תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  וטגה ןברוחו תוברקה ךלהמ
()1972 תימשנ הרש :תאמ

ןיא - תוינמרג תודיחי ידי-לע וטגה ףקוה ,עובשב 'ב םוי 1943, לירפאב - 19 ל רוא
,אלמ יברק ךרעמב וטגה ךותל הרטשמו .ס.ס תודיחי וסנכנ רקובב - 4 ב .סנכנ ןיאו אצוי
לודגה שוריגה ימיבכ אלש ,םעפה ךא .השראו וטג לש הטילפה תיראש לוסיח םהיניע דגנשכ
תונכומ ויה לדה ןשומיח ףא לעש ,תומחולה תוצובקה לש ןתודגנתהב ולקתנ 1942, ץיקב
,הזמ הז םיקתונמ תונחמ 3 אלא ,םייק היה אל םלש וטגו ליאוה .וטגה תנגהל תוכורעו
.ותלוכי יפלו ותעד לע ,דוחל רוזא לכ םחלנו ןנוגתה
קינהו טאלבטור קאטול ,ןייטשטרא הירכז לש םהיתוגולפ ביואה םע ושגנתה םינושארה
יזכרמה וטגה רוזא לכב .ראוארב לש "פוש"בו יקבלאנ בוחרב תובצומ ויהש ,גרברבליז
ןושאר ברק .םינומירבו בוטולומ יקובקבב ,םירודכ דרבב םינמרגה ינפ תא םימחולה ומדיק
.בוחרב םהיעוצפו םהיגורה תא םריאשהב וגוסנ םינמרגה .םידרומה ןוחצינב םייתסה הז
לש םדוקיפב תומחולה תוגולפה םג ברקל וסנכנ רבכו םתמחלמ םיכרוע יקבלאנ ימחול דוע
שא וריטמה םה .גרבכוה דודו ץלאזורג בייל ןיקסורב ןורהא ,סאוורג יכדרמ ,הדיורב לרב
תודמע ויה םש ,ףוהנמאז-אלימ ןרקל עיגהש העש בוחרה ךרואל ענש ישארה ינמרגה רוטה לע
תויונח יחתפב הסחמ םהל םישפחמ ולחה םילייחהו ושבתשנ םינמרגה לש םהיתורוש .ונימחול
םינושארה תוברקה רחא .םידדוב םירודכ תוקירש קר ועמשנו ןקורתנ בוחרה .םיתב ירעשבו
םינכסמ םימחולה ויה ןכל .רתוי דוע התע לדלדינש ,לדה םתשומחת יאלמ םימחולה תא גיאדה
ךכ .םש םילטומה םינמרגה לש םקשנ תא םילטונו ,בוחרל םהיתודמעמ םידרוי ,םהייח תא
.אכודש רחאל םג ,דרמה ימי לכ וגהנ
םהב וליטה ,םימחולה תדמע לא וברקשמ .םילחז ינשו קנט וטגל םינמרגה וסינכה התע
.וגוסנ םילחזהו חקלתנ קנטה .הרעבת-יקובקב םידרומה
ףא ףקתנ ,גאנאקנארפ ןראמאז ןופ לרנגה ,ינמרגה דקפמה .הבר התייה ביואה ברקב הלהבה
לש ונומא שיא ,פורטש ןגריי .ס"ס-ה לרנגל בצמה לע חוודל ידכ וטגה תא אציו ,הלהב אוה
. . "תיראה השראווב םג דרמה תוחקלתה תנכס תמיק" ,דחפב ןעט ,"וטגב דובא לכה" .רלמיה
יוכידב ,פורטש היה הסונמ ןכא .וידיל םיניינעה תא לטנו דוקיפה ןמ וקליס פורטש .
