םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  הפוריאב רורחשה עסמו ינמרגה שלופה תפידה ;תוצעומה-תירב דגנ תיצאנה הינמרג תמחלמ

1941 ינויב 22
תוצעומה-תירב תא הפיקתמ הינמרג
1941 ינויב 24
הנבוקו הנליו לש ןתליפנ
1941 ילויב 1
קסנימו הגיר תליפנ
1941 רבמטפסב - 10 ילויב 10
תיסורה הקילבופרה ימוחתל םינמרגה תצירפו קסנלומס לע ברקה
1941 טסוגואב 2
הינמרג דגנ התמחלמב תוצעומה-תירבל תילכלכ הרזע שיגהל תובייחתמ תירבה-תוצרא
1941 טסוגואב 28
ןילאט תליפנ
1943 ראוניב 1941 - 30 רבמטפסב 8
דרגנינל לע רוצמה
1941 רבמטפסב 21
בייק תליפנ
1941 רבוטקואב - 1 רבמטפסב 29
המחלמ יכרצ תקפסהב תידדה הרזע ןיינעב הבקסומב תומצעמה תשולש לש הדיעו
1941 רבוטקואב 16
הסדוא תליפנ
1941 רבוטקואב 25
בוקרח תליפנ
1942 ראוניב 1941 - 1 רבוטקוא 1
םינמרגה לש הנושארה םתלפמו הבקסומ תנגה

1942 יאמב 15
םירק רוזא יוניפו 'ץראק תליפנ
1942 ילויב 3
םישדח 8 לש רוצמ רחאל לופוטסווס תליפנ
1942 ילויב 17
דארגנילאטס לע הרובגה ברק לש ותליחת
1942 ילויב 25
זקווקה לע לודגה ברקה תישאר
1943 ראורבפ 1942 - רבמבונ
דארגנילאטס די לע םינמרגה תלפמ
1943 ראורבפב 2
םיינמרגה תוחוכה דקפמ ,סולואפ לרנגה לש תיפוסה ותעינכו דארגנילאטס לע ברקה םויס
1943 טסוגוא דע ילויב 5
קסרוק די-לע עירכמה ברקה לחה
1943 טסוגואב 23
בוקראח לש הרורחש
1943 רבוטקואב 30-19
הבקסומב הינטירבו תירבה-תוצרא ,תוצעומה-תירב לש ץוחה-ירטסינימ תדיעו
1944 יאמב - 12 לירפאב 8
םירק רורחש
1944 ילויב 3
היסורולייב לש הרורחש םויסו קסנימ רורחש
1944 ילויב 13
הנליו רורחש
1944 ילויב 24
ןילופ לש הרורחש תישאר ;ןילבול רורחש
1944 ילויב 27
בובל לש הרורחש
1944 טסוגואב 1
הנבוק לש הרורחש
1944 טסוגואב 13
טשרקובל יטייבוסה אבצה תסינכ
1944 רבמטפסב 14
השראו לש רברפ - אגארפ לש הרורחש
1944 רבמטפסב 16
היפוסל יטייבוסה אבצה תסינכ
1944 רבמטפסב 22
הינוטסא לש הרורחשו ןילאטל יטייבוסה אבצה תסינכ
1944 רבוטקואב 13
היבטל רורחשו הגירל יטייבוסה אבצה תסינכ
1944 רבוטקואב 20
יטייבוסה אבצהו וטיט לש ימואלה רורחשה-אבצ ידי-לע דרגלב לש הרורחש
1944 רבמבונב 21
ינבלאה רורחשה אבצ ידי-לע הנריט הינבלא תריב רורחש
1943 רבמצדב 21
הירגנוהב תיממעה הכיפהה
1945 ראוניב 17
השראו רורחש
1945 ראוניב 26
ץיבשוא הנחמל יטייבוסה אבצה תסינכ
1945 ראורבפב 11-4
הטלאי תדיעו
1945 ראורבפב 13
טשפדוב רורחש
1945 סראמב 30
]גיצנאד[ קסנדג רורחש
1945 לירפאב 4
הבאלסיטרב רורחש
1945 יאמב 9
גארפ רורחש