תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  תונושארה ויתולועפו "ץולח"ה לש ודוסימ םחולה ןוגראה תמקה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

הבישי דוע סנכל וב תורושקה תועונתהו "ץולחה" וסינ ,השראו וטגב שוריגה לחהשכ
,ליעל רמאנש יפכ ,הבישיה ,יהשלכ תודגנתה ןגראלו תואבה תארקל ךרעיהל הרטמב ,תירוביצ
תורושקה תוינויצה תוגלפמה ,"ץולחה" חוכ-יאב .תוקלוחמ ויה תועדה .םולכ-אלב המייתסנ
וז העדש אלא .תרחא וא וז הרוצב תיביטקא הלועפל וארק םימיוסמ םיירוביצ םינקסעו וב
ןכש ,בצמה ררבתיש דע תוכחל ושרדש ויה הבישיה יפתתשמ ןיב .לכה תעד לע הלבקתנ אל
.היצקאה םייתסת ךכבו ,דבלב םידוהי ףלא 50-70 ושרוגי השראוומש ,תועומש וצפוה
תועונת לש הבישי 34, הנלי'זד בוחרב ,"ץולחה" תיבב הסנכתה 1942 ילויב - 28 ב
.םחול ןוגרא םיקהל הב טלחוה ."אביקע"ו "ריעצה רמושה", "רורד" תויצולחה רעונה
ןוגראה היה תינלופב ויזורכ לע ."עיצאזינאגרא - ספמאק עשידיי" היה שידייב ומש
ידוהי ןוגרא" )"הבויוב היצאזינאגרוא הקסבודי'ז"Z.O.B, - תויתואב םתוח
היבצ ,ןמרקוצ קחצי ,באלסרב לאומש :הדקפמה ירבח תומש הלאו (."םחול
היסוט
:יראה רבעה לא תחלשמ הרגוש .ןלפק ףסוי ,םיובננט יכדרמ ,ןיקטבול
תחלשמה ידיקפתמ .(קרוי) רנליו היראו ןייטשלרפ האל ,הקצינטולפ הקמורפ ,ןמטלא
.וטגה ליבשב קשנ גישהלו תינלופה תרתחמה תעונת םע םירשק םיקהל -

ןוגראה תירשק לש תפייוזמ תוהז-תדועת :הנומתב
(המת) ןמרדינש רמת םחולה ידוהיה
ח"וד ירבדכ " -!דבלב דחא חדקא היה וז העשב ונויז לכ םלוא ,םחולה ןוגראה םקוה"
תרתחמה לא םירשק םישפחמ יראה דצב ויחילש דועב 1944. תנשב ןודנולל חלשנש ,םימחולה
טסוגואב 6-ב .תונושארה תולועפה תא וטגב ןוגראה עציב ,קשנ תגשהל םיכרדו תינלופה
םיחצרנה םידוהיה שוכר תא ביואה זכיר םהב ,םיינמרג םינסחמ ןוגראה ירבח ותיצה
וארק םיזורכב .תומוחה לע םוקיבדהו םיזורכ וציפה םה .ותישעתל םלג-ירמוח לש םינסחמו
.שוריגל בצייתהל אלשו םהיתוחטבהבו םינמרגב ןומיא תתל אלש וטגה יסולכואל
יעבשו םילהובמה וטגה ינומה ךא .טסוגואב - 20 ב ןאישל ועיגה םיזורכה תקבדהו תותצהה
השעמ אלא ןאכ ןיא יכ ,ויה םירובס .ןומיא רסוחב ןוגראה ישעמ לא וסחייתה ,םירוסייה
תורבחה ורזח םעפו .םיבורמ תונברוקב םידוהיל תולעל לולעה ,תינמרג היצקובורפ
תאו ןוכיה וטגה ידוהי : השובמו באכמ תוכוב ןהו ,םיזורכה תא וקיבדהש ,תוריעצה
.וערק תוריקה לע םיזורכה
םינמרגה לש םהירזועמ ,םידגובמ וטגה תא רהטל ןוגראה טילחה וקבאמ תישארב
רחבנ המישמה עוציבל .יקסניראש וטגה-תרטשמ-דקפמ דמע המישרה שארב .םהינכוסו
ןתינ ןכש ,המישמל םיאתה רבעשל רטושכ ."אביקע" תעונת רבח ,לאנאק לארשי
.וטגה תוצוחב תולק רתיב עונל ול
.ןוגראה תושרב היהש דיחיה חדקאב וב הריו ,יקסניראשל לארשי ברא טסוגואב - 20 ב
חטשמ םלענ קר אוה ;תמ אל ךא ,וראווצב עצפנ יקסניראש .קתתשנו םירודכ ינש טלפ חדקאה
.קלתסהל חילצה לאנאק לארשי .וטגה
