תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  םידליה לרוגו בערה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

ןיב םידוהיה תאילכ ינפל דוע 1940 - תנשב םג םנמא .םויא בער וב ררתשה וטגה תמקה םע
לכ הקספ - התע ךא ,דבלב םרג - 150 ל םידוהיה לש תימויה םחלה תנמ הדרוה - תומוחה
,םישנא .וטגב התומתה תמוקע תולילתב התלע בערה תובקעב .םויק לשו הסנרפ לש תורשפא
םינכש וא החפשמ ינב ויה תופוכת .בוחרב םיטטומתמ ויה ,םהיתוחוכ תיראש תא ץצמ בערהש
םיאיצומ ויה - וטגל ץוחמ היה תורבקה תיב - הרובקה יישק לשב .תיבב תמ םבושב םיאצומ
תמה תא םיסכמ ויה םיבורק וא חרוא-ירבוע .הכרדמה לע ותוא םיחינמו בוחרל תמה תא
רבקב הרבוקלו הפסואל "תמאו-דסח" תלגע אוב דע תלטומ היווגה התייה ךכו ;ןותיעב
ותוא ויה םיוולמ ,אברדא .ולבאתה אלו תמל ודפס אל השראו וטגב .בערה יללחל ינומהה
.םיתמב םייחה ואניק ,ןכא !" ...?ינאו ,וירוסיימ לאגנ רבכ אוה !וירשא" :הרמאב
,רדניל םחנמ ריעצה יאקיטסיטטסה ידי לע וטגב דוע ומסרופו וטקולש םירפסמה הלאו
: השראו וטגב תויוולהה רפסמב המיהדמ הילע לע םיעיבצמה

,בער-יזמ םידלי םיצבור ויה וטגה תומוח דיל .םידליה ולטנ לבס לש ןיבק-העשת ךא
םילפונה םהינפמ .ףרוחב גלש הסוכמה וא ויתסב םשג-ימ הגופסה המדאה לע ,תוצובק תוצובק
,םחל תפ :ןהב תחא הליפתו תויובכ םייניע וציצה ,תוחיפנה תקצב ךותמ וא ,םיקמוצמהו
היה אלו .תומצעו רוע - םרשב תא וברצ תוחורהו ,רוק ינפמ ןגה אל הלבהו לדה םשובלמ
תטלפנ התייה העוצפ היח תלליכ ,הללי קרו ,די-תבדנ שקבלו לוקב אורקל חוכ דוע םהב
.וטגה ללחב תפחרמו תולוחכה םהיתפש ןיבמ
אב וטגב וגישהל ןתינש טעמה בלחה .וטגב בלח ולביק אל תוקונית וליפאו םינטק םידלי
תופילקמ םינוזינ ויה םינטק-ינטק ףא .רתויב םיהובג םיריחמב רכמנו החרבהה תורוקממ
,םילעבו םיבשעב ולחב אל .וטגה תוצוחב בר ריחמב רכמנו בושח ךרצמל ךפהנש ,המדא-יחופת
תלוספו ץומ ,תונוחט המדא-יחופת תופילק םיפיסומ ויה חמקל .םתוא םילשבמו םיטקלמ ויהש
.תרחא
ידעו ידי-לע ונגרואש הנזה-תומוקמ ויה .םידליל הנזה תודוקנ - 40 כ ויה השראווב
.םיפלאל םידלי תושפנ עלב רשא ,לודגה בערה םיב הפיט אלא ויה אל הלא לכ ךא .םיתב
יחופנ ,תונחמל וחקלנ וא ופסנ םהירוהש ,םימתוימ םידלי ינומה וטגה תובוחרב וטטוש ןכל
.עישוהמ הרצק דליה ןעמל הרזעה תודסומ דיו ,רוקב םיאפוק ,םיפחיו דגב-יעורק ,בער