תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  דרמה יוכיד רחאל ל"יאו ימואלה ידוהיה דעווה תוליעפ
()1972 תימשנ הרש :תאמ

תרתחמהו ,םיידוהיה םיירוביצה םייחה קפוד םדנ אל וטגה תפרשו דרמה יוכיד רחא םג
אל םידוהי וחילצה וירחאלש םישדחב םגו לודגה שוריגה ימיב דוע .לועפל הכישמה תידוהיה
ןילופ תודהי ידירשלו יראה דצב םירתתסמה םידוהיל הגאדה תא .וטגה תא בוזעל םיטעמ
םואיתה-דעוו ימואלה ידוהיה דעוה םמצע לע ולטנ ,םימייק ויה ןיידעש ,תונחמב םיקמנה
.השראו ריעב תרתחמב
םינלופה .גג-תרוקל לכ-םדוק וקקזנ םה .בר ףסכל ויה םיקוקז יראה דצב ורתתסהש םידוהי
:רתויב םירומח ןישנועל םייופצ ויה ךכ לע .רתתסמ ידוהיל רדח ריכשהל ודחפ ללכ ךרדב
םינלופ לש םיוסמ זוחא היה םנמא .גרוהל האצוהל וליפאו זוכיר הנחמל חולישל
השע - עירכמה בורה ךא ,םהיתורידב םידוהי וקיזחהו ןיעדויב םמצע ונכיסש ,שפנ-יליצא
םימוכס םלשל וצלאנ םירתתסמה םידוהיה .םירכינ םיחוור סינכמה קסעו הסנרפ רוקמ הזמ
.םהל וריכשהש ךוכ לכ דעב םימוצע
האצוהש ,הדיל-תדועת :"םתוירא" תא תוחיכומה תודועתב .דייטצהל ויה םיבייח ךכ לע ףסונ
,הריד גישהל ללכ היה רשפא יא הלאכ תודועת ילב .המודכו הליבט-תדועת ,היסנכ ידי-לע
עדי אל יכ ,ולצא ידוהי ספתנשכ ,ןועטל ינלופה הרידה לעב היה לוכי אל ןהידעלב ןכש
.ריידה לש ותודהי לע רבד
היה ךירצ הלאל .קהבומה ידוהיה םארמ תמחמ ,הלילו םמוי רתתסהל וצלאנש ,םידוהי ויה ףא
ובראו ,םירתתסמה םידוהיה תכמ ויהש ,םינטחסהו םינישלמה .םאובחמ םוקמל םהיכרצמ איבהל
םישרודו וילא םירס ,רתתסמה לש ותריד תא תופוכת םילגמ ויה ,ריעה תובוחרב םידוהיל
ונווכתה םירקמה בורב .תרחא גג-תרוק ול שפחלו חורבל ידוהיה ץלאנ זאו .רפוכ ימד
ויה הנממ םיפרמ ויה אל בוש והולביקשמ .ופסכ תא ידוהיה ןמ טוחסל רקיעב םינישלמה
םנברוק תא ודימעהש דע ,הלילח רזוח ךכו .םהירבח תא וילא םיחלוש וא ,םירזוחו םיאב
.תושרל ותוא םיריגסמ ויה ,ושפנ תא תודפל המב דוע ול היה אלשכו .קיר ילככ

ותגאד .תופורתלו ןוזמל ,םידגבל :עויסל םיקוקז ויה ,תונחמב ויח ןיידעש ,םידוהיה םג
קשנב דייצל התייה ,ןמרקוצ קחצי היה התע ודקפמש ,יראה דצב םחולה ידוהיה ןוגראה לש
העשה אובבש ושקיב םה .תוננוגתה-יאת םהב ומיקהו תונחמל ואבוהש םירבחה תא רשפאה לככ
.םשפנ לע דומעל ולכוי תילרוגה
העפוה ילעב ,םיחילש תותווצל ימואלה דעוה קקזנ הלאה הלצההו הרזעה תולועפ לכל
הרצ תעב רומשל ועדישו םיצימא םישנא ויהיש רקיעבו ,םינלופכ וארייש ,המיאתמ תינוציח
םישיגמ ,עויסה יפסכ תא םיקלחמ ,אובחמה תומוקמב םירקבמ ויה הלא םיחילש .םחור-רוק לע
.םינטחס םע וכבתסהש םידוהיל רפוכ-ימד תאצמה ןעמל םישוע ףאו ,םילוחל תירשפא הרזע לכ
עבצ לע התנוכש ,םינמרגה תורישב תלעופה ,תינלופה הרטשמה ידימ םידוהי תודפל וסינ םה