םידוהי-די יכ ,ונימאה אל םידוהיה ךא ,וטגב הבר התייה יקסניראש לש ותעיצפ לע החמשה
.ותא םינשי תונובשח וקליס יראה דצה ןמ םינלופ יכ ,ויה םירפסמ .וב התייה
וא וטגב דרמ - ידוהיה לש ותמיחל םוקמ לע בקונ חוכיו ותוא להנתה השראו וטגב םג
םתמחלמ םוקמ והז ןכש ,וטגה לע ןגהל שיש העדה הרבגו - תורעיב תינזיטרפ המיחל
,םינקזה לעו םידליה לע ,םישנה לע ןגהל שי ומוחתבו םדובכ לע םידוהיה לש תימואלה
,תורעיל םיריעצ תוצובק וחלשנ תורשפאה תדימב ךא .םינזיטרפה לא ףרטצהל םילוכי םניאש
תויפונכ ידיב םבור ,ופסנ םיאצויה בור ,ידוהי ינזיטרפ סיסב םיקהל לטוה םהילעו
.תויטסישפ תוינלופ
ףא ,תודרפנ תויתרתחמ תוצובקב השראו וטגב ןגראתמ לחהש ,יטסינומוקה ידוהיה רעונה םג
הידראווג"ה תוגולפל ופרטצה םה .תוינזיטרפ תוגולפל םירבח חלש ,ןהיניב רשק אלל
ואצי .ר.פ.פ לש תוינלופה תוינאזיטרפה תוגולפה .ריעב רקיעב הליחתב ולעפש ,"הבודויל
לש םידוהיה םימחולה ןיב .תוידוהיה תוגולפה ירחא בר ןמז 1943, יאמב קר תורעיל
.("הדנאוו") םואבלטיט הטוינ חורה-תזע הריעצה תמחולה דחוימב המסרפתנ ".ל.ג"ה
.ינמרג אבצ תופקומ ויה וטגה תומוח רשאכ ,היצקאה ימי םצעב וטגל עיגה ןושארה קשנה
ירפ ,תילאמשה תינלופה תרתחמה תרזעב וגשוהש ,םיחדקא - 5 ו םינומיר - 8 ב רבודמה
.רנליו הירא לש ויצמאמ
: התודעב היבצ תרפסמ
ןיב התויהב דוע וטגה לא יראה דצה ןמ הרזחש ,תידוהי הדובע תגולפל הפרטצה הקמורפ"
רעשב .םינומירה תא הסינכה המדא יחופת אלמ לימרתבו ידוהיה טרסה תא הדנע םינלופה
הקמורפ .תכרדמה לע המדאה-יחופת תא וכפש הינפל ךלוהה לש וידימ .הרומח הקידב וקדב
וקפתסה סנ ךרדב וליאכ ךא ,הלימרתב וקדב .העתרנ אלו דבאל המ בוש הל ןיאש ,העדי
."הלסב קשנהו ,םולשב הרבע הקמורפ .הלעמל שושימב
יכ ,םשפנ תא םילשמ ולחה רבכ םידוהיו ,שוריגה ךלהמב הרצק הגופה הלח טסוגואב - 31 ב
םתוליעפ ריבגהל ודמע םחולה ידוהיה ןוגראה ירבח .השראווב וראשיי םירתונהו ףלח טויסה
.קשנ תגשהל
ורצע רבמטפסב - 3 ב .וכרד תישארב ודועב ,הז רחא הזב ,תונוסא ןוגראה לע וכתינ הנהו
לאומש ."קאיוואפ" יורקה ,ופאטסגה לש רהוסה-תיבב והושבחו ןלפק ףסוי תא םינמרגה
"ריעצה רמושה" תגהנה ירבח ינש ודבא תחא תבב .אוה ףא רצענו וליצהל שח באלסארב
.ויליעפו ויגוה ינושארמ ,םחולה ידוהיה ןוגראה לש הגהנהה ירבח םג ויהש ,תרתחמב
.ר.פ.פ תגלפממ ולביקש קשנה טעמ םג ןוגראל דבא םוי ותואב
םה .בצמב ןודל םירתונה ל"יא ירבח וסנכתנ - 13 בו ,שוריגה םייתסנ רבמטפסב - 12 ב
םילבומה םינומהה הארמל םדי רצוק לשב םחור הרבשנ .םישאוימו םיצוצר ,םירובש ויה
אלל ,תוומל םינוא-ירסח וכלהש ,"דוד"ה תלועפב ופסנש םידוהי ףלא 150 חכונ ,חבטל
םריהזיש ,רוביצל םירכומה תוכמסה ילעבמ שיא אצמנ אל ןה .םהיחצור תפיקת אללו תודגנתה
הבישיה ךא .תודבאתהל וארקש תולוק ועמשנ םילבא-תבישי התואב .תודגנתהל םהל ארקישו
."ןיוזמה ידוהיה חוכה תא שדחלו רזאתהל" הטלחהב המייתסנ