םימושיר < תונומת םובלא < תואטגה ימחול תיב <
  םיידוהי היפכ ידבוע םיכמ םיינמרג םילייח


,םיידוהי היפכ ידבוע םיכמ םיינמרג םילייח
.השרו וטגמ 13 ןב רענ לש םושיר
."תבש גנוע" ןויכראב אצמנ םושירה