תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  (.וו.ז.'ז) יאבצה ידוהיה דוגיאה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

העפשה לעב ,רחא ןוגרא לעפ ול ליבקמב .השראו וטגב דיחיה המיחלה ןוגרא היה אל ל"יא
תודסומ ידי-לע אלו םיימואלה תרתחמה תודסומ ידי-לע רכוה אלש ,רתוי הנטק תירוביצ
- ת"רב תינלופב) "יאבצה ידוהיה דוגיאה" היה ומשש ,הז ןוגרא .תימשרה תינלופה תרתחמה
םהילא .תיטסינויזיברה הגלפמהו ר"תיב רעונה ןוגרא ירבח ידי-לע םקוה (,.וו.ז.'ז
.םחלהל ושקיבש ,והשלכ יגולואידיא סיסב אלל תוצובק ,םידדוב םישנא םג ופרטצה
םינושארה םישדחב ומק רשא ,םימצמוצמ םיינלופ קבאמ-יגוח לא רושק היה .וו.ז.'ז-ה
היה אל יאבצה ידוהיה דוגיאה .ק.א-ה ךותב םימיה תוברב וללכנ רשאו ,ןילופ לש התליפנל
בר קשנ ותושרב היה ךא .ותכימתמ הנהנ אלו ,"ימואלה ידוהיה דעווה" לש ויתוערכהל ףופכ
לש הלודג תומכו !( תחא קר ל"יאל) היירי תונוכמ - 3 ל"יא ימחול ידיב רשאמ רתוי
.תשומחת
.וו.ז.'ז ישנא וקסע אל ,תוינויצה לאמשה תוגלפמ ישנאלו תיצולחה תרתחמל דוגינב
.בחרה רוביצל םיעודי ויה אל תונושארה שוביכה תונשבו ,וטגב תילאיצוסו תיתוברת הלועפב
,1942 ינוי ףוסב דוע דוגיאה ישנא וסניכ ,הלועפ ופתיש ותא ,ינלופ לש ותודע יפל
ישנא .םיובנטכיל סדנהמה ורזועו בוקאינר'צ טארנדויה ר"וי םג ונמזוה הילא ,תוצעייתה
תנגהל ןוגרא תמקה ושרדו הדמשהה תונחמ לע תועידיה תא םיפסאנה ינפל ואיבה .וו.ז.'ז
.יקסנאוויא קירנהו בלצאו םיחאה ,םיינלופה קשנה יקפס ינש םג ופתתשה תאז הבישיב .וטגה
רפסמ םיקוספ לע ךמתסה דמעמ ותואב היהש םינברה דחא ,תילילש התייה בורה תעדש אלא
םיקיפמ םה ןכש ,וטגה לוסיח הא וננכתי םינמרגהש ,רבתסמ הז ןיא יכ ,ונעט םירחא ;בויא
?וילע ורתווי המ םוש לעו .ותדובעמ הבר תילכלכ תלעות
.וו.ז.'ז תודמעמ תורהנמ תיירכבו קשנ תשיכרב יאבצה ןוגראה זכרתה ראוני דרמ ינפל
תורהנמב .ךרוצה תעשב הגיסנ יכרדכו וטגל קשנ תאבהל ודעונ תורהנמה .יראה דצה לא וטגב
ךא ,הלאכ תודחא תורהנמ דוגיאל ויה .םיינלופה םהידידי םג וטגל םיסנכנ ויה הלאה
דצה לא ,בוחרל תחתמ 7, הקסבונארומב םתדקפממ הליבוהש ,הרהנמה התייה ןהיניב הבושחה
לש 23-19 ימיב ,בונארומ רכיכב ברקה רחא .וו.ז.'ז ימחול וגוסנ וז הרהנמ ךרד .יראה
.לירפא דרמ
ןאכמ ;ןילופ אבצב רבעשל םיניצק ,םיררחושמ םילייח ויה וימיקמו יאבצה דוגיאה ידקפמ
םבור הירבחש ,הדקפמ הלעפ ודיל .לקנרפ לוואפ יר"תיבה דמע ושארב .תיאבצה םתרשכה
