תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  דרמל תונכהה
()1972 תימשנ הרש :תאמ

תמיא .חתמ תיוורו הסוחד הריוואה וטגבו .םיאבו םישמשממ חספה ימי ,לירפא שדוח עיגה
.וילע תופחרמ יפוסה לוסיחה תואדוו תוומה
תנכהב םינורחא םירודיסלו קשנ תגשהל - םיינתחדק םיצמאמ השע םחולה ידוהיה ןוגראה
ןוגראה לש המיחלה תוצובק .דימשמב המיחלל ,תוננוגתהל ךרענ אוה .תילרוגה העשל וטגה
תופורתו ןוזמ ,םידגב םירקנובב ורגא ראשה ,ןתא ןקשנו ןהיתודמעב ןכה ודמע םחולה
.דמעמ קיזחהלו םהב רגתסהל וננוכתהו
תוגולפ העונת לכל .וכייתשה םהילא ,םיינויערה םימרזה ימל תונגרואמ ויה ל"יא תוגולפ
תורכיהמ עבונה דוכילהו ידדהה ןומיאה תא ריבגהל ידכ ,השענ רבדה .הלש הדמעו הלשמ ברק
םימחולו םיינויערה םילדבהה ושטשטינ תוברקה ךלהמב ךא .םינש לש תורבחמו רתוי הבורק
.קבאמה ךשמהב דחי םידכלתמ ויהו הזב הז וברעתנ תונוש ברק תוגולפמו םינוש םימרזמ
היה םימחולה שישק .אבצב המחלמה ינפל תרשל וקיפסה אל םבור .ויה םיריעצ םימחולה
.יקסנילרב שרה לש ודוקיפב לפנו םחלש 40, ןבכ ,לאמש ןויצ ילעופ ירבחמ ,טנמאיד םהרבא
לש םידליה ןוגראב היה רבח - 13. ה ןב ,סנולב (רזעילא) קשויל רענה היה םימחולה ריעצ
ומחלנ ותא .דרמה ימיב תודמעה ןיב רשקמכ ,ובל ץמואב ןייטצה קשויל ."דנוב" תגלפמ
.הנש 20 ואלמ אל ןיידע הל םגו ,הטיג הריכבה םתוחאו - 17, ה ןב ,קרוי ויחא
:יקסבוקי'זוב היבוט דרמה ברע וטגב הריוואה תא ראתמ ךכו
.רתויב תוצרמנ - הנכהה-תודובעו ,תוריעה ןכל התייה הכורד ,םיבוצק םימיה יכ ונעדי"
:תונוש תולועפמ תוצובק תובש ויה םעפב םעפ ,םימגפ ןקתל ,ןורסח אלמל היה שדוק עגר לכ
םיריסא הצליח תחא הצובק ;םידדוש תייפונכ ולסיח הלאו הלועפ-יפתשמב םיטפש ושע הלא
תונוזמו ףסכ ומירחהו ובג םירחא ;תונחמל םיעסומה הכאלמ-יתבמ וא םינמרגה ידימ םידוהי
שיא שיא ,ומוקמב שיא שיא :הכלהכ "הקפד" ןוגראה תנוכמ .תועיבתל ונענ אלש םידוהימ
.ויתומישמל
גאוד .תובוט תוחטבה ויפבו טארנדויה תיבל טדנארב אב לירפאב - 19 ה ינפל םידחא םימי
דילש שרגמה תא ןיקתהל רוביצה ישארל אוה עיצמ ןכ-לעו ,לארשי ידליל חצ ריוואל אוה
דמעש ימו תינמרגה תימרתה תא ריכהש ימ .חספל תוצמ חיטבה ףא אוה הז הרטמל טארנדויה
תונערופה תא תורשבמ ולא תויתודידי תוחטבה :דימ עדי טדנארב ותוא לש יטסידסה וביט לע
םג םהיניב ,םידוהי תצובק םע יל התייהש החישב .ךכ וסרג אל םידוהי הברה ךא .הברקה
.ודרשש םיטעמה םיפלאל חנוי התע :לוכיבכ ,תדדועמ ,השדח הרעשה ועיבה ,הרכה-ילעב
תא .םיימואלה םיידוהיה םייחה תא רגמלו תודהיה תא רוקעל שקיב - ורבס ךכ - רלטיה
,דוע הנניא ןילופ-תודהי .ודבאי ןיב םינורחאה םיפלאה ויחי ןיב ,עציב ןה הז וממז
הנומא םהמ לוטיל איה תוירזכא יב ,יתשגרה .םייח תווקתל חתפ הריאשמ וז םינוגי-תדבועו
.ועש אל ירבדל ךא .תוילשא רוזיפ לע יתייה דמועו הווצמ ןכ-יפלע-ףאו ,וז
הבר ,ןכאו .חספה ימי תא גוחל ונל ןתוי יכ ,םיבר ויה םירובס רוחשה-יאור ןיבמ ףא
ןכוה ,(וריתה םינברה - רביק חמקמ) תוצמ ופאנ התווצמכו ותכלהכ ומייקל הנוכתה התייה
ודמע תורצחבו םיתבב ,םנקתכ םימיבכ ושענ םילכה תלעגהו רורוואה ,הסיבכה ;רדסל ןיי
.גחה ילגר
,תאז ןיא .וטגה ידוהי תא םימיא תכלהמ חור הפקת ,לירפאב - 19 ל רוא ,גחל םדקש ברעב
תרחמל יכ ,תועומשה ופכת .גחה דובכל ונוניכהו ונחרט רשא לכמ תונהיל םעפה הכזנ אל יכ
אווש-תלהב אלא ןאכ ןיא יכ ,םיעיגרמ םירבד ועמשנ םשו הפ םנמא .היצקאה חתפית םויה
