םימושיר < תונומת םובלא < תואטגה ימחול תיב <
  שאל תקונית ךילשמ ס.ס לייח


21/8/1985. תפרצ 19/1/1902 - השרו ,רלוא דוד
,טינוזמ לע ןמש ,"שאל תקונית ךילשמ ס.ס לייח"
.סירפב - 1976 ב השענ