תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  לירפאל ראוני ןיב
()1972 תימשנ הרש :תאמ

ילעופ תא תוחפל וטגב וריאשי םינמרגה יכ ,תוילשאה תיראשל ץק המש ראוני לש היצקאה
."םיפוש"ה
היה אל קשנ לבא ,םחלהל ןכומ דמע ובורב רעונה .חולישל םידוהי דוע ובצייתי אל התעמ
,שכרה תולועפ ןומימל םייפסכ םיעצמא תגשהל תולועפ לש הרוש עציב ןוגראה .וליבשב
םירומחה תוסנקה .תודימאה תובכשה לע םיהובג םיסמ ליטה ןוגראה .םיבוהז ינוילימ ועבתש
ןישנוע-ימולשת .רסאנ - םלשל בריסש ימ .רידס םיסמ םולשת וחיטבה םינברסה לע ולטוהש
הלא לעו ,"תידוהיה הרטשמ"ה ישנא לע ,םידוהיה הכאלמה-יתב ילהנמ לע ולטוה םיהובג
ןוילימ לש םוכסב סמ לטוה ויתודסומו טארנדויה לע .םינמרגה םינלבקה םע םיקסע ושעש
.סמה םלוש םימי השולש ךות .םיבוהז
.רלג רזעילא - סנבט לש הכאלמה יתב לע :לאנאק לארשי הנמתנ יזכרמה וטגה דקפמל
םיכיישה רעונה ינוגראמ - 11 ןהמ ,םימחול תוצובק 22 ודמע םחולה ןוגראה תושרל
תוצובק - 1(, 4"הינודרוגו - 1"אביקע" - 4 "ריעצה רמושה" - 5, "רורד" )"ץולחה"ל
- 4 ,ינויצה רעונה ", 1 -.ס.צ ןויצ-ילעופ", 1 - "לאמש ןויצ-ילעופ", 1 - "דנוב" לש
8,יזכרמה וטגב וזכור ןהמ עשת .תוצובק 18,אופא ,ויה "ידוהיה ימואלה דעוו"ל .ר.פ.פ
חולשמב לבקתנ ירקיעה קשנה .םינתשרבמה לש וטגב 5- -ו ץלוש - סנבט הכאלמה-יתב חטשב
דב .ץפנ-ירמוחו םינומיר ,םיחדקא ללכ אוהו ,םיינלופה םייאבצה תונוטלשה תאמ דחא לודג
ןוגראה ךישמה (םשוקימו וטגה ירעש דע תורהנמ תריפח) תוקהבומ תויאבצ תונכה םע דבב
.םינמרגה םע הלועפ ופתישש ,םידגובה לכב םימחר אלל המחלמב
יכרד"ב וטגה לש ומויקל ץק םישל םינמרגה וסינ ראוני לש שוריגה תמיזמ ןולשיכ רחא
."םולש
ילעופל וארקו הבחר הלומעתב םיינמרגה תשורחה-יתב ילעב וחתפ 1943 ראורבפ תליחתב
תופיסאב וזירכה -"םידוהימ רהוטת השראו" .השראוומ בוטה םתצרמ עוסנל הכאלמה-יתב
ינש ),קינווארטלו בוטאינופל ורבעיש הלאל קרו - וז הרטמל דחוימב וסנוכש םילעופ
םשל רשא (.םיטעמ םישדח ץקמ וחצרנ ,םשל ורבעוהש ,םידוהיה ;ןילבול רוזאב תונחמ
ויפוא תא שיגדהל ידכ ."המחלמה ףוס דע םויקו םחל וחטבוי ,הכאלמה יתב םג ורבעוי
ילעפמ .סנבט ןתשרחה אלא ,.ס.ס שיא אל הרבעהה רסימוקכ הנומ ,יוניפה לש "יחרזא"ה
.תושרבמל הכאלמה יתבו ןאמלאה לש היירגנה :ויה לסחתהל ודמעש םינושארה היישעתה
.השעמבו רובידב ,דגנכש תולועפב דימ ליחתה םחולה ידוהיה ןוגראה
,םחולה ןוגראה ןמ שיא 13 לש הצובק הרדח ,ןאמלאה לש תשורחה תיב תרבעה ברע ,הלילב
לכ תא ,וינינב לכ תא שאב התלעהו תשורחה תיבל המוחה ךרד ,ןורגוניו המלש השארבו
העיסנל ובצייתה םויה תרחמל ,חולשמל תונכומו תוזורא ויהש ,תונוכמה תאו ימלוגה רמוחה
בצייתה אל תושרבמל הכאלמה יתבב םידבועה - 3500 מו ,לעפמה ילעופ - 1000 מ 25 קר
ןוגראה ידי-לע וררחוש ,ץלוש לש הכאלמה-יתבב םיאולכ ויהש ,םידוהי 60 לש הצובק !שיא
תידוהיה הייסולכואה יניעב אלו ,הלע ןוגראה לש ודובכ .ינמרגה רמשמה יניעל םחולה
.וב בשחתהל וצלאנ םינמרגה םג ;דבלב
,השגדהב ,םינמרגה תודוקפ תא תורמהל וארקש ,ןוגראה לש םיזורכ וקבדוה סראמב - 14 ב
דצב סנבט קיבדה סראמב - 20 ב .וטגה לש ץורח ןויליכ אלא הניא "ןוצרמ הרבעה"הש
םישנאה" יכ ,תיניצה החטבהה לע רזח ןהבו ,ולש הבושתה-תועדומ תא ל"יא לש םיזורכה
.ס,ס-ה לש הרבד השוע ,ינמרגה ןיישעתה לש ויזורכ ."ותמוה אל ןורחאה חולשמב וחלשנש
וראשית םש ,תויחל רשפא םש יכ ,בוטאינופל ועס ,קינווארטל ועס": האירקב ומייתסנ
."המחלמה ףוס דע םייחב
ידוהי .םינמרגה לש וז הלובחת רפהל ל"יא לש וחוכב היה רבכ ,ראוני דרמ ירחא ,התע
ידוהי תיראש תא ררופל םיצאנה חוכב היה אל בוש .םנוצרמ וטגה תא וניפ אל השראו
םידוהיה ינומה תמועל ,לוכיבכ ,םיחטבומ םהייחש ,"ןויזה ילעופ" תא דימעהלו ,השראו
לש םהיוואמ תא ןגראו אטיב רשא ,םחולה ידוהיה ןוגראה טלש וטגב ."םייביטקודורפ אל"ה
.ולסחל ףסונ ןויסינ לכ ינפמ וטגה לע ןגהל - השראווב ידוהיה בושיה ידירש