תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  השראו וטגמ לודגה שוריגהו "דראהנייר עצבמ"
()1972 תימשנ הרש :תאמ

"ךייר"ה ביצנ לש וייחב תושקנתה גארפב םייכ'צ םיטוירטפ ינש ועציב 1942 יאמב - 27 ב
.ךירדייה דראהנייר ,טארוטקטורפב
ןויצקא" םשב עצבמה תא וניכ ,םידוהיה תדמשה תא ןילופב עצבל םינמרגה ולחה רשאכ
עוציב תא גניראג ותעשב ליטה וילעש ,שיאה היה אוה ןה - ךירדייה לש ורכזל "דראהנייר
.ס,ס-ה שאר ,קינ'צובולג ולידוא דמע עצבמה שארב ."יפוסה ןורתפה" תינכת
.ןילבול רוזאב הרטשמהו
.ץ'זלב תוומה הנחמל וחלשנש ,ןילבול ידוהי ויה הז עצבמ לש םינושארה ויללח ןכא
תמאב ונימאה אל השראווב ךא .ןילבולב חבטה לש םירואיתו תוח"וד המסרפ תרתחמה תונותיע
.היסורל תיאלקח הדובעל םילבומ םידוהיה יכ ,ונעטו הרמה
ועציב ,המיאו דחפ תותבצב םקתשל ידכ ,תודגנתה-ישעממ השראו ידוהי תא אינהל ידכ
םינמרגה ואיצוה 1942 לירפאב 17 לילב .םידחוימ רורט-ישעמ ץיקהו ביבאה ישדוחב םיצאנה
וכילשה םהיתופוג תאו םהב ורי ,וטגב םש-ילעב םישנאו םינוש רוביצ-ינקסע םהיתוטיממ
.םיליעפה םייתרבחה תוחוכה תא היצקאה ינפל קתשל ושקיב ךכב .םיתבה ירעשב ,חצרה םוקמב
ךשמנש ,הקנילברט תוומה הנחמל לודגה שוריגה השראו וטגב לחה 1942 ילויב - 22 ב
םינמרגה .שיא ףלא - 300 מ הלעמל וטגה ךותמ אטאטו רבמטפסב 21 דע תורצק תוקספהב
םהינימל םינצבק ,"םיילאיצוס-א םיטנמלא" קר ושרוגי השראוומ יכ ,טארנדויל ועידוה
החלשנ תידוהיה הרטשמה וליאו ,שוריגה לש ליעי עוציבל ודי תתל שרדנ טארנדויה .המודכו
אוה ,הניעטה שרגמל םאיבהלו שוריגל םידמעומה תא םהיתבמ איצוהל וטגה תוצוחל
םימותי יתב ,םינקזל הסחמה יתב ,םיטילפה יזכרמ ויה שוריגל םינושארה ."ץאלפגאלשמוא"ה
ולחהו םימיה וכרא אל .ררוצה ןושלכ ,וסיגב "םירתוימה תויפה" הלא - םילוח יתבו
.הדובע-תודועת ילעב ףאו ,םיאירבו םיריעצ םישנא םג םיפטוח

1942; ץיק ,השראו וטיגב לודגה שוריגה תוארממ :הנומתב
והפסאתש הלגעל הכחמ (לאמשמ אסכב) הלוחה ידוהיה
תדוקפ הב וטרופ .טארנדויה ,םינמרגה תווצמב ,םתח הילע ,העדומ םוסרפב לחה שוריגה
ישנא לע הלח הניא שוריגה תבוח יכ ,םידוהיל רמאנ הז בלשב .העוציבל תוארוההו שוריגה
טארנדויה תודסומ ידבוע םג ויה שוריגמ םירוטפ .םהיתוחפשמ לע אלו הרטשמהו טארנדויה
,דוריפ עורזל :תינטשה תינמרגה המיזמה השממתנ תאז הקולחב .םיינמרגה "םיפוש"ה ידבועו