.ןילופ תודהי ןדבאב בר קלח הל םגו ,"הלוחכה" הידמ
,ץראל-ץוחמ םקלחב ולבקתנש ,םימוצע ףסכ ימוכס ועלב ,תורחא תוברו ,הלאה תולועפה לכ
ידוהיה בושייהו תירבה-תוצראבו הפוריאב םיידוהיה םינוגראה ומיקהש ,"הלצהה תדעו"מ
הלוגה תינלופה הלשממה יחילש תועצמאב ןילופל העיגמ התייה תאז תיפסכ הרזע .ץראב
.ןודנולב
,היתב ותשא הדבע ותא דחי .ןמרב ףלודא ר"ד היה יראה דצב ימואלה ידוהיה דעוה גיצנ
.םירתתסמה םידוהיה תלצהב הבר תוריסמ התליגש
תיראש תא 1944 ץיקבו ,םינורחאה םידוהיה תונחמה תא םינמרגה ולסיח 1943 תנש תאצ םע
לכמ םיגוסנ ולחה םה .הלפמ ירחא הלפמ ולחנ התע .ברק םה םפוס םג לבא 'זדול וטג
םיסורה ורבע 1944 ץיקב .םפדוהו םהב הכמ םודאה אבצהשכ ,תוצעומה-תירבב ושבכש םיחטשה
,הגארפו ,תינלופה הריבה תברקב הלסיוה דיל ודמע רבכ טסוגוא שדוחבו ןילופ תולובג תא
.םדיב היה רבכ ,רהנל רבעמ השראו לש הרברפ
,יקסבורומוק-רוב לרנגה לש ודוקיפב ינלופה דרמה השראווב ץרפ 1944 טסוגואב - 1 ב
לא זורכ םסרפ םחולה ידוהיה ןוגראה .ק .א תינלופה תרתחמה לש םיניוזמה תוחוכה דקפמ
ימחול .אוה דחא ביואה יכ ,םינלופה םע דחא םכש םחלהלו דרמל ףרטצהל םהל ארקו םידוהיה
ושקיב ינלופה דרמב םג ןכש ,(הבוטסומ בוחרב) םהל הנתינש ,ברק-תרזגב דרמב וכרענ ל"יא
.םידוהיכ םחלהל
ריעהו ,התלגוה השראו לש התייסולכוא .םירמ תוברק לש שדוח רחא אכוד ינלופה דרמה
םידוהיכ עיפוהלו םתמוק ףוקזל םהל ןתינש ,םידוהיה םימחולה ידירש .ביואה ידיב הסרהנ
האנשה לושחנ האגו רזח בוש יכ .רתתסהלו רוזחל התע וצלאנ ,דרמה ימי ךשמב שמשה יניעל
.םידוהיה ידירש לא
העודי התייהש ,םידוהי תרזעל תירוביצ הצעומ השראווב הלעפ 1942 תנש רבמצד זאמ דוע
הפוקתבו ,יטרקומדה ינלופה רוביצה יגיצנ רקיעב הב ופתתשה ."הטוגא'ז" היוניכב
הריכזמ :התלועפב ופתתשה םידוהי ינש םג .תילותקה הגלפמה ירבח םג הב ולעפ הנושארה
"דנוב"ה תא גצייש ,רנייפ ןואיל ד"ועה - תואישנה רבחו ,ןמרב ףלודא ר"ד היה יללכה
.ןמאנ רוביצ-חילשכ עדונו "םואיתה תדעו"ב
,תורידל ,"םיירא" תוריינל הגאד איה 1945. ראוני דע ,ףוסה דע הלעפ תאז הצעומ
םיעצמאה תא .הדשה ירעב םידוהיל עויס השיגמ התייה םג איה ,םידוהי םידלי לש םרודיסל
םימחולה ידירש םג וצלאנ התע .ץראל ץוחב םיידוהיה םינוגראה וקפיס התלועפל םייפסכה
.םיינלופ םידידי ךכב םהל ועייס .השראו לש יראה דצב ,רתס-תורידב ןוכשל
.1945 ראוניב 17-ב קר השראו וליאו 1944(, ילויב )24 ןילבול ןילופב הררחתשה הנושאר
טקלל ,ודרשש םיירוביצהו םייטילופה היגיהנמו תידוהיה תרתחמה ידירש ורזח הרורחש םע
םייח דוע ונבנ אל תואושמה לע ךא .םייחה ךשמהל םנווכל ידכ ,ןילופ תודהי ילוצינ תא
- השדח קבאמ תשרפ הלחה .ןילופ תודהי לש םינשה ףלא תב הירוטסיהה המת .םיידוהי
.תידוהי הנידמ לע המחלמהו ,הלפעה ,"החירב"