םימושיר < תונומת םובלא < תואטגה ימחול תיב <
  ץיוושואב תוקונית חצר


."ץיוושואב תוקונית חצר" גיזווש לרק לש םושיר
.הינמרג 1945 ירחא