בוחרב ומיקה םה .וטגה תא ףוקתל םינמרגה ורזח 10 העשב .תוינומה תוחיצרבו ןיסולכוא
הירכז ץלאנ תזכורמהו הקזחה תינמרגה שאה לשב .שאב והולעה םידרומה ךא ,םוסחמ
ותצובקל שפחלו ,ולש ןוחצינה ברק תא להינ הב 33, יקבלאנב ותדמע תא שוטנל ןייטשטרא
.תועש 6 םוי ותואב וכראש ,תוברקה וכשמנ תורזגה רתיב םג .שדח סיסב
םה .םישק תוברקב הדמעש ,הדיורב לרב לש ותגולפ םינמרגה תא הפיקתה ףוהנמז בוחרב
רעוב דיפלל ךפהנ ,הרעבת קובקבב עגפנש םינמרגה דחא .הרעבת יקובקבו םינומיר וליטה
םיעוצפ םריאשהב ,וטגה ןמ םיסבומה םינמרגה וגוסנ הכשח םע .בוחרב ףרוטמכ ץצורתהו
.דבלב דחא ללח - םידרומל וליאו .םיגורהו
ויה םש ,הקסבונארומ בוחרבו בונארומ רכיכב ולהנתה רתויב םיינשקעו םישק תוברק
םינמרגה תא ופקת .וו.ז.'ז ימחול .(ימואל יאבצה ןוגראה) וו.ז.'ז ןוגרא לש ויתודמע
ןבל-תלכת לגד םימחולה ופינה 17, הקסבונארומ ,תיבה ריק לע .םיעלקמבו יטאמוטוא קשנב
ךא ,וז תורגתה חכונ םעז תמח ופקתנ םינמרגה .(ןבל-םודא) ןילופ לש ימואלה הלגד דיל
ץורפ זאמ וטגה תומוח לע ואבצ רשא ,םינלופ ינומה םוארש ,םילגדה תא קיחרהל םדי הרצק
תא םאיצוהב ,תובוחרב ורהדש םיסנלובמאה תאו וסנכיהב ינמרגה קנטה תא םג ואר םה .דרמה
לירפאב - 22 ב קרו ,תאז הרזגב ברקה ךרא תוקספהב םימי 4.םינמרגה םיעוצפהו םיגורהה
םימחולה תדמע לע תורעתסה תעשב לפנ ןאכ .תיבה לע טלתשהלו םילגדה תא ריסהל וחילצה
והילא ,.וו.ז.'ז ידקפממ דחא לפנ .תושק תודבא ולבס םימחולה םג .הקמאד .ס.ס-ה ןיצק
םע רשקתהלו הדודיבמ תאצל החילצה בונארומב םימחולה תצוצק .םימחול הנומשו ,ןייטשרבלא
.ונשאלו הקצילמראק - תובוחרב .וו.ז.'ז לש תורחא תוצובק
רוזאל הסינכב .תורזגה לכב תוברקה וחקלתה בוש ,לירפאב - 20 ב ,תרחמל
ישנא תואמ .שקומ םימחולה ונמט ,ןמלדא קראמ ריעצה םחולה דקפ וילע ,םינתשרבמה
שקומה .ןמטוג ךונח לש ותגולפ הנגה וילע ,הסינכה רעש לע ורעתסה הרטשמו ס"ס
ברקב החמשהו ,ריוואב ופעוה םינמרגה לש םיקסורמ םירביאו תופוג .ץצופתה
קמאלש - 16 ה ןב םחולה דחוימב ןייטצה תאז הרזגב תוברקב .הבר התייה םיניגמה
ץרפ אוה .םימחולה לע רגוסה ביואה לע בוטולומ יקובקב ריטמהש ,רטסוש
תראתמ ךכו .הגיסנל ךרד םימחולל עיקבהו וחדקאב םהילא הרי ,םינמרגה תורוש ךותל
: ןיקטבול היבצ תמחולה היתונורכיזב ותוא
ריעצ יכ ףא ,דימת .קמאלש ,םייניעה ריהב הז םלע םע תוברקה ימיב יתשגפנ תחא אל"
