םימושיר < תונומת םובלא < תואטגה ימחול תיב <
  הנורחאה הקנהה


21/8/1985. תפרצ 19/1/1902 - השרו ,רלוא דוד
.תפרצב - 1947 ב השענ ,םימ עבצו ויד םושיר ,"הנורחאה הקנהה"