תימשנ הרש - וטגה לש וקבאמ < תואטגה ימחול תיב <
  קא'צרוק שונאי לש תומה דעצמ
()1972 תימשנ הרש :תאמ

רפוסה תלהנהב םימותיה תיב אצמנ ,ןטקה וטיגה לש תובוחרה דחאב 16, רפסמ הננאיש בוחרב
.קא'צרוק שונאי עדונה ינלופה
לכ תא שידקה ,ועוצקמ יפל אפור ,(טדימשדלוג אוה יתימאה ומשש ידוהי) קא'צרוק שונאי
םידלי אפיר אוה .םידלי ןעמלו םידלי לע םיאלפנ םירפס בתכ אוה .םידלי ךוניחל וייח
השראווב אל הליהתל אצי ומשש ,הנלאמכורק בוחרב םימותיה תיב לש ינחורה וגיהנמ היהו
...הלוכ ןילופב אלא ,דבלב

לבא .םחלל הבער השראו .הז תיבב וכנחתה ,םאמו באמ םימותי לכה ,ךרעב ,םידלי 200
םישובל ,שאר-יפופחו םיצוחר יה םה .המדאל תחתמ וידלי ןעמל ןוזמ גישמ היה קא'צרוק
בלכה תא ולבי יכ ,םידוהיה לככ וויק םהו .םייקנ םיעוציב ונשי ,עבושל ולכא ,יקנ
השראו ידוהי לכ שוריג לע ךושחה רזגה לפנ הנהו .תצחומה ותלפמב ואריו עגושמה ינמרגה
.םידליה - םירוהטה םיבש םירוהטה ויה םינושארה תונברקהו

ואיצוה םהמש תורחא תוימינפמ תועידי וילא ועיגה ןה .ןוסאל ןכומ היה קא'צרוק שונאי
וליבוהו - םחל תסורפ אללו םימ תצק אלל - םא אללו בא אלל ,החגשה לכ אלל ,םידליה תא
ןישנועה הנחמ לע םיעיבצמ) ךרדב ותמוה םידליה לכ .תומל םשמו גאלשמואה רכיכל לכה תא
...ילמשח םרז ידי-לע וא ,זאגב הלערה ידי-לע (הקנילבארט
םידליה לכ לע הויצ 16, הננאיש לע הדקולבה הליחתהש ינפל ,ןכ ינפל םיימוי וא םוי
םחל םע תיקש הנתינ דלי לכל .תויקנ תוצלוחו תונתכ שובלל ,לגר דעו שארמ ץחרתהל
.םימ קובקבו
יחצורשכ ,קר עודי .םתוא םיליבומ ןאלו ,ןנוכתהל םהילע המל ,םידליל הליג םא ,עודי אל
תיבב ודבעש ,תודחאה תויחאהו קא'צרוק שונאי ודמע רבכ 16, הננאיש לע ולפנתה םידליה
...תומה ינפ תא לבקל םינכומ ,םידליה ןכו ,םימותיה
םיחרופ םייח םייתאמ ,םידלי םייתאמ .ארפ-תויריב המינפ וצרפ םייארלטיהה םידליה-יחצור
.הז רחא הזב םהב םירוי הנה יכ ,תוומ-דחפ יזוחא ודמע
ונודינש תורוהטה תושפנה םייתאמ .וקעצ אל הלאה םידליה םייתאמ : אוה אלפומ רבדו
.רתתסה אל םהמ שיא ,טלמנ אל םהמ שיא .וכב אל תוומל
ןגיש ,קא'צרוק שונאי םהיחאו םהיבא לע ,םכנחמו םבר לע תולוח תוינונסכ הקפרתה קר םה
.םהילע רומשיו םהילע
לכ וליג אל םינמרגה םיבלכה לבא .רובשהו םונצה ופוגב םהילע הפיחו ,ןושאר דמע אוה
: תיבלכ החיבנו הינשב לוגרפה ,תחא דיב חדקאה ,וב תובשחתה
! דעצ ,המידק -
קיזחמ ,םקועמו ףופכ ופוג ,םיפגמ לוענ ,רוע תרוגח רוגח ,עבוכ אלל קא'צרוק שונאי
,םינבל םירניסב תורוגח ,תודחא תויחא תודעוצ וירחאו .המידק דעוצו דלי לש ודיב
.הדקעל םילבומ םהו ,ופפוח התע קר םהישארש ,םידליה םיתאמ ןהירחאו
םיתניב .םידוהי םג םעפהו ,םיניארקוא ,םינמרג םירטוש םידדצה לכמ ופיקה םידליה תא
,ימ תא .ליצהל ושקיב ,ןפלטל ץורל וליחתה 16. הננאישב שחרתמה לע טארנדויב עדונ
.קא'צרוק שונאי תא קר אלא ,םידליה םיתאמ תא אל ?ליצהל יללה ושקיב םתא םיבשוח
םע ךלהו ,השראו ידוהי לכ תא ובירקהש ,הליהקה ישנאל הפי הדוה הזה ליצאהו לודגה שיאה
...גאלשמואה רכיכ לא וידלי
לכ יפל .םימותיה םיתאמו קא'צרוק שונאי ופסנ הפיא ,ןמיס ןיא הזה םויה דעו
,םדה-תליגמל םיקרפ ישאר םיטעמה ירבד ויהי .רכז דוע םהמ ראשנ אל םינמיסה
.םינטקה ויכינח םיתאמו קא'צרוק שונאי תארקנה

שוריגה ימי לע הסמב הלולכ ,ויכינחו קא'צרוק לש הנורחאה םכרד לע ,וז המישר
רמתשנ דיה-בתכ .עדונ ידוהי רפוס ,הלרפ עשוהי תאמ ,השראו וטיגב לודגה
. 1944,ץיבשואב הפסנ רפוסה .םולבלגניר ןויכראב