תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  ןושארה דרמהו ראוניב היצקאה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

,םיחדקא 10,הבויארק הימראה ,תימואלה תינלופה תרתחמה ןמ ןוגראה לביק רבמצד שדוחב
םייתניב .םירבחה לש םחור תא הזה קשנה טעמ דדוע תאז לכבו .םיכרצה תמועל םיב הפיט
ושמתשה םעפה םג .לילכ וטגה תא לסחל התייה התרטמש ,השדח היצקא םיננכתמ םינמרגה ולחה
הנינח לע ,"גאלשמואה" רכיכ לש ולוסיח לע ועידוה םה .ללוש תכלוהו המרמ יעצמאב
הרבסה-זורכ םסרפ םחולה ןוגראה .'דכו תויצקאה תקספה לע ,"םיילאגל יתלבה" םידוהיל
זורכה .םשפנ לע דומעלו ביואה לש ותימרת ירבדל ןימאהל אלש ארקו ,וטגה יסולכואל
:ולא םילמב םייתסה
.ןאצכ הגירהל םכמצע תא ורסמת לא…"
.םכשפנ לע דומעל ונוכיה
תיזחב םידמוע - תיחרזאה תידוהיה הייסולכואה - םתא םג יכ ,ורכז
.תוישונאו תוריח לע המחלמה
!יוארכ בל ץמואב ונדובכ לע ןגנ הבה .שונא עוצפ רבכ ביואה
"! תוריחה יחת
.לודגה שוריגל הנשה תיצחמ ןויצל ,וטגב הנגפה ראוניב - 22 ב םייקל ןנוכתה ןוגראה
תושדחתה לש הרקמב ,ליעפ קבאמל וטגה ינומה תא סייגל םג התייה הנגפהה תנווכ
.םישוריגה
,םיבתכמ לע תועומש וטגב םיינמרג םינכוס וציפה בוש םידוהיה לש םתונרע תא םידרהל ידכ
זורכ םסרפו רזח ןוגראה .קסיורבובמו קסניממ ,השראו ישרוגמ תאמ וטגל ועיגהש ,לוכיבכ
:הלא תותודבב ןומא ונתי לבל םריהזהו "וטגב םידוהיה ינומה לא"
דגנתהל תלוכי םהל ןיאש םישנא .ןורקה לא דחא ידוהי ףא ךלי לא"
..."ואבחתי רמולכ ,תיביספ תודגנתה ולגי ,יביטקא ןפואב
האצמ איה .השדח היצקא ראוניב - 18 ב הצרפ ,וטגה תנגהל תינכות דבעל םיננוכתמ םדועבו
םעפה .תוניוזמ יתלב ןבורב תוצובקה ,טעומ היה קשנה .ברקל ןכומ יתלב םחולה ןוגראה תא
.חוכב םאיצוהלו תיבל תיבמ תכלל וצלאנ םינמרגהו ,שוריגל םיטעמ םידוהי קר ובצייתה
,הלא .הדקפמה תאמ תוארוה לבקלו ןהיניב רשקתהל תוהש םהל התייה אל ,םימחולה תוגולפ
.םינמרגה לע שאב וחתפ (,"הינודרוג"ו "ריעצה רמושה", "רורד" תוגולפ) ,קשנ ןדיב היהש
םישפחמ ולחה "םירוי םידוהיה" תוקעצבו ,ושבתשנ םהיתורוש .םינמרגה תא העיתפה שאה
תא וקיספהו "דבלב" שיא 6500 וטגה ןמ איצוהל וחילצה םעפה .םיתבה תוריק דיל הסחמ
.םימי השולש ץקמ היצקאה
וננוגתה םידוהי יכ ,הדבועה .וטגה ידוהי תעדותב הנפמ הוויה ראוני לש "ןטקה דרמה"
קיספהל םוצליאו הפוריא-ישבוכ ןיב םיללח וליפה יכ ,םהב ורי יכ ,םינמרגה תא ופקת ףאו
רשפא יכ ,החיכוה איה .םישאוימהו םידבעושמה לש הבשחמה ךלה תא התניש - היצקאה תא
.ןכמ רחאל םייחב ראשיהל ףאו ומדמ זיקהל ,ירזכאה ביואב םחלהל
.וטגב התייה השדח חור