תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  קשנ שכרו םידגובה קוליס
()1972 תימשנ הרש :תאמ

עוציבל הדקפמה השגינ ,םחולה ידוהיה ןוגראל - תיטילופהו תיאבצה - תורגסמה תמקה םע
םהידי רשא םידגובמ וטגה תא רהטלו םימחולה תוגולפ תא ןייזל : תוירקיע תולועפ יתש
םימחול תוצובק וחלשנ ףאו ,הלא םישנא לע תוומ ןיד-קספ איצוה ל"יא .ידוהי םדב ולעגנ
תמקונה םדימ וקמחתהש שי .וחילצה ןלוכ אל .םידגובה ייחב שקנתהל ןוגראה יריעצ ןיבמ
תויצולחה תועונתה ירבח .םמצע םינמרגה ידי-לע ולסוחש שיו ,וטגה ןמ וטלמנו םידוהי לש
וכישמהו םייתסי תוגלפמה םע ןתמו אשמהש דע וכיח אלו םידי קוביחב התע ובשי אל
.םקנה תולועפב
היה רשא ,ןיקייל בקעי ד"וע לש ורות אב ,טסוגואב - 20 ב הרונש ,יקסניראש ירחא
ונווינו ותוירזכא תא הליגו טסוגוא ימיב שוריגה לע דקפ ,הרטשמה דקפמל התע
- 29 ב ,ךכ רחא שדוח .רבוטקואב - 29 ב ,ל"יא יחילש ידיב הרונ ןיקייל .ירסומה
ןיבו טארנדויה ןיב ךוותמה ,טשריפ לארשיב םימחול תצובק השקנתה רבמבונב
אוה יכ עודי היה וטגב .תחשומו רזכא םדאכ שוביכה ימיב הלגתה רשא ,ופאטסגה
,"ץושקראוו"ה ישנאו "םיפוש"ה ילהנמ םג .גרהנ טשריפ .ופאטסגל ןכוסכ שמשמ
םהמו תונמאנ תוכמ וגפסש םהמ .םשנוע לע ואב ,םידוהיה םילעופל ורזכאתהש
.םפוג לע הכפשנ חלמ-תצמוחש
.ןלהל רבודי וילעש (.וו.ז.'ז) ינשה המיחלה ןוגרא םג לעפ םידגובמ וטגה לש ורוהיטב
הניגמ די וטגב שי יכ ,םידוהיה ועדי התע .וטגב קזח םשור ושע הלא ןישנוע תולועפ
הלועפ ףותיש ינפמ םיריהזמה םיזורכ תועצמאב רוביצה תעידיל ואבוה ןידה-יקספ .תמקונו
.ררוצה םע
תינלופה תרתחמה תא עינהל ידכ םיבר םיצמאמ ועיקשה םואיתה דעוו םחולה ןוגראה יגיצנ
"באלצאו" הנוכמה ,יקסנילוו קירנא ד"ועה עבקנ הז מ"ומב .וטגה תנגהל קשנ קפסל תימשרה
ידוהיה דעוו"ה יגיצנ םע ויעגמ לע .תידוהיה תרתחמה ןיבו תינלופה תרתחמה ןיב רשקמכ
1942 : רבמצד תישארב וילע םינוממל באלצאו חוודמ םהיתושירד לעו "דנוב"הו "ימואלה

קשנ תויהש ילב קפסל תוציחנה תא ושיגדה (יאלוקימו קרוי) 'ימואלה דעווה, יגיצנ ינש"
יכו השראווב המייתסנ אל ןיידע היצקאהש םיקפקפמ םה ןיא יכ ,"םחולה ידוהיה ןוגרא"ל
תובוחרב לודג ףקיהב תוירי יפוליח ויה בוש ןורחאה ןמזב) עגר לכב שדחתהל איה היושע
ודוסימ "םיפוש"ה לש טלחומה םקותינ - הנורחאבו םידחא "םיפוש" לש םלוסיח (."םיפוש"בו
םישקבמ ךכש ןוויכ .קספה אלל תכשמנ לוסיחה תלועפ יכ ,דיעמ - וטגה ראשמ סנבט לש
:קרויו יאלוקימ
וא ןיוזמ דרמ ןוגראל םיקיפסמ םניא ולבקתנש םילכה תרשע ןכש ,קשנ לש הלודג תומכ 1.
;יטרפ אלו יצוביק יפוא תלעב ,תרחא הלועפ לכ
הרטמל םיפסכ סויג לש תויורשפאה תא םיקדוב םדצמ םה .הנגראלו קשנה תיינק תא רשפאל 2.
;(תרוקיבה םשל ,יתעדל ,להנל ונחנא םיבייח הינקה תא) .וז
.םיכירדמו הכרדה 3.
הרשע' :םימעפ המכ הז אבוהש רפסמל תוחפל עיגת קשנה תקפסאש ,הצור יתייה 1 ףיעסל רשא
."הריהמ הטלחה שקבמ ינא .םילכ 'הלעמו
רשקמה הליגש ,ןכה ןוצרה ףא לעו ,תימשרה תינלופה תרתחמל תובורמה תוינפה ףא לע
אל איה .תושעל הלכיש יפכ - הרזע םחולה ןוגראל הבויארק הימראה השיגה אל ,באלצאו
טרפ .העורג תוכיאמו המועז התייה השירפהש קשנה תומכ וליאו םייאבצ םיכירדמ הקפיס
תועידי תרבעהו "בוטולומ יקובקב" תנכהל תימיכ תבוכרתל םישרת תריסמ החסה-תולועפ המכל
.ומדב ססובתמה וטגה תרזעל רבד תימואלה תינלופה תרתחמה התשע אל ,וטגב השענה לע
דאמ טעמ הז היה לבא הבודול הידראווג-ה הקפיס םחולה ידוהיה ןוגראל ןושארה קשנה תא
רקיע ךא .תומוחה דיל תולועפ ועציב .ל.ג-ה ירבח םג .וטגה לש םיבורמה ויכרצ תמועל
.תורעיל םתרבעהו רעובה וטגה ןמ םימחולה ידירש תלצה - םלעופ