אוצמל ונששיג ,הליל רויסב ,םעפ .וביל ץמואבו הריהמה ותואצמתהב ןייטצה ,היה םימיל
:האירק עתפל העמשנ ,ביואב לקתיהל ללכ וניפיצ אלש םוקמב הנהו ,םינמרגה תודמע תא
ונחתפ רחא .וגרהו וילא הרי ,חדקא יווחטמכ ףיקזה לא ברק טקשב .להבנ אל קמאלש !דומע
."וטלמנ םינמרגה ראשו שאב ונינש
םינושארה םילפונה ןיב אוה םג ,רגייא םהרבא םחולה ןייטצה ןמטוג לש ותגולפב
: היבצ הדיעמ וילע םגו .דרמב
םילמ תורשעמ רתוי ויפמ יתעמש אל םימיה לכ .ןקתשה רגייא םהרבא לע ורפיס תובר"
הגיסנ ךרד הללס ררל הרופצ .ער לכב היה הבצמו ,עיתפמב ותצובק הפקתוה םעפ .תורופס
רודכ עגפשמ .ול תינייפואה הוולשב ,היראכ םחלנ רגייא םהרבאו םיחדקאבו םינומירב
קזחתה אוה .ביואה ידיב לופייש קשנה לע לבח - וחדקא תא ונממ לוטיש ורבחל ארק ,ונטבב
םיבלכ": רומאל ,םינמרגה ינפל םאנו ויכרב לע ערכ אוה .לוכי אל ךא ,םוקל הסינו
וזעה אלו ודמע רפסמ םיעגר .וכובנ םינמרגה "!ךופשה ונמד ריחמ ומלשת םלש ,םירורא
וירבח רתי וחילצה םייתניב םלוא .ומדב ססובתמ לפנ וירבד תא רמגשמ .תינש וב תוריל
."תגסלו ךרד םהל ץורפל
היירי תנוכמ לע הרובג ברק תעשב ,ןולחו תלד לכמ ורי םינתשרבמה חטשב םימחולה
הדבעמה תא וטגב םיקהש ,שיפפלק לאכימ יאמיכה סדנהמה ןאכ לפנ ביואה לש
תא וניקתה הבו ,הרעבתה יקובקב תא ,ימצעה םקשנ תא םימחולה ורציי הב ,תימיכה
ןמ שקבל הסינ ףאו תודבכ תודבא ביואה לבס םהב ,תוברק ימי ינש רחאל .םהישקומ
תא זיגפהל ולחהו המוחה רבעל םינמרגה וגוסנ ,העש עברל קשנ תתיבש םימחולה
אל םיניגמלו ,המינפ ץורפל וחילצה םה .םיחתותב ושיערהלו היירי תונוכמב רוזאה
.יזכרמה וטגל ,תוגגל לעמ ,ןטקה םינתשרבמה רוזאמ תגסל אלא רתונ
.ןאכ ולפנש םימחולה םיבר ךא .רתוי רחואמ תוברקה וצרפ ץלוש-סנבט חטשב
דוד הגולפה דקפמ ,תוצצפב ביואה תא הפקת רלג רזעילא דקפמה לש ותצובק
םלזמ עורל ךא .שקומ איה ףא הנמט 61, היפילובונ בוחרב התייה ותדמעש ,
יקסרובדובונ
.רלה ןועמש עלוק ףלצכ תוברקב ןייטצה ןאכ .ץצופתה אל שקומהו ילמשחה םרזה קתונ
שא תקספה םימחולל ועיצה םינמרגה .הוואק לקנעי תגולפ םג ןאכ הפקת םינמרגה תא
,וכשמנ תוברקה .םהל ונענ אל םימחולה ךא ,םהיגורהו םהיעוצפ תא ףוסאל ידכ תוקד 15 לש
לש הגולפ םג המחלנ 5, הקצילמראק בוחרב ,הז רוזאב .םידדצה ינשמ םילפונ םיללחשכ
יתלב םימחול םג ופרטצה הילא ,ץלוש ןתנ לש ודוקיפב ,יאבצה ידוהיה ןוגראה
