םימושיר < תונומת םובלא < תואטגה ימחול תיב <
  םחל תיבב תוקוניתה חצר


."םחל תיבב תוקוניתה חצר" גיזווש לרק לש םושיר
הינמרג 1945