םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  המחלמה ץורפ דע ןוטלשל רלטיה תיילעמ

1933 ראוניב 30
גרובנדניה י"ע רלצנאקל הנמתמ רלטיה
1933 ראורבפב 27
גאטסכיירה ןיינב תפרש
1933 סראמב 5
הגלפמה .תונוש תוגלפמ לש ןתופתתשהב גאטסכיירל תונורחאה תוריחבה
טנורפ-ספמאק" תגלפמ ,התירב-תב םע דחיו תולוקה לכמ 44% תלבקמ תיטסילאיצוס-לאנויצנה
% - 52"טור-סייוו-ץראווש
1933 לירפאב 1
םיידוהי קסע-יתבו תויונח לע הינמרג יבחר לכב ןושארה לודגה םרחה
1933 יאמב 10
םידוהי-אלו םידוהי לש תפומ-ירפס דקומ לע םילעמ םיטנדוטס ;ןילרבב תיבמופ םירפס תפרש
"תינמרגה חורל םידגונמ"ה
1934 טסוגואב 2
הנידמה שאר לש תויוכמס ומצעל לטונ רלטיה ;גרובנדניה תומ
1934 רבוטקואב 30
שבח תא תפקות הילטיא
1935 סראמב 16
הבוח-סויג קוח ;ייסראו הזוחל דוגינב - טכאמרווה - ינמרגה אבצה שודיח
1935 רבמטפסב 15
"גרבנרינ יקוח" םשב םיעודיה דוסיה-יקוח ינש תלבק
1936 סראמב 7
ייסראו הזוחל דוגינב ,ןיירה רוזאל סנכנ ינמרגה אבצה
1936 יאמב 5
שבח לש תיפוסה התענכה
1936 ילויב 18
וקנרפ לרנגה לש ודצל תולעפומ ינמרגה אבצה תודיחי ,דרפסב םיחרזאה-תמחלמ ץורפ
1936 רבוטקואב 25
אמור-ןילרב "ריצ"ה תמקה ;יקלטיא-ינמרג הזוח
1938 סראמב 11
ךיירל הירטסוא חופיס
1938 רבמטפסב 29
הינמרגל םיטדוסה חופיס ,הינטירבו תפרצ ,הילטיא ,הינמרג ןיב ןכנימ-הזוח
1938 רבוטקואב 28
ןישנובז תינלופה לובגה-תנחת רבעל םיחלשנ "תוניתנ ירסח" הינמרג יבשות םידוהי ףלא17
1938 רבמבונב 9
זוכיר-תונחמל םיבחסנ םידוהי יפלאו ,שאב םילוע תסנכ-יתב תורשע :הינמרגב "חלודבה-ליל"
1939 ראוניב 30
השדח םלוע-תמחלמ לש הרקמב ידוהיה םעה תדמשהל גאטסכיירב ומואנב אבנתמ רלטיה
1939 סראמב 15
היקאבולסב תיאמצע הנידמו "טארוטקטורפ"ה תמקה ;היקבולסוכ'צ לש התענכה
1939 סראמב 23
הינמרגל למנהו לממ רוזא חופיס
1939 סראמב 23
"רודזורפ"ב םידחוימ םירודיסו גיצנאד חופיס רבדב ינמרגה םוטמיטלואה תא החוד ןילופ
1939 לירפאב 7
הינבלאל תשלופ הילטיא
1939 טסוגואב 23
]בוטולומ-פורטנביר םכסה[ תוצעומה-תירב-הינמרג הפקתה-יא הזוח