םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  "ישילשה ךייר"ה תמדא לע המחלמה

1944 רבוטקואב 21
ןכאאל שלופ יאקירמאה אבצה
1944 רבוטקואב 23
תיחרזמה-היסורפל שלופ יטייבוסה אבצה
1945 סראמב 25
ראסה-לבח תא םישבוכ םיאקירמאה
1945 סראמב 30
הירטסואל יטייבוסה אבצה תסינכ
1945 לירפאב 9
יטייבוסה אבצה י"ע גרבסגינק לש השוביכ
1945 לירפאב 13
הניוול סנכנ יטייבוסה אבצה
1945 לירפאב 15
ןזלב-ןגרב הנחמ תא םיררחשמ םיטירבה
1945 לירפאב 25
הבלא רהנה לע תויטייבוסו תויאקירמא תודיחי ןיב השיגפ
1945 לירפאב 26
ןיטאטש תא שבוכ יטייבוסה אבצה
לירפאב 28
ןכנימל סנכנ יטירב-יאקירמא אבצ
1945 לירפאב 30
ץינאד לרימדאה הנמתנ ומוקמב ,תעדל ומצע דבאמ רלטיה
1945 לירפאב 30
יטייבוסה אבצה י"ע ןילרבב גאטסכיירה לע תחצנה לגד תאלעה
1945 יאמב 2
יטייבוסה אבצה י"ע ןילרב לש השוביכ םויס
1945 יאמב 8
הפוריאב המחלמה ףוס ;תיצאנה הינמרג לש תיפוסה התעינכ
1945 רבמבונב 20
גרבנרינב םייצאנה המחלמה-יעשופ לש םיטפשמה תחיתפ