םימושיר < תונומת םובלא < תואטגה ימחול תיב <
  ינמרג ןיצק


.השרו וטגמ 13 ןב דלי ,ןמרטוג (בקעי) הבוק לש רויצ - ינמרג ןיצק
."תבש גנוע" ןויכראב אצמנ רויצה