.םימחולל ופרטצהו קשנ וגישה םמצע תעד לעש ,םינגרואמ
םיחתותה תוירי ,דרמל ישילשה םויב םג וכשמנ תוברקה .םילג התכה וטגב דרמה לע העידיה
,ברברתה פורטש ,םירצונה לש אחספה ימי הלא ויה ,ריעה השראווב ודהדה וטגה תא ושיערהש
לש ינשה םויב וטגה תדמשה לש "לודגה עצבמה" תא ,רמולכ "ןויצקא-סורג"ה תא םייסי יכ
.הלודג התייה םינמרגה תפרח .האלהו ונממ ונוחצנ הנהו .גחה
דרמ לע העידיה תא ל"וחל רדיש "טיווש" תימואלה תינלופה תרתחמה לש יאשחה וידרה
תוצראב תודגנתהה תועונת תא הלמשחו םלועב הטשפ ,םייפנכ הל התשע העידיה .םידוהיה
טרפ) ללכב הפוריאב ןושארה ,ןילופ תמדא לע ןושארה ןיוזמה דרמה הז היה ןכש .תושובכה
ינסחמב רוגאה םינוילימה שוכר לע דוע סוחל אלש םינמרגה וטילחה התע .(היבלסוגויל
לש ןוילעה דקפמה ,רגירק תועצמאב ,פורטש לביק לירפאב - 24 ב .וטגבש .ס.ס-הו אבצה
התע .םחר-אלל דרמה תא אכדל הדוקפ ובו ,רלמיהמ קרבמ ,ןילופב .ס.ס-הו הרטשמה תוחוכ
.וטגה לש תיתטיש הסירהב פורטש לחה
לש םהיתולועפ תא ןוויכו ןוריווא גח וטגל לעמ .הרעבת תוצצפ וקרזנו ,םירויבהל ולעפוה
םינסחמ םתיצהב ,םיריעבמה ןיב ויה םימחולה םג ךא .וטגב וצרפ קנע-תוקילד .םינמרגה
.בר שוכר זכור םהב ,םינמרג

ח"ודה ךותב ;שאב םילוע םיתבה :השראו וטיגב דרמה ימיב :הנומתב
וטיגה בירחמו דרמה אכדמ ,פורטש ןגריי ס"סה לרנג לש םימוליצב
הלכא שאה .םהיתודמע ףילחהל תובר םימעפ םידוהיה םימחולה לש ברקה תוגולפ וצלאנ התע
.ךלהו קמטצה המיחלה בחרמ .הז רחא הזב םינינב ישוגו תיב רחא תיב
לא םינפ תמיחלמ וענמנו ,םיבראממ המיחלל ,תינזיטרפ המחלמ תטישל םימחולה ורבע התעמ
.בראמה ןמ םידוהיה תא םיפקות ויהו הטיש התוא וטקנ םינמרגה םג ךא .םינפ
.וילהנמ לע ראוארב לש פושה ילעופ לכ תא וטגה ןמ םינמרגה ואיצוה לירפאב - 24 ב
אצמנ וב 29(, אלימ) תיבל םג העיגהו הטשפ הפירשהו ,לעפמה יניינבב שא חליש ביואה
.ושטנל וצלאנ םימחולה .ל"יא לש רקנוב
תוגג לע ויה םיטטושמ םימי ךשמב .תושדח תודמע םהל רותל םימחולה וצלאנ ,הדמע הלפנשמ
,םהיתוחיגל השדח ברק תדמע ןיקתהלו הסחמ אוצמל ידכ ,םיתבה תוריקב תוצרפ ךרד םירבועו
.ללכ תירשפא התייה אל תומיוסמ תורזגבו וערוה המיחלה יאנת .ךועדל לחה דרמה םלוא
וא יטילופ ןוגרא לכל וכייתשה אלש ,תוצובק םג השראו וטגב ומחלנ לירפא דרמב
