תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  ל"יא דקפמ -'ץיבלינא יכדרמ
()1972 תימשנ הרש :תאמ

םהרבא ויבאל ,השראוול הכומסה ,בוקשיו הנטקה הרייעב - 1919, ב דלונ 'ץיבלינא יכדרמ
.םתיבב עבק תבשות התייה הקוצמהו ,הריעז תלוכמ-תונחמ וסנרפתה וירוה .לריצ ומאלו
תנוכש ,רהנה דילש ,הלשיבופ - השראו לש םילעופ תנוכשב וילע הרבע יכדרמ לש ותודלי
.ןותחתה םלועה ינבמ תורובח םג הב תוררוגתמש ,ינוע

םחולה ידוהיה ןוגראה דקפמ ,'ץיבלינא יכדרמ :הנומתב
ישארה בוחרבש םיטעמ םיתבב םיפופצ ובשי וללה ,וז הנוכשב וררוגתה םיטעמ םידוהי
ויה םעפל םעפמ ,תונולגעמו הכאלממ ,ריעז רחסממ ,תולכורמ םיסנרפתמ םהו ,ץאלוס ,ךוראה
םמעז םילכמ ויה תורובחה ינב .ןותחתה םלועה תורובח ןיב תוטטק הנוכשב תוצרופ
,תוצאנו תוללק ןאכ ודהדה תופוכת .םיידוהיה תונולחל ףע היה םינבא דרבו ,םידוהיב
:םידוהי-תאנש תויוור
." . . !הניתשלפל םידוהיה"", !ערוצמ ידוהי"", !םהוזמ ידוהי"
רפסה תיבב ותויהב דוע .ןכמ רחאל ןסחתה ,ינלוח דלי תונושארה וייח תונשב היהש יכדרמ
ול וברא ,רפסה תיבל ותכלב ,םעפ אלו .םיבלועה םע םיפורגא-תמחלממ עתרנ היה אל יממעה
.םהינפמ רתתסה אלו חרב אל אוה ,וב עוגפל םינטקה םינוירבל חינה אל יכדרמ .ויביוא
התע םירבוע ויהש ,םידוהי םידלי תוצובק ןגרא ףאו ויפורגא תא החלצהב ליעפמ היה אוה
םתכרעה תא ץימאה רענה שכר םימיל .תויונערופל םינותנה םירוזאב ,דחפ אללו ,אתווצב
.רבעשל ויביוא לש םדובכו
הנב תא חולשל הל הצעיו ומא תא הרומה הנימזה ,יממעה רפסה תיב תא יכדרמ םייסשמ
,םחל-תפל בער ידכ דע ,החפשמה לש התולד ףא לע .םיינוכית םידומילל תונורשכה-ךורב
לע האג התייהו יכדרמ תא דאמ הבהא איה .היסנמיגב דומילה תא הנבל רשפאל לריצ הטילחה
ויה ןלוככ ןבור) השראווב תוידוהיה תויסנמיגה ילהנמ לש םהיחתפ לע הקפדתה םאה .הרוכב
ןוכיתה רפסה תיבב ,ילמס דומיל-רכשב ,יכדרמ לבקתנ ףוסבל .הוחד םלוכ ךא ,(תויטרפ
."רואל"- םירענל
ויה היסנמיגה ידימלתמ םיבר .םייגולואידיא םיחוכיו לש הריוואל 'ץיבלינא עלקנ ןאכו
.ר"תיבלו "ריעצה רמושה"ל וכייתשהש ,וירבח ןיב ויה ךא ,יטסינומוקה רעונב םינגרואמ
,עיפומ היה דעומו גח ימיב ףא .הילולעתב ול התייה דיו ,התיכה לש הרבוד היה יכדרמ
ארק ,םיבר תועוצקמב ןייטצה אוה .ולוכ רפסה תיב םשב ,החצה תינלופה ונושל תוכזב
ול ויה אל םלועמ :ותולדב םידימלתה ןיבמ טלב אוה .הרבחה תויעבל רע היהו ,הברה
ידכ ,השראווב תידוהיה הנוכשה ןיבו הלשיבופ ןיב ץצורתהל ץלאנ דימת ,ולשמ דומיל-ירפס
רכתשהל ידכ ,םירגפמ םידימלת יתבל וילגר ךרשמ היה ףא .ץוחנה רפסה תא וירבחמ לואשל
.רזע-ירועש ןתמב ויכרצל
דיחיה היה אוה .יאבצ-םורט םינומיא-הנחמל יכדרמ אצי ,תיעיבשב ותויהב 1937, תנשב
םידוהיה .הלא תונחמב הררשש תימשיטנאה הריוואה ינפמ עתרנ אלש ,"רואל" ידימלת ןיבמ
םיברמ ויה םיכינחהו םיכירדמהו ,דרפנ להואב ונכושו וידחי וצבוק ולבקתנש םיטעומה
םיכינחהשכ ,םעפו ."הכלהכ םילייח תויהל םילגוסמ םניאש ,םידוהיה םילאימולש"ל גועלל
.םהיבור תא םהמ ולטנו םיינלופה "םהירבח"מ םידחא המינפ ובנגתה ,םלהאמ ורדענ םידוהיה

