תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  שוריגה רחאל וטגה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

הדובע םוקמל םירושקה "םיילאגל" םידוהי - 35,000 כ השראו וטגב ורתונ שוריגה ירחא
םיאובחמבו םירוחב ,םיפתרמב םירתתסמה ,"םייקוח-יתלב" רתויו תובבר יתשכ דועו םיוסמ
לארשי תוליהקב הלודגה ,תחרופו הלודג הליהק לש םיבולע םידירש הלא ויה .תוברוחה ןיב
םינב ,תויחאו םיחא ,םירוה וחפיקש ,םילוכשו םימתוימ םישנא םבור - םירתונהו ;הפוריאב
.גוז ינבו
תחא המוח םיפקומ ,םידרפנ תונחמ השולש ויה .םייק השראו וטג היה אל בוש השעמל
הדירפהו ,ולוכ וטגה חטש תא הפיקהש - תינוציח המוחו ,ורבחמ הנחמ לכ תקתנמה ,תימינפ
םג ךא ,ול הצוחמ םגו וטגה ךותב ויה -"םיפושה" ,תינלופה השראוו ןיבו תוומה-ריע ןיב
.תומוח ופקוה וטגל ץוחמ ויהש הלא
יתב ואצמנ - םלוכמ ןטקה אוהו -(פטש-רעטשרעב) "תושרבמל הכאלמ יתב" הנוכש רוזאב (א
.שיא םיפלא תעבראכ םש ודבעו "תיאבצה הקפסאה להנמ" לש הכאלמה
טרוק לש ,ץלוש-סנבט לש :םיבר הכאלמ יתב ואצמנ -"ץלוש-סנבט וטג" ארקנש הנחמב (ב
ורפת - וטגב רתויב לודגה לעפמה - סנבט לעפמב ,םירחא םיינמרג םיניישעת לשו ךירר
.םידוהי םילעופ 12,000 םש ודבעו ,אבצל םידמ
ודבע םהב ,ראוארב ןמרה לש וילעפמ םג ואצמנ ןאכ .םידמ ורפת ןמפוהו ךירר לעפמב םג
ריינ תרצותו הדלפ-יעבוכ ,רמצ יברגו תודופא ,רוע-ירצומ ורצייו ,םידוהי 4,500
ורציי ןמלאה לעפמבו ,םיסוטמ יקלח ורציי -"היואסנארט" תשורחה תיבב .םיימיכ םירצומו
."ךייר"ל ודעונש ,םיטיהר םילעופה יפלא
.תותיחשה הטשפ םיפושב .רוצייב ולביח ףא םימיוסמ םילעפמב ,הנטק התייה םיפושב הקופתה
תא ורכמו השוב אלל דחוש וחקל (םידוהי םג םהיניב) הדובעה ילהנמו םילעפמה ילעב
םייתימאה םילעופה וליאו ,םריחמב םיברמל ,שוריגה ינפמ הלצהכ ובשחנש ,הדובעה תומוקמ
הסחמ ואצמ םהבו ,םינוגה םידוהי םלוהינש ,םילעפמ ויה אסיג ךדיאמ .םימחר אלל ולצונ
סדנהמה םתוא להינש ,"וו.ב.וא" תורגנה ילעפמ ויה הלאכ .תרתחמ ישנאו רוביצ-יליעפ
היה "ריעצה רמושה" תעונת לש הספורטופא .(לעפמה לש םימדוקה וילעבמ) יודנאל רדנסכלא
תגלפמו "ריעצה רמושה" תעונת יגיהנמ "םימושר" ויה הז הדובע םוקמב .תרתחמה ןמאנו
ואצמ םש .תיטילופה םתדובע תא ולהינ םשמו םהיתובישי תא ומייק םש .לאמש ןויצ-ילעופ
.וטגה לש יתרתחמה ןויכראה -"תבש גנוע" יליעפמ םיבו טלקמ םהל
- "גנוסאפרחטראוו"הו ,ויתודסומו טארנדויה ובו ,"יזכרמה וטי"ב היה ישילשה הנחמה (ג
.םיחצרנה םידוהיה לש םשוכר תא זכרל היה הדיקפתש ,.ס.ס תדיחי
