םימושיר < תונומת םובלא < תואטגה ימחול תיב <
  ותטימב דלי


."ותטימב דלי" רדפ קיזייא לש םושיר
סיראפ דיל יסנרד הנחמ 1942,