םילגוסמ םידוהיה ןיא יכ ,חיכוהל - םיריעצה םינוירבה תנווכ יכ ,הפי וניבה םידוהיה
,םינוירבה לש םלהואל וצרפ הלילב .ביגהל וטילחה וירבחו יכדרמ .ישיאה םקשנ לע רומשל
,םויה תרחמל ךרענש טפשמב .םהיבור תא ולטנו להואה ןמ םימורע םוחירבה ,תוצרמנ םוכה
ןמ קיחרה ,יכדרמ תא ,ןגראמה תא לבא ,הכלהכ וגהנ םידוהיה יכ ,תודוהל דקפמה ץלאנ
.השראווב תוידוהיה תויסנמיגה רתיב םג יכדרמ לש ומש תא םסרפ השעמה .הנחמה

תיאבצה תינוציחה העפוהה ותוא וכשמ .ר"תיב תעונתל יכדרמ ףרטצה תיעיברה התיכב ותויהב
עדויה ,המוק-ףוקזו האג ידוהי רעונ לע םלח אוה .םידעצמהו םידמה ,ר"תיב רעונ לש
ילודגו ,ןילופב םיצאנה תעפשה הרבג ןהה םינשב .םיימשיטנאה םיערופלו םיבלועל לומגל
הינמרג יטילפ .יתכלממ דובכב םילבקתמו הריבה השראווב םירקבמ ויה "ישילשה ךיירה"
תא ועזעז םירבדהו ,הינמרג ידוהיב םיצאנה ישעמ תועווז לע םהירופיס תא ורפיס םידוהיה
.האגה רענה לש ושפנ

תאז התייה ."ריעצה רמושה" ןקל ףרטצהו ר"תיב תא ץיבלינא יכדרמ בזע הרשע-שמח ליגב
לע תושק ולמע "ריעצה-רמושה" ירבח .םיכורא םיחוכיוומו תויוחצנתהמ ,הבשחממ האצות
.היפוסוליפל הטלוקפב טנדוטס ,רגוב ךירדמ וילא ורגיש ףא םה .םהילא וכשמל ידכ ,יכדרמ
ולגתנ התע ."דרמל" םשה תא הלביקש ,ולשמ הצובק רפסה תיב ידימלת ךותמ ןגרא הרהמ דע
בוהא דודג שאר היה יכדרמו ,םימיה וכרא אל .ריעצה ךירדמה לש םייכוניחה ויתונורשכ
העונתב ותרבהל ותבהא םג החרפ תיכוניחה הדובעב ,ןאכו .םיריעצה ויכינח לע ץרענו
.רארכופ הרימל - תרתחמבו