,דיעמ םשה). תויארפ תוצובק ונוכ ןה .קשנ ורגאו ןמצעמ ונגראתה ןה .יאבצ
וטגל תוקיזמ תולועפ םמצע תעד לע םיעצבמ ויהש שיו תורמ ולביק דימת אל יכ
םש תא ולצינש ,הלאכ םהיניב ויה ףא .םחולה ידוהיה ןוגראה תוארוהל דוגינב
ויה םינגרואמה םימחולה ,וטגב דוש-תוטישפ םיעצבמ ויהו דחוימה בצמה תאו תרתחמה
(.םתוא םיאלוכ ףאו םקשנמ םתוא םיקרופ
.וו.ז.'ז וא ל"יא ינוגראל ופרטצה ,דרמל ומדקש תועובשב רשא תוגולפ םג הלא ןיב ויה
םינוגראה ידקפמ לש םדוקיפ תחת ומחלנ דרמבו ,םתורמ תא ולביקו (ימואלה יאבצה ןוגראה)
םהילא וצרפ םינמרגה רשאכו ,תימצע הנגהל םירקנובב קשנ וזכירש ,םידוהי ויהו .םימחולה
ודכלתה םהב ,הלאכ םיניוזמ םירקנוב .שאב ביואה לע םיחתופ ויה ,תאצל םהמ ושרדו
םיבצק ,םינולגע ,םילבס - ףורגא ילעבו שפנ יזע םירוחב ,"םייארפ" םימחול לש תוצובק
ינורחא ויהו דרמה יוכיד רחא םג הפורשהו התמה ריעב םחליהל ופיסוה - םיחירבמו
.חטשב םימחולה
אל ,סורה תיבל תחתמ ןקתוהש ,הז רקנוב 18. אלימב רקנובב אצמנ יזכרמה וטגב ל"יא סיסב
םיבנג םהיניב ,ןותחתה םלועה ישנא - פמא'צ תצובק ידיב אלא ןוגראה ידי-לע הנבנ
השראווב "םתכאלמ"מ ורשעתהש ,"ויניתנ"ו ,גלפומ רישע ,היפונכה שאר .םידעומ םיחצורו
.ןוזמ יכרצמ לש לודג יאלמ וב ורגאו םימ זרבב ,למשחב רקנובה תא ודייצ ,המחלמה ינפלש
רואמב םימחולה תא ולביק "םיפמא'צ"ה .תואיציו תוסינכ 5 ולו ,תודימ-בחר היה טלקמה
.םימחול האמכ ומעו 'ץיבלינא יכדרמ אצמנ ןאכ .םנוזמב םתא וקלחתהו ,בר דובכבו םינפ
םיבראמל םיאצוי ויה ונממו ,תוברקה רחא תומחולה תוגולפה תוגוסנ ויה הז סיסב לא
םירויסלו
םינוממל חוויד ,פורטש ןגריי ,דרמה אכדמ .םחלו רעב וטגה ,ויתוחוכ תיראשב קבאנ וטגה
,םירצובמ םירקנוב לש ריעל ךפהנ וטגה לכ ,ברק אלל רקנוב םידכול ןיא יכ ,וילע
הררש הקומע םימחול-תווחאו תוינויערה תוציחמה ולפנ תוברקב ,םיננוגתמו שא םיקרויה
.םידרומה ןיב
לא דחא םירוגמ קולבמ ורבע םה .וטגה תא תויתטישב םינמרגה ובירחה לירפאב 25 זאמ
.םהירייד לע וטטומתהו ופרשנ םיתב .והוצצופו ונכש לא דחא םינינב שוגמ ,והנשמ
,אובחמה תומוקמלו םייעקרק-תתה םירקנובל תוברקה ץורפ םע הדריש ,תיחרזאה הייסולכואה
לע תולעלו היטלקמ תא ןשעהו ברה םוחה ,תופירשה לשב שוטנל הצלאנ ,וטגה חטשב ונקתוהש
וזכור םיתייצמה .םהיאובחממ תאצל םידוהיל וארקו רצחל רצחמ ורבע םינמרגה .עקרקה ינפ
