םיאשונ יפל םיכיראת חול < תואטגה ימחול תיב <
  קוחרה-חרזמב המחלמה

1937 ילויב 7
ןיסב םישוביכ עסמב תחתופ ןפי
1941 רבמצדב 7
ב"הרא לש יאבצו ימי סיסב ,רובראה-לרפ תא הפיקתמ ןפי
1941 רבמצדב 21
ןפיל תענכנ דנליאת
1941 רבמצדב 25
גנוק-גנוה תא םישפות םינפיה
1942 סראמ-ראוני
המלש-ייא ,השדחה-האניג ,המרוב ,רופגניסב ,היזנודניא ייאב ,םיניפיליפב םינפיה ישוביכ
1942 ינויב 6-3
ייוודימ ייא י"ע ברקב ינפיה יצל תושק תודבא םיליחנמ םיאקירמאה
1942 טסוגואב 7
רסאמב ורהנו ידנאג ;האלמ תואמצע שרוד ידוהה סרגנוקה
1942 רבמטפסב 7
יבסרומ טרופ דיל הלפמ םילחונ םינפיה
1944 ראוניב 15
המרוב רורחשל םייזמרובה םינזיטרפהו תירבה-תואבצ תורעתסה תישאר
1944 ינוי 1943 - ינוי
טקשה-סונייקואה ייאב םיאקירמאה ישוביכ
1944 רבוטקואב 19
יאקירמאה אבצה י"ע םיניפיליפה לש םרורחש תישאר
1945 לירפאב 1
הוואניקואל םישלופ םיאקירמאה
1945 יאמב 4
המרוב תריב ,ןוגנר תא םישבוכ םיטירבה
1945 ילויב 5
םיניפיליפה רורחש םייתסנ
1945 טסוגואב 6
המישוריה לע הנושאר םוטא-תצצפ הליטמ תירבה-תוצרא
1945 טסוגואב 8
ןפי לע המחלמ הזירכמ תוצעומה-תירב
1945 טסוגואב 9
יקאסגנ לע - הינש םוטא תצצפ
1945 טסוגואב 14
הינשה םלועה-תמחלמ ףוס ,ןרפאי תעינכ לע העדוה