תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  וטגה ךרד לע ימינפה קבאמה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

,תוצעומה-תירבמ ושבכנש םיחטשב רקיעבו ,הדשה ירעב תוינומהה תוחיצרה לע תועידיה
.וכלהו ופכת תועומשה דא ,ונימאה אל הליחת .שפנ לכ ודיערהו השראו וטגל ועיגה
ויה ,תיללכ םע-תדמשהל תינכות ןאכ תעצבתמ יכ ,וניבהו םהיתוילשאמ וחכפתהש םינושארה
תפתושמ תחלשמ השראוול הנליומ העיגה 1941 רבמצדב דוע .הנליוב ןגרואמה רעונה יגיהנמ
תוארומ לע וחוויד ,השראווב ןגרואמה רוביצה יגיצנ םע ושגפנ םה .רעונה ינוגרא לש
.הליעפ תוננוגתהל רבעמב - ךרדה יונישב ךרוצה תא ולעהו ,ראנופ
תועצבתמה תוחיצרב ןיא יכ ,ןעט ידוהיה רוביצה יגיהנממ קלח .תוגייתסהב ולבקתנ םהירבד
התייה ןכש .שוביכה יחטש לכב םידוהיה יבגל םינמרגה תוינכותל תקפסמ החכוה הנליוב
.םיטסינומוקב םיצאנה לש םקנ תולועפ - ראנופב תותמההו ,יטייבוס שוביכב הנליו
אל ןיידע השראו יצולח םג יכ ףא ,תיצולחה העונתב תובבלה תא ודירחה תועידיה לבא
.תילאיצוסהו תיכוניחה םתלועפב וכישמהו ןיוזמ קבאמל הפוקת התואב וכרענ
לע ורפיס הליחתכל .ךלוהו קדהתמ תוחיצרה לגעמ יכ ,השראוול תועידי עיגהל וליחתה הנהו
םג ךכ רחאו ,"ךייר"ל חפוסש הטראווה רוזאב - ינלופה רפסה ייבושייב ועצובש ,"תויצקא"
"ץולחה" םזי 1942 ץרמב .ונמלחב הדמשהה הנחמ לעו ןמנרבוג-לרנגה חטשב םישוריג לע
לע הצרה ,"ץולחה" חוכ-אב ,ןמרקוצ קחצי .םילעופה תוגלפמ יגיהנמ לש תבחרנ תוצעייתה
םג םלוא .וטגה תנגהל ןוגרא דוסייל ארקו השראו וטג לש ובצמ לעו ןילופב םידוהיה בצמ
הנתנ אל - לודגה שוריגה תישאר םע - תרחא הבישי םג .םולכ אלב הבישיה המייתסנ םעפה
.תוישעמ תואצות
םנמא םינמרגה יכ ,הרכהה הלשב אל ןיידע השראו וטגב ידוהיה רוביצה יגיהנמ ברקב
אל ידכ ,לכה תושעלו לובסל שי יכ ,ויה םירובס ןיידע .םע-תדמשה לש עצבמ םיננכתמ
שי ןכל .המחלמב ודיספי םינמרגה .ונתבוטל לעופ ןמזה יכ ,תינמרגה היחה תא זיגרהל
םיחוכיווה .וטגה לע הילכ טימהל לולעה ,זפחנ השעמ תושעל אלו םוי ותוא דע תוכחל
.קבאמה ןויערל רתוי תורע ויהש ,תוגלפמ ברקב םג ולהנתה