םילגמה .הדמשההו זוכירה תונחמ לא וחלשנו םידעוימה זוכירה תומוקמבו תומוחה דיל
,ויה םיכורח םהינפו םהידגב ,תאצל וצלאנש ,םידוהיה ןמ םיבר .םוקמב וחצרנ תודגנתה
וסינ םה .שאב ולע םהיתבשכ םג ,ענכיהל ובריס םיבר םידוהי .םיעצפ הסוכמ םפוג לכו
תאו ,םיצפוקה לא וריו םינמרגה ודמע הטמל ךא .ץופקלו םירעובה םיתבה ןמ ץלחיהל
דקפ פורטש ךא .בויבה תולעת ךרד טלמיהל וסינ םיבר .תובהלה לא םייח וכילשה םידליה
םג ליעוה אלשמ .םיטלמנה רשב תא ברצש רמוח ,טיזוארק םהב להמנש םימב תולעתה תא ףיצהל
,ןשע-תורנ וקרזנ ןכותלו ,ביואה ילייח ידי-לע תולעתל הסינכה יחתפ וספתנ ,טיזוארקה
םימהוזמה םימהו ,תולעתה ךותב ופסנ םיבר םידוהי .קנוח זג תולעתה תא ואלימש
.תולעתב םירבעמה תא תופיכת ומתס רשא ,םהיתויווג תא ואשנ םילערומהו
יפוא התעמ היה דרמלש אלא ,הכשמנ תודגנתהה ךא - שא-תלוכאמל ויה רבכ םיבר םיתב ישוג
.שאה החצינ ,ול ולכי אל םינמרגהש ,םחולה וטגה תא .תולילב ןרקיעו ,עתפ-תוחיג לש
.וטגה תא תובזוע ולחה םימחולה תוצובק
רשא .וו.ז.'ז ימחול לש הגולפ ,שארמ וניכהש ,הרהנמה ךרד האצי לירפאב - 24 ב
תא וליג םינמרגה .(ןילאכימ) ךומס רעיל ועיגה םה .בונארומ רכיכב ומחלנ
ךשמנש ,םינמרגהו םידוהיה םימחולה ןיב זע ברק שטינ םויה תרחמל רבכו .םהיתובקע
יראה דצב ורצבתהו השראוול ורזח םה .ץורפל םבורב וחילצה םידרומה .תודחא תועש
םיטסישפ ויה םיפקותה יכ ,םירעשמ .ופקתוה ןאכ םג לבא 13(. הקסבובי'זג בוחרב)
,לאדור ןואיל ,וידקפמו דוגיאה ישארמ דחא ברקב לפנ יאמב - 6 ב .םיינלופ
לש תורחא תוצובק .לקנרפ לוואפ םדקפמ םהיניבו םימחולה ראש ופסנ שדוחב - 11 בו
ב .םחלהל וסינ דוע ,וטגב תונושה תורזגב ורזפתהו בונארומ רכיכמ ורבעש ,דוגיאה
.2 הקסבונארומב םתדמעמ ,םיימוי ךראש ,זע ברק ךרענ ןיידע לירפאב 27-
חטשב ומחלש ,ל"יא ירבחמ םעפה ,תפסונ םימחול תצובק וטגהמ האצי לירפאב - 29 ב
תרזעב ואצוה שיא 40.ךישמהל ולכי אלו ויה םיבער .רלג רזעילא םדקפמ םע ,ץלוש-סנבט
דצה לא הבודורגוא ךרד 56, ונשאל בוחרמ הכילוהש הרהנמ ךרד .ר.פ.פ-המ םיינלופ םירבח
.יראה דצב אובחמל ראשהו ,השראו דילש יקנאימול תורעיל ועיגה םהמ םישולש .יראה
.ופסנ םבורו םתוא התליג ופאטסגה
ל"יא לש רקנוב םינמרגה ופיקתה יאמב - 2 ב .םקבאמב וכישמה םימחולה ראש
ברקב ,םינתשרבמה חטשמ ועיגהש םימחולה לש םסיסב תא 30(, הקסנאקשיצנארפ)
