םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  ןוטלשל רלטיה תיילע דע תיצאנה הגלפמה דוסימ

1920 טסוגואב 8
].פ.א.ד.ס.נ[ תיטסילאיצוס-לאנויצנה הגלפמה דוסי
1925 רבמבונ
.ס.ס-ה תמקה
1931 ילוי
.ד.ס-ה תמקה
1932 ילויב 31
.גאטסכיירב תומוקמה 608 ןיבמ 230,תוריחבב םיגישמ םיצאנה