.יקסבלאיב קחצי ,ןייטשרבלא והילא ,לאדור הירא ,גנורפשנזאה .ס ,ץלוש ןתנ - םיר"תיב
*. . . דוגיאל תופרטצהל ןושארה יאנתה ויה םייתחפשמה םירשקה תקספהו ןיטקרסק ייח
,ירקיעה קשנה ןסחמ םג היה םש 9-7, הקסבונארומ בוחרב אצמנ "דוגיא"ה לש הדקפמה ןועמ
דוד היה ,דרמה ימיב ותדקפמ רבחו ,דוגיאבש םיטלובה םישיאה ןיב .הרהנמב ןמטנש
.םואבלפא
ותחרבהבו קשנ תשיכרב ,יראה דצב ולעפ ןה .תוירשקכ תונב רקיעב ושמיש .וו.ז.'זב םג
ידי-לע קשנה תקפסה .םיינלופה םיניצקה םהידידי תרזעב םיגישמ ויה קשנה תא ,וטגה ךותל
.םידוהיל ותוא םירכומו קשנ םינוק ויה םינלופה .ירחסמ סיסב לע רקיעב העצוב םינלופה
תבכרה תנחתב .םיינמרג ףאו םיינלופ םירטוש ידימ םג קשנ םישכור ויה דוגיאה ירבח
ירספס םע םישגפנ ויה םש .וו.ז.'ז ישנא ,םירבח תצובק הדבע (ףוהנאבטסוא) תיחרזמה
.תורהנמב ותוא םיחירבמו קשנה
עצבמ, "יאבצה ידוהיה דוגיאה" םג היה ךכ םושמ .םימוצע םימוכס העלב קשנה תשיכר
ידיל םיאיבמ ויה .וו.ז.'ז לש םייאמצעה "םיסקא"ה רשא שי .שוכר תמרחה .א.ז "םיסקא"
תא םידדוש םתסו םילפש םדא ינב .ולצינ ןכש .תולועפה םואית ושרדש ,ל"יא םע םיכוכיח
.םהיסיכ תא אלמלו דוש תולועפ וטגב עצבל ידכ ,תרתחמה םש
דוחיאה .םהיתוחוכ גוזימ לע ןתמו אשמ .וו.ז.'ז ןיבו ל"יא תדקפמ ןיב להנתה םיוסמ ןמז
יגולואידיאה וסיסב היה םינוגראה ינש דוחיאל ועירפהש ,תוביסה תחא .לעופל אצי אל
ףוגכ ל"יאל ףרטצהל "יאבצה דוגיאה" שרד ןתמו אשמה תעשב .ל"יא לש יטסישפ-יטנאה
םקשנמ שירפהל וחיטבה תאז תרומת .ישארה דקפמה היהי םהמ דחאש ונתה םה .ימונוטוא
ירבח תא לבקל םיכסה םחולה ידוהיה ןוגראה .הלא םיאנת החד ל"יא .יללכה ןוגראל
,שרד ןכ ומכ .םינמיהמ םיארנ םניאש ,הלא תא תוחדל לכויש ידכ ,םידדובכ .וו.ז.'ז
םדצמ הדיגבל ששחו ןומיא שחר אל םהל םג רשא ,םינלופה םהידידי םע םהירשק תא וקיספיש
םקרנ תאז םע .דרפנב לועפל םינוגראה ינש וכישמה ,לעופל דוחיאה אצי אלשמ .ןחבמ תעשב
.םיוסמ הלועפ ףותיש םהיניב
בונארומ רכיכב ,םהלש המיחלה-רוזא עבקנ .וו.ז.'ז ימחוללו ,דרמל ךומס קדהתנ רשקה
רוזאב םהל התייה תפסונ הגולפ .הבר הרובגב לירפא דרמב ומחלנ םש ,הקסבונארומ בוחרו
וטגב תוברקה ימיב ימ ,םלוכ ולפנ םהינגראמו םהידקפמ .םינתשרבמה רוזאבו ץלוש-סנבט
.יאבצה ידוהיה דוגיאה לש ומויק קספ לירפא דרמ יוכיד רחא הראה דצב ימו
ר"תיב ןוטלש לש הרבסהה תקלחמ תאצוה ,השראו וטגב דרמה לע תמאה ,ןירפלאה םדא (*
.1946 ביבא-לת ,לארשי-ץרא