.(ןמטוג ךונח לש ותצובקמ) ןאראב הרובד תמחולה דחוימב הנייטצה חקלתנש
.וצרפ םימחולהו ,ולבלבתנ םינמרגה .ןומיר הליטהו רקנובה ןמ הנושאר החיגה איה
קרמ חצינ הזה ברקה לע .רוחאמ םינמרגה תא הפקתו רחא חתפמ החיגה הינש הצובק
ןאכ .רטסוש קמאלשו סנולב קארוי :םיריעצה םימחולה ינש םינייטצמה ןיב .ןמלדא
קרוי םג לפנ .ל"יא תדקפמב ןושארה הגיצנו "דנוב"ה זכרמ רבח ,לימדיינש קרב לפנ
םהרבא ןמאנה ירוביצה ןקסעה םג הרונ ןאכ .ןמטוג ךונח הגולפה דקפמו סנולב
תדימב םימחולב ךמתש ,םחולה ידוהיה ןוגראה לשו תיצולחה תרתחמה לש הדידי ,רנפג
.ותלוכי
םחול אצמנ תאז הצובקב .םיברקתמ םינמרגב םימחולה וחיגשה רחא רקנובל םכרדב
דקפמ לש ונב היה אוה - 16. ה ןב ,טנל ןנאש ,לארשי ץרא דילי ,ריעצ
םינמרגה תא הארשמ .ןנאש רענה היה ץימא םחול .טנל שרה הגולפ
לע וריטמה םינמרגה וידי יתשב םקיזחהש םיחדקא ינשמ שאב םהילע חתפ םיברקתמ
הרובד םג םילפונה ןיב ,ופסנ םירחא םיבר םימחולו ןנאש .םינומיר רטמ םימחולה
.ררל הרופצ- תרחא הצימא תמחולו ןאראב
18 אלימב ,יזכרמה רקנובב .וב םוחלל םוקמ דוע היה אל .ןיציקה לכ ולכ .ביבסמ רעב לכה
,ריוא רסוחמ קנחמהו בערה רבגו ןוזמה לזא ,םימחול 100 ומעו ץיבלינא יכדרמ אצמנ וב
- 7 ב והוליג םינמרגה .טלפמ םהל ושפיחש םיחרזא לש תובר תורשע םג וכותל וסנכתנ ןכש
ידכ .זג וכותל ומירזה ונענ אלשמ .תאצל םימחולל וארקו והופיקה םויה תרחמלו שדוחב
תפרשב ףרשנ אלש ימ .םשפנב די םיחלוש םימחולה ולחה ,ביואה ידיב םייח לופיל אלש
לש ישימחה חתפב ולצינ םהמ םיטעמ קר .ופוגב רודכ חלש ,זגב קנחנ אלש ימ ,רקנובה
.םיעוצפו םיכורח ,זג םיגופס םהו ,םינמרגה וליג אל ותואש ,רקנובה
ןמ האיצי ךרד שפחל ,בויבה תולעת ךרד םימחול לש תודחא תוצובק וחלשנ ןכל םדוק דוע
,םימחולה תיראשל טלפמ שיחהל התייה הרטמה .יראה דצב םירבחה לא רשקו רעובה וטגה
ןמ םאיצוהל ,הרובחת יעצמאו בויבה תולעת לש הכובסה תשרב םוכילויש םיכירדמ גישהל
ביואב ולקתנש םהמ .ורזח םיאצויה לכ אל .ינאזיטרפה םקבאמב ךישמהל ידכ ,רעובה וטגה
תא ואצמ אל בוש םירזוחה .ואבש תמועלכ ורזחו תולעתה חתפב םינמרג ואצמש םהמ ,ופסנו
.ןוסאה יטרפ תא ועמש םיטעמה םילוצינה יפמ .רקנובה
המהוזה-ימב םויו הלילו םוי תדידנ רחא .תולעתל ודרי בושו םהיעוצפ תא ופסא םויב וב
יאמב - 10 ב ואצי ,םרזב תופרגנה תויווג ןיב ,ראווצ דע םימעפל ועיגהש ,בויבה לש
