תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  בחרמל אצוי םחולה ידוהיה ןוגראה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

רבדב תוילשא ורתונ אל בוש .םהייח תא "ןגראל"ו בושל וטגה ידירש וליחתה טעמ טעמ
,הליהקה ןברוח לע םבאכ תא ויח השראווב ידוהיה רוביצה ידירש .םינמרגה לש םהיתונווכ
.תוומה לא דרמ אלל וכלהו טארנדויה תוחטבהלו םינמרגה ירבדל ותפתנ יכ לע ,השובה תאו
.הכ דע םוליבוהש יפכ ,חבטל םוליבוי דוע אל : תבשק ןזוא תרתחמה רבד אצמ םעפה
םיאובחמ ןוזפיחב ונבנ וטגה תובוחרל תחתמ .השראווב החמצ השדח תיעקרק-תת ריע
ונווכתה םהילעב ןוזמ לש יאלמבו םימ תורוניצב ,למשחב ודיוצ םהמ םיבר .םירקנובו
ןמ תועידי עיגהל ולחה וטגל .תואבל םש תוכחלו םיאובחמל ,שוריגה שדוחי םא ,תדרל
תועידי .הקירפא ןופצב םהיתולפמ לעו חרזמה תיזחב םינמרגה תומדקתה תמילב לע ,תותיזחה
לוסיחה תלועפ ןיב הקספהה תא לצנל טילחה "ץולחה" זכרמ .הווקת וחיפהו ודדוע ולא
םירעה לכל .םחולה ידוהיה ןוגראה תא ריבגהלו חתפל ידכ ,אובל הדיתעה ןיבו הנושארה
םתנגה ןוגראל םיחילש ורגוש (הנליו ,בוחוטסנא'צ ,בוקארק ,ןידנב ,קוטסילאיב) תולודגה
תוגלפמה לכ םע הלועפה ףותיש תרבגהל םיצרמנ םידעצ וטקננ .ודרשש תואטגה לש
:1944 תנשמ ל"יא תדקפמ לש ח"ודב ןמרקוצ קחצי בתוכ .תויטילופה
.ךשמנ "דנוב"ה םע מ"ומה .דימ ופרטצנ לאמש ןויצ ילעופו (.ס.צ) ןויצ ילעופ..."
השראו לש החטשב קר הנגהב ףתתשהלו םחולה ידוהיה ןוגראל ףרטצהל םיכסה "דנוב"ה
.ומיכסה אל תפתושמ תוגיצנל .םידוהי ינוילימ ינשכ ןילופ תומדא לע זא ויה -
ןויצ-ילעופ ,הינודרוג ,ריעצה רמושה ,(ריעצה ץולחה-טייהיירפ) "רורד" "ץולחה"
ףותיש םשל דחאתהל וטילחה םייללכה םינויצה תורדתסהו לאמש צ"פ ,תודחאתה-(.ס.צ)
ידי-לע רשפאתנ "דנוב"ה םע תולועפה םואית )Z.K.N.( ימואל ידוהי ד ע ו ב הלועפ
ל"נה םינוגראה יגיצנמ הבכרוהש " )Z.K.K(תידוהיה םואיתה תדעו" תמקה
."םואיתה-דעו" ןוגראכ רכוה םחולה ידוהיה ןוגראה ."דנובה" גיצנ ףוריצב
השרבאו םיובנשריק םחנמ ,ריכזמ - ןמרקוצ קחצי :"םואיתה תדעו" תואישנ ירבח הלאו
ךלמ ,ףרודסנייה םירמ ,.ר.פ.פ שיא ,יקסנימאדנופ רדנסכלא :ויה האילמה ירבח .םולב
רחב "ימואלה ידוהיה דעוה" .ןרטשנגרומ ןנחויו ןיקטבול היבצ ,רלג רזעילא ,דניקנייפ
ןוגראה תדקפמל .ןרטשנגרומ ןנחויו םיובנשריק םחנמ ,ןמרקוצ קחצי :הבו תואישנ וכותמ
- דקפמה ןגס ,קחצי ןמרקוצ ;ןוגראה תקלחמ - דקפמה 'ץיבלינא יכדרמ :וסנכנ םחולה
,ןונכת - יקסנילרב שריה ;םיפסכ - ןרטשנגרומ ןנחוי ;ןיעידומ - ןמלדא קראמ ;ןויז
".דלפנזיור לאכימ והומכו
יניינעל הדעוו םיפסכ יניינעל הדעו ,הלומעת יניינעל הדעו הכותמ הרחב "םואיתה תדעו"
,יאבצה ןוגראה יכרוצל םיפסכ תגשהל הגאדה תא וילע לביקש ,יחרזא דעו דסונ .הקפסא
יראה עבורב .רוביצה תובכש לכב הליעפה תודגנתהה ןויער תצפהלו םירקנובו םיטלקמ ןינבל
היראו םיינלופה םייחרזאה תונוטלשה יפלכ "ימואלה דעווה" גיצנכ ןמרב ףלודא ר"ד הנומ
."םחולה ידוהיה ןוגראה" גיצנכ רנליוו
דעווה" לש ןויכראה תדעו םע אלמ הלועפ ףותישב הדבע "םחולה ןוגראה" לש הלומעתה תדעו
.רסאו שרהו יקסבוקטוג והילא ,םולבלגניר לאונמע ר"ד : ויה הירבחש "ידוהיה ימואלה
תרידב להנתה יללכ םחול ןוגרא תמקה לע תוגלפמהו רעונה תועונת יגיצנ לש ןתמו אשמה
.רבוטקוא ףוסב גשוה םכסההו 61. אלימב ,"ריעצה רמושה"
ח"ודב הניוצ אל תאז הדבוע) רבוטקוא שדוחב םחולה ןוגראל ופרטצה םיטסינומוקה
היה םגיצנו (תימשרה תינלופה תרתחמה תורוניצב ןודנולל רבעוה אוה ןכש ,שרופמב
-30ב ולח "םואיתה תדעו" תמקהו "דנובה" םע םכסהה וליאו ,דלפנזיור לאכימ
לע דקפ רשא אוה ,ןמלדא קראמ ריעצה היה הדקפמב םגיצנ 1942. רבוטקואב
תא גציי תרתחמב םיינלופה תונוטלשה ינפב .לירפא דרמ ימיב םינתשרבמה רוזא
ומקוה ."יאלוקימ" הנוכמה ,רנייפ ןואיל ר"ד םרבח ,םואיתה תדעו םשב ,"דנובה"
םידקפמה ורחבנו "םיפוש"לו וטגב םינושה םירוזאל ודמצוהש ,תומחולה תוגולפה
.םיירוזאה