ןותנ וביל ןיא בוש םלוא .תורגב תדועת לביקו םיינוכיתה וידומיל תא םייס - 1938 ב
.העונתה תדובעב אוה עוקש ולוכ .םידומילל
יאמצע אוה .וכרד תא עדויה ,רגוב םדא אוה 20. ןב יכדרמ .ףסה לע 1939 תילרוגה הנשה
.הכרדה תדובעב ךישממ אוה וליאו ,תיצולח הרשכהל ואצי וירבח .תיבל ץוחמ ררוגתמ
שוביכה םוחתבש ,לבוקל עיגמו החרזמ םיטילפה םרז םע דדונ יכדרמ .המחלמה הצרפ
הילעל חתפ תחיתפ לע ,"ריעצה רמושה"ו "רורד" לש תוצעייתה תמייקתמ בובלב .יטייבוסה
,הקוצמה תא האור אוה .השראוול רזחו אלכה ןמ ץלחנ .רסאנו הסינ יכדרמ .הינמור ךרד
תונבל טילחה הלא תושיגפ ירחא .ךרד-ידבואו םילבלובמ םהו ,ויכינחו וירבח םע שגפנ
םירבח ותא לטנ יכדרמ .תואבה תא הזח אל ןיידע הפוקת התואב .ןילופב העונתה תא שדחמ
רובעל חילצה אוה .הגהנהה ירבח בור אצמנ םש ,הנליול ,הכורא ךרדל אציו ודודגמ םידחא
.ןילופ יבחרמ םיטילפ-םירמוש תואמ וצבקתנ וב ,הנליוב ירמושה זוכירל עיגהו לובגה תא
ריזחהל שי : הנליו תצעומב הערכהה הלפנ רבכ הפוקת התואב .הרימ ותרבח תא אצמ םש
יכדרמ ךרדל ואצי הירחאו היסוט הנליומ הרזח הנושאר .השובכה ןילופב הלועפל םישנא
.רורחשב תוארל הכז אל םהמ שיא .ןלפק ףסויו בלסארב לאומש םג ועיגה ףוסבל .הרימו
.םתרמשמ לע ולפנ םלוכ
םלוא .תרתחמ יאנתב תינוגרא-תיכוניח הלועפ לש - השדה הפוקת יכדרמ ייחב הלחה התעמ
ףא וירבח ןיבו יכדרמ ןיב .ןמטלא היסוטו ןלפק ,בלסארב ויה ןיידע הגהנהב םישיאה
.העונתה ךרד לע תועד-יקוליח ועלגתנ
םגו ,טארנדויה ידרשמב תורשמ לבקל וירבח לע רסא ףא אוה ,טארנדויהמ קחרתהל שרד יכדרמ
םינמרגה .הדובע תונחמל םידוהי תופיטח ובר 1940/41 ףרוחב .תידוהיה הרטשמה םע שגנתה
ודצמ טארנדויהו ,הדובעה תונחמל ודעונש ,םישנאה תסכמ תא םהל קפסל טארנדויה לע וליטה
.םהיתבמ ואצוהש וא ריעה תובוחרב ופטחנ םידוהי .םידמעומה תא דוצל וטגה ירטוש תא חלש
אל םעה-תלד ינבל ךא ,'דכו םירטושה דוחיש ידי-לע םמצע תא םידופ ויה םיעצמאה ילעב
.הז דוצמל םחוכ לכב ודגנתה תועונתהו "ץולחה" ירבח .עישומ היה

החתפתה .תכלל בריס יכדרמ .יכדרמ לש ורדחל םג םירטושה ועיגה דוצמה תולילמ דחאב"
לע רתתסה אוהה הלילב .הצוחה םירטושה תא ךילשהו תומולהמ יכדרמ תיחנה המויסבו ,החיש
.היירורעש ינפמ וששח .ותרידמ רקע םויה תרחמלו ותיב גג
וא ,םהילע םינוממה יניעמ םתסובת ומילעה םירטושהש ןכתיי .הבוגת לכ האב אל ךא
תפומ לש תיסיסכט הלאש םגו ,איה הרקוי תלאש .יבמופב הנולק תולגלמ הרהזנ הרטשמהש
."םירחא ףא קיבדהל לולעה
(םירוצנה דרמ ; ןמטוג .י :ךותמ)
אוה .ותלכשה תא םילשמו האירקב אוה עקוש רצועה תועשב .ותבותכ תא תופוכת ףילחמ יכדרמ
.העונתה לש תרתחמה תונותיעב וירמאמ םסרפמו העונתה יסנכב הצרמ
,דרמה דקפמל תשדקומה ותמישרב ,םולבלגניר לאונמע ר"ד ,ץיבלינא יכדרמ תא ראית ךכו
: יראה דצב ואובחמב בתכש

