םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  םימע הריבדמ תיצאנה הינמרג

1939 רבמטפסב 1
הינשה םלועה-תמחלמ תישאר ;ןילופל השילפה
1939 רבמטפסב 8-29
ריעה לש התליפנ ,התנגהו השראו לע רוצמה
1929 רבוטקואב 2
םקשנ םיחינמ םינלופה םילייחה ינורחא ;ןילופ לש השוביכ םלשוה
1940 לירפאב 9
ולסוא התריב שוביכו היגברונל השילפה ;קרמנד לש השוביכ
1940 יאמב 10
תפרצ לע תורעתסהה ;גרובמסכולו היגלב ,דנלוהל השילפה
1940 יאמב 15
דנלוה לש התעינכ
1940 יאמב 28
היגלב לש התעינכ
1940 ינויב - 4 יאמב 29
קריקנודב יוניפה עצבמו יטירבה אבצה לש הגיסנה ברק
1940 ינויב 9
היגברונ לש התעינכ
1940 ינויב 14
סיראפ תליפנ
1940 ינויב 22
הינמרג םע קשנ תתיבש לע תמתוח ןאטפ תלשממ
1941 לירפאב 6
היבלסוגויו ןווי לע הפקתהה
1941 לירפאב 17
היבלסוגוי לש התעינכ
1941 לירפאב 27
ןווי לש התעינכ