבר םידוהי ללוש ךילוה ךכבו םיפסכב םהב ךמת ,םירפוסו םינמא
.וישנאמו ונממ לילכ גייתסהו ןגרואמה ידוהיה רוביצה

תידוהיה תימצעה הרזעה ינוגרא לש הרוסמה םתלועפ תורקי רואב הרהז - הלא תודסומ תמועל
.רעונה תועונת לשו "ץולחה" לש םתלועפו