םימושיר < תונומת םובלא < תואטגה ימחול תיב <
  ההק רוסמ


,תורגנל הכאלמ תיבב דבעש לזיימ םלושמ רענה לש יטסירומוה רויצ
.בו'צשרוב וטגב הארנכ
.ץע תרוק רסנל םיצמאתמה םירענ ראתמ רויצה ,"ההק רוסמ" :םושירה םש
. 27/5/1942:רויצה ךיראת