םימושיר < תונומת םובלא < תואטגה ימחול תיב <
  שאר תחפטמ םע הרענ


1943.,ץיוושוא 1887 -,הסדוא,רדפ (ףלודא) קיזייא
,םיינועבצ ןמש יריגו םחפב םושיר ,"שאר תחפטמ םע הרענ"
.סירפ דיל ,יסנרד הנחמב - 24/1/1943 ב השענ