תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  יטסישפ-יטנאה שוגה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

םיחילש ינש םיילעופ םיידוהי םינוגרא יגיצנ םע עגמב ואבו וטגל וננתסה 1942 תישארב
.הנגראתהו הבש הז התעש ,תיטסינומוקה הגלפמה לש
,הסונמו קיתו הגלפמ שיא ,ןייטשלקניפ-יקסבוטרבל ףסוי :ויה םידוהי םיחילשה ינש
דרפסב המחלנש תימואלניבה הדגירבה שיא - ןיטרק סחנפ יתימאה ומש - טימש יי'זדנאו
.םיחרזאה-תמחלמ ימיב
תוישימח תא ןגראמ לחהש ,"יטסישפ-יטנאה שוגה" השראו וטגב םקוה 1942 לירפאב
ךא .תינלופה "הבודויל הידרווג"ב תווקת ולת ,שוגב ודחאתהש ,םינוגראה .ולש ברקה
.תיספא וטגל ותרזעו טעומ היה וקשנ ,הפוקת התואב וילותיחב היה ןיידע ינלופה ןוגראה
: הרטמל ול גיצה שוגה
היצקאירה תוחוכ דגנו םזישפה דגנ הלומעתו תיטילופ המחלמ םיפתושמ תוחוכב ןגראל .א
.וטגה חטשב
.תויטסישפ-יטנא תומחול תוביטח ןגראל .ב
.םזישפב המחלמה יעגפנל הרזע-לעפמ ןגראל .ג
."ץולחה" חוכ אבו תויטסילאיצוסה תוינויצה תוגלפמה חוכ-יאב :ורחבנ שוגה תלהנהל
לוק" )"ףור רעד" ,ףתושמ ןותיע איצוהל ליחתה שוגה .ותגלפמ תא גציי יקסבוטרבל
לש תודחא תואמ וללכש ,תומחול "תוישימח" לש הפנע תשר המקוה טעומ ןמז רחא (."ארוק
תיאבצה הקלחמה שארב .יאבצ ןומיא תוישימחה ולביק קשנב רוסחמה ףרח .םילעופו רעונ ינב
(.ס.צ ןויצ-ילעופ) ןוזלשיפ ,(ץולחה) םיובננט יכדרמ ,(ריעצה רמושה) ןלפק ףסוי :ודמע
.(לאמש ןויצ ילעופ) טנאל שריהו
.ותובישח - ךכבו ,ףקיהה תובחר תונושארה תומחולה תוצובקה תא רצי יטסישפ-יטנאה שוגה
,טימש יי'זדנא שפתנ 1942 יאמב - 30 ב .הלועפ חתפל ודיב קפיס היהש ינפל קתוש אוה ךא
ןמ םלענ יקסבוטרבל .חצרנו ,יראה דצב וירבח לא וטגה ןמ סופד ירישכמ תרבעה תעשב
.קתתשנ שוגה ןיינע לכו ,וקתונ םירשקה ,וטגה
.יקסבוטרבל ףסוי םג הפסנו ספתנ וב ,לודגה שוריגה השראו וטגב לחה הצחמו שדוח רובעכ
ומזי ,וב םידחואמ ויהש ,םינוגראה ,ביזכה אל יטסישפ-יטנאה שוגה ערזש ערזה לבא
.םחולה ידוהיה ןוגראה תא ןכמ רחאל וחימצהו