תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  תוננוגתהל תוכרענ רעונה תועונת
()1972 תימשנ הרש :תאמ

,םמצע ןיבל םניב םיטבלהו םינושה םיירוביצה םיפוגה ןיב םיחוכיווה וכשמנ דוע לכ
ולחהו קשנ תגשהל תורוקמ ושפיח :תוננוגתהל ,דוחל תחא לכ ,רעונה תועונת וכרענ
לש תישארה הגהנהה ירבח לצא ורוקיב לע רפוסמ םולבלגניר לש ויתומישרב .םינומיאב
תא שמשל םדיקפת - וריבסה - הלא םיחדקא" .םיחדקא 2 ול וארה רשא ,"ריעצה רמושה"
השענש - ןוירוטסיהה ףיסומ -,ןושארה דעצה הז היה". "קשנ ליעפהל וינומיאב רעונה
."םחולה ידוהיה ןוגראה םוק ינפל דוע 'רמושה' ידיב
,קשנב םינושארה םינומיאה רואית אוה השראווב ידוהיה רעונה ןיב חורה יכלהל ינייפוא
:השראו תרתחמב יטסינומוקה רעונה םעטמ תירשק ,ןרוקדלוג הקרוד ידיב בתכנש
,הבר תוריהבב ןתוא האור ינא .תונב שמח ונייה .הז ןושאר ירי-רועש ינא תרכוז..."
...בורקמ
שמתשהל שי דציכ ,ונל הריבסמ ,הנאל הרבחה ,דחוימב העיגהש הכירדמה .ץע הבור ונינפל
לכבו .הרטמל עולקל תונמאתמ ,ןולחל תחתמ תוברוא ונחנא .הפצרה לע תוחטתשמ ונחנא .וב
.תובזכואמ ונחנא .קחשמ אלא וניא םויכ הז לכ יכ ,ונא תוחוטב תאז
ץרופ םירבד ביר .הידיל ץעה הבור תא לוטיל תברסמ ףא הקטול .שממ קשנ תושרוד ונחנא
ןומירהו חדקאה הנבמ תא ונתוא תדמלמו ונל רתוול תבייח איה .ונתכירדמ ןיבל וניניב
."םיישממ ןומירו חדקא האיבה אבה רועישל .ריינ יבג לע טוטריש יפל
םיימינפה םיטבלל דע היהש ,השראו וטג לש ןוירוטסיהה ,םולבלגניר לאונמע ר"ד
הלאה םילמב ךירעה - תוכחלו ענכיהל וא דורמל - וטגב ידוהיה רוביצה ךותב םיחוכיוולו
: רעונה ןיבו ,"ולקשו ודדמש ,ןובשחה ילעב ,םימכחה" םירגובה ןיב השיגה ילדבה תא
בשח ,רביד ,וירוחאמ התייה רבכ וייח תיצחמש ,םירגובמה רוד :ילסכודרפ בצמ הווהתנ"
ליצאהו הפיה ,בוטה ,רעונה וליאו .םייחה לע םלח אוה .המחלמה ןמ םייחב תוראשיהל גאדו
םה ,םייחב תוראשיה לע ובשח אל םה .דובכ-תומ לע בשחו רביד ,ידוהיה םעל היהש רתויב
התייה הדיחיה םתבשחמ ."אוהה דצ"ב תוריד םהל ויה אל ,"תוירא" תודועתב ודייטצה אל
."םינש יפלא לש הירוטסיה לעב ,קיתע םעל האיכ ,רתויב ןוגההו דבוכמה תוומה תא אוצמל