םיצוחנה ,ודוכילו ודוחיא תא עונמל ,השראו וטגב ידוהיה רוביצה ךותב האנשו האנק
.ירמו תוננוגתה ךרעמל
תא ריסהלו ללוש םכילוהל ידכו .הדובעל ,"החרזמ" םיעסומ לכה יכ ,רמאנ םידוהיל
תויאופר תודועת ילעב וא םילוח-יתבב םיזפשואמה ,םילוחה שוריגה תבוחמ ורטופ ,םתונדשח
: העדוהה ןושל וזו .תומיאתמ

1942 ילויב 22,השראו
העדוה
לדבה ילב ,השראווב םירגה םידוהיה לכ החרזמ ושרוגי םיינמרגה תונוטלשה תדוקפ יפל 1(
.ןימו ליג
: שוריגמ םיררחושמ 2(
.םיינמרג םילעפמב וא תונוטלשה י"ע םיקסעומה םידוהיה לכ (א
תידוהיה הצעומב םידבועה וא םירבחה לכ (ב
.ינמרגה "ךייר"ל תוכיישה תומריפב םיקסעומה םידוהיה לכ (ג
זכרל שי הלא תא .רוצייה תכרעמב הכ דע וללכנ אל רשאו הדובעל םירשכה םידוהיה לכ (ד
.ידוהיה עבורב ןיטקרסקב
.ידוהיה רדסה תורישל םיכיישח םידוהיה לכ (ה
.יוטיחה-תוגולפבו םיידוהיה םילוחה-יתבב םידבועה רבחל םיכיישה םידוהיה לכ (ו
.'ו דע 'א םיפיעסב םיבוקנה םישנאל רתויב םיבורקה החפשמה ינב םהש ,םידוהיה לכ (ז
.םינבו םישנ קר םה החפשמ ינב
םניאו םיידוהיה םילוחה יתבמ דחאב שוריגה ימי לכ ךשמב םיאצמנה םידוהיה לכ (ח
הצעומה םעטמ ךכל דעוימח ,אפורה לש ורושיא תא לבקל בייח רבדה .םתוא בוזעל םילגוסמ
.תידוהיה
.םרחוי רתוי לודג לקשמב ןעטמ .ושוכרמ ג"ק 15 דע ותא תחקל יאשר שרוגמ ידוהי לכ(3
.םימי - 3 ל ןוזמ איבהל שי .תחקל רתומ ,בהז ,םיטישכת ,ףסכ ןוגכ ,ךרע-יצפח
.11 העשב 1942 ילויב 22-ל העבקנ שוריגה תלחתה 4(
:ןישנוע(5
בוזעי רשא ,ךכל השרומ ונניאו ('גו ,א)2, ףיעסב םיבוקנה םע הנמנ וניאש ידוהי לכ (א
.תמוי - שוריגה תלחתה םוימ וטגה תא
- םעירפהל וא שוריגה תדוקפ יולימ תא ףוקעל היושעה הלועפב ליחתי רשא ידוהי לכ (ב
.תמוי
.תמוי - שוריגה תדוקפ יולימ תא ףוקעל היושעה הלועפל עייסי רשא ידוהי לכ (ג
דע 'א)2 ףיעסב םיבוקנה םע הנמנ וניאו שוריגה רמג ירחא השראווב ראשייש ימ לכ (ד
.תמוי ( -'ח
השראווב תידוהיה הצעומה
וטקנ בוש םינמרגהו .תוומל םילבומ םישרוגמה יכ ,תמא-תועומש וטגל וננתסה תאז לכבו
יכ םקדצ ןהב וחיטבהו םיינמרג םיניצק 2 ועיפוה טארנדויב : תעד-תחסהו האנוה יעצמא
םסרפ ,םנמאו ,רוביצל העדוה ךכ לע םסרפל הווטצנ טארנדויה ,הדובעל םיחלשנ םידוהיה
הז תעד-יוליג .םינמרגה תוחטבה לע רזח וב ,דחוימ תעד-יוליג ילויב 24-ב טארנדויה