האצמ ןאכ .םינלופ והוסלכא התעו ,ןטקה וטגה רבעב היה םש .הטסורפ בוחרבש הלעתה חתפל
"הבודויל הידראווג"ה ירבח תרזעב ,יראה דצב םירבחה ידי-לע הנגרואש הלצהה-תחלשמ םתוא
תא בישהל ןוזמו הקשמ הלעתל ודרוה ,האיציה חתפב תוכחל דוע וצלאנש ,םימחולל .תינלופה
םיררוגו ,םות דע םיטוחס םהשכ םקשנ לע םימחול - 35 כ בוחרל ולעה רחאו ,םהיתושפנ
ינלופ ןיצק-תת הבו ,םהל התכיחש ןיזרבא הסוכמ תינוכמל ולע םה .םהילגר ישוקב
השראו ימחול תיראש תא וליצהב וייח תא ןכיסש ,"ק'צאשק" הנוכמה ,קייג באלסידלו
הדיגבבו הרטשמה םע הלועפ ףותישב הבודול הידראווגה ידי לע דשחנ ךכ רחא לבא ,םידוהיה
.תוומ ןיד רזג אצוה ושאר לעו
ואציש ,םירבחה םהל וכיח רבכ םש .יקנאימול רעיב הרצעו ריעה ךרד הרהדב הרבע תינוכמה
םתא רשקתהל וקיפסה אלש ,םימחול תוגולפ דוע וראשנ וטגב .לירפא ףוסב וטגה ןמ
בקע .ךומס ברח ןיינבב ורתתסהו הרזע אלל תולעתה ןמ תולעל וסינ םהמ 40.םאיצוהלו
םילפונה ןיב .ופסנ םבורו םהל ברא רבכש ביואה תוחוכב ולקתנ םה הינלופ השא לש הנשלה
.ןייטשטרא הירכז ץימאה םחולהו דקפמה היה
תולועפב וטגה ךישמה דוע ,דרמה דקפמ םע ל"יא לש יזכרמה רקנובה תליפנ רחא םג ךא
.תודדוב המיחל
ךרע תוושל ידכו .השראו וטגב "ןויצקא-סורג"ה םויס לע פורטש ןגריי עידוה יאמב - 16 ב
רורצ תא .וטגל ץוחמ היהש ,הקצאמולט בוחרב יזכרמה תסנכה תיב תא ץציפ ועצבמל ילמס
דוע ןיא" טפשמב לחה ,דרמה ימיב וטגב ושענש ,םימולצת םג ופסונ םהילא ,ולש תוח"ודה
."השראווב תידוהי הנוכש
ורתתסה ,תוברחל תחתמ ,םיפתרמב .ץצפומהו ףורשה וטגב קבאמה םת אל ןיידע ןכ יפ לע ףאו
םיינמרגה תורמשמה תא םיפקות ,תולילב םיחיגמ ויה םה .םקבאמב וכישמהש םידוהי תוצובק
חקלתמ היה תופוכת .םימלענו ןוזמבו םימב םידייטצמ ,םקשנ תא םיקרופ ,וטגב םירייסמה
ויה םידוהיה רשא שי .םיפפועתמ םינומירו ,םיקרוש ויה םירודכ ;תוברחה ןיב שממ ברק
םיבראמ תטיש םה ףא וטקנ ןכש ,םיחתופה ויה םירטושה וא םינמרגה רשא שיו ,םיפקותה
הלעפש ,תינלופה הרטשמה החוויד ילוי שדוחב דוע ...תוסירהה ןיב בנגתמה ידוהי לא ופצו
ץיוושואמ ואיבה םינמרגה .לכה םדנש דע ,לוכיבכ ,תמה וטגב תוברק לע ,םינמרגה תורישב
שופיח - השעמלו ,תוסירהה יוניפ - הרטמה התייה תימשר .הירגנוהו ןווי ידוהי ,םיריסא
.תוברח ייעל ,התמ ריעל וטגה ךפהנ ויתסב .תוברחה ךותב םידוהיה ,לוכיבכ ,ונמטש תורצוא