,ךורא רעיש ,תודדוחמו תוכראומ תורוויח םינפ ,תינוניב המוק לעב 25, ןבכ ,ריעצ רוחב"
טרופס ידגב שובל ילא אבשכ ,המחלמה תליחתב הזל הז ונעדוותה הנושארל .םיענ הארמ
,לארשי תודלות םוחתב םירפס לואשל רידת ילא אב היה זאמ .רפס ול ליאשאש שקיבו
רוחבש ,אבניהל היה לוכי ימ .דואמ םהב ןיינעתה יכדרמ רבחהש ,הלכלכ יניינעב דחוימבו
רשאו ,וטגב רתויב בושחה שיאה היהי תוטעמ םינש ץקמש ,םדאל השעיי הז ביבחו עונצ ,שקש
יכדרמ רבחה לש ותונמאנ... ...דחפב הלאו דובכ-תאריב הלא ,םישנא וריכזי ומש תא
ןעמל .הגלפמב וא הרבחב התומכ םיאצומ תוקוחר םיתעל קרו ,ללכה ןמ תאצוי התייה וירבחל
."שאב רובעל היה ןכומ ורבח
יכדרמ .תוננוגתהה ןויער שבגתמ .םידוהי ינומה חצר לע תועידי תועיגמ ולחה 1941. תנש
,ןלפק ףסויו באלסארב לאומש ,ונממ םירגובה וירבח םע .הלועפל םכירדמו וירבח תא ןגראמ
ןגראמ ,הרייע לא הרייעמו ריע לא ריעמ אוה דדונ םייתניבו .דרמל ותעונת תא אוה ךילומ
.תודגנתהלו תוננוגתהל ארוקו םיפינס
ינוציחה והארמ .ןילופ ברעמ-םורד ירוזאב םירוקיב תרדסל יכדרמ אצוי 1942 יאמ תיצחמב
רובעל ול רשפא ,ידוהי אטבמ לצ אלל תינלופ רבוד ,םייניע-ריהב ,ידנולב ריעצ לש
השראו וטגב לודגה שוריגה עצוב םייתניבו .םישדח רוזאב ההש .ןידנבל עיגה אוה .תולובג
ףסוי לש ותליפנ לע העידיה תא לבקמ יכדרמ .ל"יא תא ומיקה תויצולחה רעונה תועונתו
רזח יכדרמ הדידיו ובר היה ףסוי ,דחוימב וריקוה יכדרמ : הדבכ התייה המולהמה ,ןלפק
.השראוול
ץיבלינא יכדרמ רחבנ ,תועונתה ראש םג וילא ופרטצהו ,יללכה םחולה ידוהיה ןוגראה םקשמ
הנגהל שדוק ויתולילו וימי .וטגב ןושארה שיאל הז ריעצ רוחב ךפהנ זאמ .ןוגראה דקפמל
.וטגל ץוחמ תרתחמ ישנא לא םירשקל ,קשנ תגשהל ,תידוהיה

םחולה ידוהיה ןוגראה לש יזכרמה רקנובה תוברוח לע הבצמה :הנומתב
'ץיבלינא יכדרמ 1943 יאמב 8-ב ולפנ הז רקנובב 18(; אלימ) השראו וטיגב
םימחול האממ הלעמלו
ותומ תא אצמ אוה ,יזכרמה וטגב יכדרמ םחל ,השראוו וטגב דרמה לירפאב - 19 ב ץרפשכ
,ותרבח םג הלפנ םש 24. ןב אוהו ,יאמב - 8 ב 18, אלימ בוחרב ל"יא לש יזכרמה רקנובב
.הנשב ונממ הריעצה ,רארכופ הרימ