תוחיש לש ןנכת םירסומו םישנא ועיגה הנה ךא .םימדוקה תועובשבו םימיב עריא רבכש יפכ
תוביבסב יכ ,רסמנ םשמ .ץלושו סנבט לש הכאלמה-יתבב םידבועה םהירכמ םע םהל ויהש
רטוש יפמ לביקש ומע העידיו אב ינולפ .הבר תיאבצ העונת תשגרומ לסוחמה "ןטקה וטגה"
,םירפסמ יראה דצב הדובעה ןמ ורזחש םידוהי ףא .היצקאה ליחתת םויה תרחמל יכ ,ינלופ
.תרבגומו הלועמ וטגה ירעש לע הרימשה יכ
ךותל ועסוהו לכוא-יכרצ ,הטימ-ילכ ,םינבל ,םיצפח וזראנ .םידוהיה תנש הדדנ הלילב
התמגודש ,תובוחרבו תורצחב העונתה ריהב חרי-ליל ותואב התייה תינומהו הבר .םירקנובה
וללהו ,םפתכ לע םהיקשו םהיתוליבח םילטלטמ ,םהיתבמ םירקוע וללה .רבכ הז ואר אל
ןיאו דחפה שגר םלענ .בצמה לע רוסמל ,תושדח עומשל םידידי לאו םיבורק לא םיכלוה
םג ,ןכא .םידוהיל - בוחרב "ןוטלש"ה לכו ,םינמרגמ וטגה היה יקנ ,בוחרב טטושל םיששוח
.בצמה תרמוחל תואו אוה תפומ הז
תוצח דע ."ןכה" בצמ זרכוה תוצובקה לכב .םחולה ןוגראל היה םירומיש-ליל אוהה הלילה
.ךשמנ ןכה בצמו ,השדח הארוה הנתינ אל תוצח ירחא ךא ,םוקמה תביזע לעו הנישה לע רזגנ
דקפמ ךרענ .תוצובקה לכ דימ וסיוג ןהיפ לעו תונורחא תועידי הדקפמה הלביק הלילב תחאב
,םהיתודמעל ועבקנ םירבחה .ברקה ןיבו וניניב תודירפמ תורופס תועש יכ ,ונל רמאנו
.תודמעבו בוחרב שחרתמה לכ לע םירשקל עידוהל םיווצמ ויהש ,םיפוצו םירשק ועבקנ
לימרת לביק רבח לכ .ברקל תונורחא תונכה םייסל הלק העשל םירבחה ורזפתנ דקפמה ירחא
ול ונתינ םחול לכ לש ותושרב היהש עובקה קשנה לע ףסונ .השיבח-יכרצ ,לכוא ,םינבל ובו
.דועו הרעבת-יקובקב ,תוצצפ וישכע
חונכ ול הארנש םוקמ לכ .תודמעה רוציבבו םיסרתמ תמקהב ,תינתחדק הדובעב לחוה דימ
ידכ דחוימב ונרציב םירחא תומוקמ .רבעמ וב ונראשה - ביואה םע םינפ וב תוארתהל
םיאנתה לכב ןהיניב רשקה תא םייקל ידכ ,הדמעל רבעמ יכרד ונקתוה ףא .השיגה לע דיבכהל
.תווהתהל םילולעה
וענ דוע תונטק תוצובק קרו .ותדמעב היה רבח לכ .ןכומ לכה היה רבכ תוצח ירחא שולשב
.םיטלקמל רהמל םידוהיה תא תוזרזמ ,תובוחרהו תורצחה ינפ לע
,המדאל תחתמ ויה לכה .ןוגראה ירבח אלא חטשה ינפ לע וטגב ואצמנ אל בוש רקובב שמחב
לע םדיו ונירוחב וכיח תודמעבו .שגרתהל םידיתעה תוערואמל םיניתממ םהו הרוצע םתמישנ
.קדהה
."האב איהו - העשל ופיצ
הדוקפ לע ןילרבב רלמיה םתח ראורבפב 16-ב דוע ."לודגה עצבמ"ל ןכומ היה ביואה םג
,ןמנרבוג-לרנגב .ס"ס-הו הרטשמה תוחוכ דקפמ ,רגירק לרנג לע הויצ הב ,תדחוימ תידוס
:וטגה תא דימשהל
ןכל-םדוקו .זוכירה הנחמ תרבעה רחא השראוב וטגה תא ןוחטיב ימעטמ סורהל הווצמ ינא"
.והשלכ ךרע םהל עדונ םא ,םהינימל םירמוחו םיתב יקלח לצנל שי
השראו תא קיתשנ אל םתסה ןמ ןהידעלבו ,תוינויח ןה זוכירה הנחמ תרבעהו וטגה תסירה
.ולת לע דומעל ףיסוי וטגה םא ,םיעשפה תכרעמ תא רוקעל לכונ אלו ,םלועל
,םירוגמ םוחת ותואש ,גישהל שי םינפ לכ לע .וטגה תברחהל תללוכ תינכות יל איצמהל שי
ינפ לעמ םלעי - םינמרגל םיאתי אל םלועלש - םישנא-תת 500,000-ל הכ דע שמיש רשא
."דרמלו ןובקירל ןכוסמ דקומ דימת הווהמה ,םינוילימה ריע ,השראו ןטקות .המדאה
ןופ לש ותלוכי לע רתויב ךמס אל רגירקש ,הארנ .הדוקפה תא עצבל םינמרגה וננוכתה התעמ
ןגריי לרנגה השראוול לירפאב - 17 ב עיגה ןכל ,המישמה תא עצבל גאנאקנארפ-ןרמוז
.םישובכה תוצעומה-תירב יחטשב "תוחמתה" תפוקת וירוחאמשכ ,פורטש