םימושיר < תונומת םובלא < תואטגה ימחול תיב <
  הנליו וטגמ דלי לש ןקויד


.ץישפיל בקעי ידיב רייוצ ,הנליו וטגמ דלי לש ןקויד
.ףוהטוטש הנחמב רתוי רחואמ הפסנ דליה
.ואכד הנחמב הפסנ ץישפיל בקעי