םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  תינופצה הקירפאו תיברעמה הפוריא תותיזחב המחלמה

1942/1941 ףרוח 1940/1939 - ףרוח
יטנאלטאה סונייקואה יביתנב ינמרגה יצה ןיבו תירבה-תוצרא יצ ןיב תוללוצה תמחלמ
1940 רבוטקואב - 5 רבמטפסב 6
ןודנול לש תוינלטק תוצצפה
1940 רבמטפסב 12
םירצמ תולובגל תוברקתמ הקירפאב תויקלטיאה תודיחיה
1940 רבמצדב 15
םירצמ ימוחת ךותמ יקלטיאה אבצה תא םיפדוה םיטירבה
1941 סראמב 24
הקירפאב ינמרגה חולשמה-ליח לש ותומדקתה תליחת
1941 לירפאב 4
הבאבא-סידא תא םיררחשמ םיישבח םינזיטרפו יטירבה אבצה
1941 לירפאב 10
קורבוט לע רוצמה לחה
1941 רבמצדב 11
ב"הרא לע המחלמ תוזירכמ הילטיאו הינמרג
1942 ראוניב 26
הינטירבל תועיגמ תונושאר תוינקירמא תודיחי
1942 ראוניב 29
יזאגנב תא םישבוכ הקירפאב "ריצ"ה תוחוכ
1942 סראמב 28
תוינלטקה ריוואה תופקתה תישאר ;קביל תצצפה
םייתיישעתה היזכרמו הינמרג ירע לע
1942 ינויב 20
םירצמל םירדוחו קורבוט תא םישבוכ "ריצ"ה תוחוכ
1942 ינויב 28
ץאוסה לע הפקתהל םיכרענו ןיימלע-לאל םיעיגמ "ריצ"ה תוחוכ
1942 רבמבונב - 2 רבוטקואב 23
ןיימלע-לא די-לע "ריצ"ה תואבצ תא םיסיבמ םייטירבה תוחוכה
1942 רבמבונב 11-8
הקירפא-ןופצ יפוחב תיטירב-תיאקירמא התיחנ
1942 רבמבונב 11
ישיוו לש תפרצ תא שבוכ ינמרגה אבצה
1942 רבמבונב 27
ןולוט ץרפמב יתפרצה יצה תא םיעיבטמ םייתפרצה םיחלמה
1943 ראוניב 24 -14
דגנ המחלמה תא להנל םתנווכ לע הקנלבזקב םתשיגפב םיריהצמ טלווזורו לי'צר'צ
תיפוסה התעינכל דע הינמרג
1943 יאמב 13
וז תיזחב תיאבצה הכרעמה ףוס ;הקירפאב "ריצ"ה תוחוכ תסובת
1943 ילויב 10
היליציסב תיאקירמא-תיטירב התיחנ
1943 ילויב 24
ינילוסומ לש ותחדהו וילודאב דרמ
1943 רבמטפסב 8
הילטיא לע םיטלתשמ םינמרגה ;קשנה-תתיבש לע זירכמ וילודאב
1943 רבמצדב - 1 רבמבונב 28
ןארהטב טלווזורו לי'צר'צ ,ןילאטס תשיגפ
1944 ראוניב 22
הילטיאב תיאקירמא התיחנ
1944 ינויב 4
אמורל סנכנ יאקירמא אבצ
1944 ינוי 6
הינשה תיזחה תחיתפ - הידנמרונל השילפה
1944 ילויב 20
רלטיה לש וייחב םינמרגה םילרנגה תושקנתה
1944 ילויב 25
תפרצ ברעמ-ןופצב תירבה תוחוכ תורעתסה
1944 טסוגוא 15
תפרצ-םורדב תירבה תואבצ תתיחנ
1944 טסוגואב 25
ידיב ןפרווטנא רורחש ;םייתפרצ םינזיטרפ ידי-לע הררחושש ,סיראפל םיסנכנ תירבה תואבצ
יטירבה אבצה
1944 רבמטפסב 3
יטירבה אבצה י"ע לסירב לש הרורחש
1944 רבמטפסב 14-10
הינמרג לובגל עיגמ יאקירמאה אבצה ;דנלוהל סנכנ יטירבה אבצה ;גרובמסכול לש הרורחש
1944 רבמצדב 16
םינדראה ירהב הנורחאה תינמרגה תורעתסהה
1945 לירפאב 29
הילטיאב "ריצ"ה תוחוכ תעינכ
1945 לירפאב 30
טסאירטל סנכנ וטיט לש יבלסוגויה רורחשה-אבצ