,רתתסהלו ןכתסהל וא חולשמל בצייתהל :תושעל המו ןימאהל ימל עדי אל שיא ,ךיבהו לבלב
ול היה רוסא ףאו הרידו ןוזמ תנמ לביק אל : תמכ בושח היה וטגב רתתסמ לכ אלהו
: הינשה העדוהה ןושל וזו .תונוטלשה יניעל תולגיהל
העדומ
הצעומה הלביק ,שוריגל רשקב השראווב ידוהיה עבורב תוכלהמה אווש-תועומש תובקעב 1(
יתלבה הייסולכואה יוניפש ,עידוהל תונוטלשה ,תאמ חוכ-יופיי השראווב תידוהיה
.חרזמה תוזוחמל השעמל הכלה עצובמ -ידוהיה עבורב תיביטקודורפ
תארוק תידוהיה הצעומה .המצע הייסולכואה תבוטל עובקה ךיראתב עצבל שי שוריגה תא 2(
עוציב לע דיבכהל רבדה יושע ןכש ,וקמחתי אלשו ואבחתי אלש ,יוניפ םיבייחה הלא לכל
.המישמה
םיתבב םירגהו יוניפ םיבייחה לכש יוצר השראווב תידוהיה הייסולכואה תבוטל 3(
6/8. יקוואטס 'חרב זוכירה תדוקנב םנוצרמ ובצייתי ,םינמוסמה
.בוטה ןנוצרמ ובצייתיש תוחפשמה ודרפוי אל הלבקתנש החטבהה יפל
1942 ילויב 24,השראוו
השראווב תידוהיה הצעומה
םעו םהידלי םע ,םמצעב ובצייתהו לדה םרורצ תא וזראש ,םיבר םידוהי ואצמנ םנמאו
םייתומוק-תיב הז היה ."ץאלפגאלשמוא"ל ולבוה לכה .ףוסיאה םוקמב ,םישישקה םהירוה
.רדג-תמוח תפקומ ,תחוורמ רצח - וביבס .יעוצקמ רפס-תיבכ שמיש המחלמה ינפלש ,לודג
.שוריגה תובכר תועיגמ ויה םשל .תודחא לזרב תוליסמ םינמרגה וללס "גאלשמוא"ל

תוומה תונורקל תואטיגה ישרוגמ ונעטוה ךכ :הנומתב
.דימ ועסוהו ונעטוה םהו ,שוריגה-תבכר םימעפל רבכ םהל התכיח ,םוקמל םידוהיה ואבוהשכ
םש םיכחמ ויה םידוהיהו ,םוקמ ספא דע האלמ הנעטהה רכיכ התייה ,םידוצמה רובגב ךא
םידדוב םידוהי ליצהל וחילצה תימצעה הרזעה תודסומ רשא שי .םרותל תולילו םימי םיתעל
,וררחוש ,וספתנ םידוהי םתואש ,םירקמ ויה .וטגה לא "גאלשמוא"ה רכיכמ םריזחהלו
ויהו ,ןופצמ רסח תושפנ-רהס םש וחתיפ ,הנעטהה לע םינוממה םירטושה .תינש וספתנו
לש ירסומה ןווינה ןכא .בהז וא םילודג ףסכ ימוכס תרומת םיעצמא ילעב םידוהי םיררחשמ
תלועפ תידוהיה תימצעה הרזעה תודסומ וחתיפ אסיג ךדיאמ .לכב ויתותוא ןתנ הלא םדא ינב
.םדי הגישהש לככ הרזע ושיגהו הלצה
אוה ,יקסניראש קינבוקלופה ,תידוהיה הרטשמה דקפמ שוריגה-תיצקא תא להינ הליחת
אב ומוקמב .םחולה ידוהיה ןוגראה ןמ םידוהי םימקונ ידיב טסוגואב - 25 ב עצפנ
םימחולה ידיב הרונ הז םגו .ועוצקמ יפל ןיד-ךרוע ,ןיקייל בקעי ונגס
