םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  םימחולה תונחמה שוביג ;המחלמה ץורפ םע תוכרעיהה

1939 רבמטפסב 3
הינמרג לע המחלמ תוזירכמ תפרצו הילגנא
1939 רבמטפסב 10-3
תיצאנ-יטנאה תיזחל תופרטצמ הדנקו הקירפא-םורד ,דנליז-וינ ,הילרטסוא ,ודוה
1939 רבמטפסב 5
ןתוילרטיינ לע תוזירכמ תירבה-תוצרא
1939 רבמטפסב 17
תויברעמה הניארקואו היסורוליבל סנכנ םודאה אבצה
1939 רבמטפסב 28
ןהיניב לובגה םוחית לע הינמרגו תוצעומה-תירב ןיב הזוח
1939 רבוטקואב - 10 רבמטפסב 28
םודאה אבצה לש םיסיסב תמקה ;תויטלבה תונידמהו מ"הירב ןיב תידדה הרזע לע םיזוח
1939 רבמבונב 30
דנלניפו תוצעומה-תירב ןיב המחלמה תלחתה
1940 סראמב 12
דנלניפו תוצעומה-תירב ןיב םולש-הזוח
1940 ינויב 10
הינטירבו תפרצ לע המחלמ הזירכמ הילטיא
1940 ינויב 28
הניבוקוב לש ינופצה קלחלו היברסבל סנכנ תוצעומה-תירב אבצ
1940 טסוגואב 5-3
תויטייבוס תוקילבופר תוכפוה ,הינוטסאו היבטאל ,אטיל :תויטלבה תונידמה
1940 רבמטפסב 27
ויקוט-אמור-ןילרב "ריצ"ה תמקה
1940 רבוטקואב 28
ןווי לע תיטסישפה הילטיא תפקתה
1940 רבמבונב 24-20
"ריצ"ל תופרטצמ היקאבולסו הינמור ,הירגנוה
1941 סראמב 1
"ריצ"ה תונידמל תפרטצמ הירגלוב
1941 לירפאב 13
תוצעומה-תירבו ןפי ןיב תוילרטיינ הזוח
1941 יאמב 10
הינמרגו היכרות ןיב תודידי-הזוח