הז רקפה חטשב .םייח רבעב וקקשש םוקמב הממושו התמ ריע ,קיר חטש - הלאה תונחמה ןיב
תיב םע ,היוואפ בוחר ותונכשבו ,"ץולחה" זכרמ רבעב ןכש וב - הנלי'זד בוחר םג לולכ
,םייטילופ רקיעב ,םירומח םיעשפ לע גרוהל ואצוהו ושבחנ וב ,"קאיוואפ"ה יזכרמה רהוסה
"ןטקה וטגה" חטשב ,הטסורפ בוחרב ,חדינו ןטק ,יעיבר הנחמ םג היה .םידוהי אלו םידוהי
.סנבטל היה ךייש אוה םג 1942-.ב דוע לסוחש
התייה - פושה ידבועמ אלש - רז םדאל הסינכה .פושל םידומצ םה ףא ויה םירוגמה יתב
.הרוסא
רזגנ ראשה לכ לע .םיוסמ פושל םידומצ ויהש ,םילעופל קר םויק-תוכז ונתנ םינמרגה
.רמשמ יווילבו ךסב םתדובעל םיאצוי םידוהיה םילעופה ויה יראה דצבש םיפושל .םלעיהל
- וטגב ;תדחוימה םילעפמה תרטשמ -"ץושקראוו"ה ישנא ורמש וטגב םיפושה ךותב רדסה לע
.תינמרגו תינלופ - ץוחבו ,תידוהי

םהילעבו ,ויה שממ תודבע יאנת - התעמ השראו ידוהי לש הטילפה תיראש לש םייחה יאנת
.תוומלו םייחל ,םהל םינודא םיינמרגה
,תינלופה תרתחמה לש תרושקתה יכרד תועצמאב ןודנולל חלשנש ,תידוהיה תרתחמה לש ח"וד
: לודגה שוריגה רחאלש איהה הפוקתב וטגה לש ומוי רדס תא ראתמ
םינוש םיפושב םידבועה םידוהי תוצובק - תובוחרב העונתה הבר רקובב הנומש דע שש העשמ"
הוולמ ינבצע בצקב רבוע דעצמה .הדובעה תומוקמ לא דחי דועצל ידכ ,תושלשב םיפסאתמ
רעשה לא רהממ לכה .ינמרגה "ץושקראוו"ה תומולהמו תוצובקה ילהנמ לש תוקעצו תוקירש
"ץושקראו" יווילב םיכלוה םשמ .ףוהנמזו השנג תובוחרה תובלטצהב ,וטגה לש דיחיה
שיא - ותמ תובוחרה .םויא טקש וטגב ררוש רקובב הנומש ירחא .הדובע תומוקמל םילייחו
תורבקה תיב תא עגרל היחמ .ס.ס ישנא םע עונפוא תטעש וא תינוכמ תרהד קר .הארנ וניא
קרמ ידוד תונועט םינושה תשורחה יתב תולגע תובוחרב תוארנ םירהצה תעשב .וטגה לש
םיפושה ןמ םירזוח טאל טאל .הייחתל תובוחרה םימק ברעב שש תעשב .קולבה חטשב םידבועל
דחפה ותאו ,ברעה אב יכ ,הרהמ דע תקספנ העונתה .םיפייע םידוהי תונחמ הדובע תומוקממו
."םינמרגה תורמשמ ינפמ
רבמטפס--ילוי ישדח לש המויאה םדה תזקה ירחא הטילפל ראשנ רשא ,ריעזה וטגה ינכוש לע
םידוהיה .רבכ הז ולדנ םייפסכה םיעצמאה לכו יאלמה לכ .בער-תתימ תנכס המייא 1942,
םהישאר לעמ הפחיר ךכ לע ףסונ .םינורחאה םתיב ילכ תאו םשובל תיראש תא תוסורפב ורכמ
: ליעל רכזנה ,ח"ודה רמואו םייסמ .שדחתהל דמוע שוריגהש ,הנכסה דימת
םידוהיה תא הנעמ הקנילברטל שדח שוריג לש טויסה ,תישפנ הניחבמ ירמגל ואכוד םידוהיה"
"!?בוש יתמ - ןה הניש ידודנ לש םיכוראה תולילב תולהנתמה תוחישה .ףרה ילב