,תוומה-תובכרל םידוהיה תנעטהל יארחאהו "גאלשמוא"ה רכיכ לע דקפמה .םידוהיה
לק עצפנ קר אוה .החילצה אל גנילרמש ייחב תושקנתהה .גנילרמש ןיצקה היה
.ודיב

,ןושארה בלשב .םיבלש ינשב ,הומכ ןיאמ תוירזכאבו תוילאטורבב עצוב שוריגה
,םימדה-תכאלמב םצירמהל ידכ .םידוהיה וטגה ירטוש ופתוש ,טסוגואב 31 דע ךשמנש
םהל םחיטבהב ,"תולגלוג"5 חולשמל קפסל ידוהי רטוש לכ לע םינמרגה וליטה
וליג וטגה-ירטושמ םיבר ,ןכא .םהיתוחפשמ ייח תאו םהייח תא םתוריש לע הרומתב
םה ,םירתתסמו םיטלמנ םידוהי ושפיחו ופדר םה .םימדה-תכאלמב תדחוימ תוצירח
ושחרתה םימיא-תוארמ .תונולח וצפינו תותלד וצרפ םה .גג תוילעבו םיפתרמב וטטיח
םועיסהש תולגעה ךותל הלב ץפחכ ולטוהו םהיתומא תועורזמ וערקנ תוקונית ,וסיגב
םיצפחכ ,תולגע לאו תוינוכמ לא וכלשוהו וררגנ םילוחו םינקז ."גאלשמוא"ל
תורצחבו וטגה ללחב .םהינבמ םירוה ,ותשאמ לעב ודרפוה .תותפשאל םיכלשומה
לשו םילוכש םירוה לש םהיתולליו םתייכב תולוק ורסינ ,תוממושהו תוצורפה
.םתחפשמ ינבמ שיא ואצמ אלו םתדובעמ ורזח רשא ,םילעופ
לש ינשה בלשה .םינמרגה םיניילתה תא וקפיס אל ,טסוגואב 31 דע ,שוריגה תואצות
תונברוק ףלא 150 וטגה ןמ ףרג ,שדוחב - 12 ב םייתסנו רבמטפסב - 6 ב לחה רשא ,שוריגה
עויסב ,םינמרג ידיב עצוב שוריגה .םידוהיה םירטושה ופתוש אל הז בלשב .םיפסונ
דוצל תיבל תיבמ וכלה אל םינמרגה חצרה יחילש .םיניארקואהו םיאטילה ,םיבטלה םהירזוע
תובוחר העבראב זכרתהל ווטצנ םידוהיה לכ .רתוי "םיליעי" ויה םינמרגה .םהיתונברוק תא
לש הז בלש םידוהיה וניכ אוושל אל ."גאלשמוא"ל םוליבוה םשמו ,הלודג תחא האלכמב -
.רבמטפסב - 21 ב ,םירופיכה םויב םייתסנ לודגה שוריגה ."דודה עצבמ" יוניכב שוריגה
,םתוריש לע םהל ולמג םינמרגה .לארשי ללכ לרוגכ םידוהיה םירטושה תיברמ לרוג היה התע
.הקנילברט לש זגה-יאת לא ,םידוהיה לכ םע ,םהיתוחפשמ תאו םתוא םחלשב
לשו וטגה תרטשמ ישנאמ םיבר לש םויאה ירסומה םנווינ הלגתנ תאזה שוריגה תיצקאב
תישיא הברקה לשו תישפנ תולעתה לש םיטעמ-אל םירקמ םג ויה ךא .םינוש םייצאנ םינכוס
ויה .םושטנ אלו םהב ולפיטש םילוחה םע תוומל וכלהש תויחאו םיאפור ויה .הומכ ןיאמ
ויה ףא .הנורחאה םכרדב םהיכינחל וולתנ אלא םמצעל טלפמ ושפיח אלש םיכנחמו םירומ
.םות דע םתרמשמ לע וראשנש ,תימצעה תילאיצוסה הרזעה לש םיירוביצה תודסומב םידיקפ